Çalışma Komisyonları Yönergesi

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Çalışma Komisyonları Yönergesi

Madde 1) Amaç:
Bu yönergenin amacı, Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan Çalışma Komisyonlarının kurulması, görev tanımları, teşkili, kapatılması ve komisyon üyeliklerinin sona ermesine ilişkin hükümleri belirlemektir.

Madde 2) Tanımlar:
A) Dernek: Eğitimde Görme engelliler Derneği'ni,
B) Yönetim Kurulu: Eğitimde görme Engelliler Derneği yönetim kurulunu,
C) Genel Kurul: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Genel Kurulu'nu,
D) Tüzük: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzüğünü,
E) Çalışma komisyonu: Dernek üyelerinin görüşleri ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla, ihtiyaç duyulan konularda faaliyet yürütmek amacıyla kurulan kurulu,
F) Komisyon üyeleri: Dernek üyeleri arasından kendi isteğiyle çalışma komisyonlarına üye olan kişiyi,
G) Genel Sorumlu: Komisyon üyeleri ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere, komisyon üyelerinin kendi aralarından 1 (bir) yıllığına seçtikleri kişiyi
H) Daimi Üye: Yönetim Kurulu üyelerinden alanıyla ilgili kurulmuş olan komisyona doğrudan üye olan kişiyi ifade eder.

Madde 3) Dayanak:
Bu Yönerge hükümleri, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğü'nün 6. ve 22. maddeleri dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Madde 4) Komisyonların kurulması:
1) Çalışma komisyonları, dernek üyelerinin görüşleri ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla kurulur. Ancak, görev süresinin bitmesine 1 (bir) ay kalan Yönetim Kurulu, yeni bir çalışma komisyonu kurulmasına onay veremez.
2) Bir komisyon kurulabilmesi için en az 5 (beş) üyeye sahip olması gereklidir. Komisyonun daimi üyeleri de bu sayıya dahildir. Kurulmuş bir komisyon 5 (beş) üyenin altına düşerse, Yönetim Kurulu tarafından dernek üyelerine bir çağrı yapılarak söz konusu komisyona katılmak isteyen üye olup olmadığı sorulur. Bu hususta yapılan çağrıya 30 (otuz) gün içerisinde bir dönüş sağlanmazsa, komisyon kapatılabilir. Hukuk Komisyonu bu hükme tabi değildir.
3) Bir komisyon yılda en az 3 (üç) defa toplanır. Bu sayıda toplantı yapılmadığı takdirde bunun nedeni Genel Sorumlu tarafından Yönetim Kurulu'na rapor edilir. Hukuk Komisyonu bu hükmün dışındadır.
4) Toplantılar tutanak altına alınır ve 2 (iki) yıl boyunca muhafaza edilir. Toplantılar yüz yüze ya da online ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyuyla kararlar alınır. Ancak bu yönergede belirtilen durumlar, bu hükmün dışındadır.
5) Komisyon üyeleri dernek üyelerinden oluşur. Ancak, gerekli durumlarda, komisyon toplantılarına ya da faaliyetlerine, derneğe üye olmayan fakat komisyonca alanında katkı sağlayacağı düşünülen kişiler komisyon üyelerinin kararıyla katılabilir.
6) Her dernek üyesinin çalışma komisyonlarına katılma hakkı vardır. Ancak bir üye, en fazla 2 (iki) komisyona üye olabilir. Bununla birlikte, üye olmadığı komisyonların toplantılarına ve organizasyon sürecine, gerek görüldüğü takdirde komisyon üyelerinin kararıyla katılabilir.
7) Komisyonlara üye olmak isteyen dernek üyesinin üye olmak istediği komisyonu Yönetim Kuruluna bildirmesi ve Yönetim Kurulunun bu bildirimi komisyona iletmesiyle kişinin komisyon üyeliği gerçekleşir. Derneğe yeni üye olacak bir kişi, üyelik formunda üye olmak istediği komisyonu belirtebilir.
8) Hukuk Komisyonu üyeleri, diledikleri takdirde bu komisyon dışında iki
komisyona daha üye olabilirler.

Madde 5) Komisyon üyeliğinin sona ermesi:
1) Bir üye, dilediği süre boyunca ve komisyon görevde olduğu müddetçe üye olduğu komisyonda kalabilir. Komisyondan ayrılmak isteyen üye, bu durumu komisyona iletir ve komisyonun Genel Sorumlusu bu durumu Yönetim Kurulu'na bildirir. Ancak, iki defa üst üste 6 (altı) aydan kısa bir sürede üye olduğu komisyondan ayrılan üyenin yeni bir komisyona üye olması için 3 (üç) ay beklemesi gerekir. Ayrıldığı komisyona tekrar üye olmak isteyen kişinin komisyona dönmesi, komisyon üyelerinin 4/3'ünün vereceği karara ve Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.
2) Komisyon toplantılarına üst üste 3 (üç) defa mazeretsiz katılmayan, komisyonca verilen görevleri yapmayan, aldığı sorumluluğu yerine getirmeyen ya da komisyonun işleyişini bozucu eylem ve söylemde bulunan kişilerin komisyon üyeliği, komisyon üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile sona erer.
3) Komisyon üyeliği bu sebeple sona eren üye, bu duruma 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edebilir. İtiraz Yönetim Kurulu'na yapılır. Yönetim Kurulu bu itirazı 30 (otuz) gün içerisinde görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu üyenin itirazını reddetmesi halinde, üye bu durumun Genel Kurulda görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.
4) Dernek üyeliği sonlanan üyenin komisyon üyeliği de kendiliğinden sona erer.

Madde 6) Komisyonların kapatılması:
1) Kurulmuş bir komisyon;
A) Komisyon üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı üzerine,
B) Komisyonların bu yönergeye uygun çalışmadığı durumlarda Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul Kararı ile,
C) Belirtilen süre içerisinde komisyon üyeleri arasından bir Genel Sorumlu seçilemezse,
D) Üyelerinin 5'in (beşin) altına düşmesiyle,
E) Komisyonun kuruluşu sırasında bir süre belirlenmişse, o süre dolduğunda kapatılır.
F) Bir yılda en az 3 (üç) defa toplanmayan komisyonun Genel Sorumlusuna, Yönetim Kurulu tarafından bunun nedeni sorulabilir. Bu gerçekleştiği takdirde Genel Sorumlu Yönetim Kurulu'na bir mazeret raporu sunar. Yönetim Kurulu bu raporda belirtilen mazeretleri kabul etmezse komisyonu kapatabilir.
2) Yönetim Kurulu'nca kapatılmasına karar verilen komisyonun üyeleri, bu duruma itiraz ederek Genel Kurul'da görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul'un komisyon hakkında vereceği karar kesindir.

Madde 7) Komisyonların teşkili:
1) Her komisyon, kendi çalışma alanı ile ilgili öneriler ve faaliyetler geliştirmek, gelen görüşleri incelemek ve değerlendirerek sonucunu Dernek Yönetim Kurulu’na bildirmekle sorumludur.
2) Komisyonlar sürekli ya da geçici olarak kurulabilirler. Geçici olarak kurulacak olan komisyonun süresi, kuruluş aşamasında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi sona eren fakat faaliyetlerine ihtiyaç duyulan komisyonların süresi komisyon üyelerinin talebi üzerine Yönetim Kurulu’nca uzatılabilir.
3) Komisyonlar, ilk toplantısında toplantıya katılmışsa Yönetim Kurulu Başkanı’nın ya da daimi üyesinin, daimi üyesi yoksa en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak, toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile bir Genel Sorumlu seçer. Her komisyon üyesi bu göreve aday olabilir. Ancak, bir üye yalnızca bir komisyonda Genel Sorumlu olarak seçilebilir. Genel Sorumlu olduğu komisyondaki görev süresinin bitmesine 1 (bir) ay kalan üye, üye olduğu başka bir komisyonda yapılacak Genel Sorumluluk görevi için aday olabilir. Bir komisyonun kurulmasının üzerinden 2 (iki) yıl geçtikten sonra yapılan ilk seçimde aday olabilmek için en az 3 (üç) ay boyunca komisyona üye olunması gereklidir.
4) Genel Sorumlu seçilen kişinin görevi 1 (bir) yıl boyunca devam eder. Bu sürenin sonunda görevi sona eren üye, bu göreve tekrar aday olabilir. Görev süresi içerisinde komisyon üyeliği bu yönerge hükümleri gereği sona eren, komisyon üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulunun onayıyla görevden alınan ya da Genel Sorumluluk görevinden istifa eden Genel sorumlunun yerine yeni bir seçim yapılır. Ancak, istifa eden Genel Sorumlu o dönem için bu göreve aday olamaz. Genel Sorumlu, görev süresinin dolmasından itibaren yeni bir seçim yapılıncaya kadar görevinde kalmaya devam eder. Genel Sorumlunun görevi sona ermesine rağmen 3 (üç) ay boyunca yeni bir seçim yapılamaz ya da üyeler arasında bir anlaşma sağlanamazsa, Yönetim Kurulu komisyonun daimi üyesini, daimi üyesi yoksa üyelerinden bir kişiyi 3 (üç) aylığına Genel Sorumlu olarak görevlendirir. İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu'nda iki daimi üye bulunduğundan, daimi üyenin geçici olarak Genel Sorumlu olması gerektiği durumda, en yaşlı daimi üye bu göreve getirilir. 3 (üç) ay sonunda da komisyon üyelerince yeni bir Genel Sorumlu seçilemezse, komisyon Yönetim Kurulu kararıyla kapatılabilir.
5) Komisyon Genel Sorumlusunun mazeret bildirdiği durumlarda, kendisi görevine dönünceye kadar komisyon kendi içinden bir kişiyi Genel Sorumlu Vekili olarak görevlendirir. Komisyonun Genel Sorumlu Vekili belirleyemediği takdirde, Genel Sorumlu görevine dönünceye kadar bu görevi varsa komisyonun daimi üyesi yürütür. Komisyonun daimi üyesi yoksa komisyonun en yaşlı
üyesi bu göreve getirilir. Bu kişi de görevi kabul etmezse, Yönetim
Kurulu kendi içinden bir kişiyi geçici olarak komisyona
Genel Sorumlu olarak atar.
6) Komisyon üyeleri, kendi içerisinde Genel Sorumlu dışında da görev dağılımına gidebilir, kurullar oluşturabilir. Bu görev dağılımının ne kadar geçerli olacağı komisyon kararına bağlıdır. Ancak bu süre 1 (bir) yıldan fazla olamaz. 1 (bir)yılın sonunda aynı kişiler ve kurullar görevlerine devam edebilir.

Madde 8) Genel Sorumlunun konumu ve görevleri:
1) Komisyonlarda oluşturulan Genel Sorumluluk görevi komisyon üyeleri arasında bir hiyerarşi oluşturmak için değil, komisyon faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve komisyon üyeleri arasında bir koordinasyon sağlanması için konumlandırılmıştır. Genel Sorumlu seçilecek kişi, diğer komisyon üyeleriyle aynı yetkiye ve söz hakkına sahiptir.
2) Genel Sorumlunun görevleri:
A) Komisyon üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
B) Gerekli zamanlarda komisyonu toplantıya çağırmak, toplantı duyurusunu üyelere her türlü iletişim kanalı vasıtasıyla bildirmek,
C) Komisyon toplantı tutanaklarını düzenlemek, faaliyetleri izlemek, koordine etmek,
D) Her yılsonunda, komisyona ait bir faaliyet raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunmak.

Madde 9) Yönetim Kurulu'nun konumu ve Daimi Üyeler:
1) Yönetim Kurulu üyeleri de bir komisyona üye olabilirler. Ancak komisyon hakkında Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarda, bir Yönetim Kurulu Üyesinin üye olduğu komisyon hakkında yalnızca görüşlerine başvurulur.
2) Eğitim-öğretim sekreteri Eğitim Komisyonu ve Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu'nun; Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri ve Halkla İlişkiler ve İletişim Sekreteri İletişim, etkinlik ve Farkındalık Komisyonu'nun; Uluslararası İşler Sekreteri Uluslararası İşler Komisyonu'nun daimi üyesidir. Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu'ndaki bu görevi sona erdiği takdirde, ilgili komisyondaki daimi üyeliği de sona erer. İki (2) komisyonun daimi üyeliği görevini yürüten Yönetim Kurulu üyesi, dilediği takdirde bunlar dışında bir komisyona daha üye olabilir.

Madde 10) Çalışma komisyonları ve görevleri:
A) Bilişim Komisyonu:
1) Derneğin bilişim alanında yürüteceği politikaları belirlemek, eğitimde geliştirilen yeni teknolojilerin, engelli bireylerin eğitim-öğretim süreçlerine uyarlanması için gerekli erişim düzenlemelerinin yapılması hususunda öneriler geliştirmek, bunların dernek adına ilgili mercilere iletilmesini sağlamak,
2) Yazılım geliştiricileriyle, web tasarımcılarıyla, akademisyenlerle, bilişim alanında öğrenim gören öğrencilerle ve bilişim alanındaki tüm paydaşlarla sürekli iletişim halinde bulunarak erişilebilir uygulamaların ve web sayfalarının oluşturulması konusunda işbirliği yapmak,
3) Geliştirilen kamu ve özel sektör uygulamalarının engelli bireyler için erişilebilirliğini test etmek ve geribildirimde bulunarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
4) Engelli bireylerin bilişim teknolojisini kullanma düzeylerini artırıcı çalışmalarda bulunmak, yerelde ve online ortamda bilgisayar ve mobil uygulamaların kullanımına yönelik kurslar düzenlenmesini sağlamak,
5) Bilişim ve engellilik ekseninde, dernek üyelerini, hedef kitlesini ve kamuoyunu bilgilendirici organizasyonlar düzenlemek, yayınlar yapmak,
6) Yurtdışında engellilik alanında kullanılan bilişim uygulamalarının ülkemize kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
7) Benzer amaçlı çalışmalar yürüten kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak.
B) Uluslararası işler komisyonu:
1) Derneğin benzer amaçlı faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek, bu konuda dernek üyelerini bilgilendirmek,
2) Derneğin ilgi alanı dâhilinde düzenleyeceği uluslararası organizasyonları planlamak, gerçekleştirilmesine katkı koymak ve diğer düzenlenen uluslararası organizasyonlara katılmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
3) Uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bunlara üye olunması ve bunlarla proje bazlı ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş bildirmek,
4) Derneğin uluslararası mecralarda tanıtımını yapma hususunda faaliyette bulunmak, bu maksatla derneğe ait tanıtım dosyalarından ihtiyaç duyulanları yabancı dilde oluşturarak ilgili ortamlarda sunmak,
5) Derneğe ait site içerisinde yabancı dilde sayfalar oluşturmak, bunlara ait içerik geliştirmek ve bunları uluslararası platformlarda paylaşmak.
6) İhtiyaç duyulan alanlarda yurtdışında bulunan çalışmalarla ilgili araştırmalar yapmak, bunları tercüme etmek ya da ettirmek, engellilik ve eğitimle ilgili meydana gelen uluslararası gelişmeleri izleyerek dernek üyelerini, hedef kitlesini ve kamuoyunu bilgilendirmek,
7) Engelli bireylerin erişilebilir yabancı dil öğrenimine yönelik yerelde ve online ortamda çalışmalarda bulunmak,
8) Engelli bireylerin uluslararası eğitim v program olanaklarını arttırmak ve bu hususta bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.

C) Öğretmenlik ve istihdam komisyonu:
1) Derneğin engelli bireylerin istihdamına yönelik geliştireceği politikaları belirlemek, bu minvalde oluşturulan raporları ilgili mercilere iletmek,
2) Engelli öğretmenlerin atanması, özlük hakları ve mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla çalışmalarda bulunmak, bu amaçla yerelde ve online ortamlarda toplantılar düzenlemek, raporlar oluşturmak, karşılaşılan sorunları ilgili mercilere iletmek,
3) Öğretmenlere yönelik Bakanlıkça geliştirilen kurs, eğitim, oryantasyon vebenzeri uygulamaların engelli öğretmenlerin erişimi dikkate alınarak planlanması ve faaliyete geçmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
4) Engelli bireylerin mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak; konuyla ilgili konferans, seminer, panel, çalıştay gibi sorun ve çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantılar düzenlemek,
5) İhtiyaç duyulması halinde kamu kurumları ve özel sektöre yönelik, engelli bireylerin mesleki verimini artırıcı organizasyonlar düzenlemek, engelli bireylere ve işverenlere gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesini sağlamak,
6) İstihdama yönelik gerçekleştirilecek sınavlara hazırlık sürecine ilişkin destekleyici eğitim ve kursların yerelde ve online ortamlarda yürütülmesine yönelik görüşler sunmak ve gerekli çalışmaları planlayarak uygulanmasını sağlamak.
D) Proje komisyonu:
1) Derneğin çalışma alanı dahilinde diğer komisyonlar ve çalışma gruplarıyla istişarelerde bulunarak uygulanabilir proje önerileri yapmak ve proje formatı haline getirmek,
2) Derneğin uygulayacağı, ortak olacağı ya da iştirak edeceği ulusal ve uluslararası projelere ilişkin görüşler sunmak, işbirliğinde bulunulabilecek kurum ve kuruluşları araştırmak,
3) Yurtiçi ve yurtdışında projelerin desteklenmesi için verilen hibeleri araştırmak ve dernek tarafından geliştirilen projelere uygun olanlar hakkında bilgilendirmede bulunmak, bunlara başvurulması için gerekli çalışmaları yapmak,
4) Geliştirilen projelerin uygulanabilmesi için kaynak arayışında bulunmak,
5) Dernek üyeleri arasında proje yazma ve geliştirme hususunda teşvik edici çalışmalarda bulunmak, eğitimler düzenlemek.
E) İletişim, etkinlik ve farkındalık komisyonu:
1) Engelli bireylerin, başta eğitimle ilgili olmak üzere bütün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları hakkında halkı aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak için yürüteceği yaygınlaştırma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
2) Derneğin yayın organlarının ve sosyal medya hesaplarının faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
3) Derneğin yayınlayacağı basın açıklamaları ve bültenlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak, afiş, broşür vebenzeri tanıtım materyalleri oluşturmak,
4) Derneğin yerelde ve online ortamda ihtiyaç duyulan alanlarda düzenleyeceği etkinlikler hakkında görüş ortaya koymak, bu organizasyonların düzenlenmesinde aktif rol oynamak,
5) Toplumda engelli bireylere yönelik önyargıların giderilmesi amacıyla dernekçe gerçekleştirilecek farkındalık çalışmaları hakkında görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
6) Dernek üyeleri ve hedef kitlesi arasında, yerelde ve online ortamlarda dayanışma ve kaynaşma amaçlı etkinlikler düzenlenmesi için görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
7) Hedef kitlesi ve kamuoyunda derneği tanıtma amaçlı etkinlikler düzenlemek,
8) Derneğin gönüllüleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, oluşturulan gönüllü ağını etkin kılmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
F) Eğitim komisyonu:
1) Özel eğitim okulları ve kaynaştırma sınıflarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleriyle yaygın öğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunları saptamak, çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla raporlar oluşturmak, anketler ve mülakatlar yapmak, toplantılar düzenlemek, ortaya çıkan çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak,
2) Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik, dernekçe oluşturulan Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi ile işbirliği içerisinde ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
3) Dernekçe yerelde ve online ortamlarda verilecek kurs ve eğitimleri kararlaştırmak ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla ekipler oluşturmak, bu faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
4) Engelli çocuğu bulunan ailelere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak,
5) Dernek üyelerinin ve hedef kitlesinin kişisel gelişimlerini geliştirici eğitimlerin verilmesini sağlamak, bu maksatla derneğin diğer komisyonları ve organlarınca düzenlenmesi kararlaştırılan eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hususunda ortak çalışmalarda bulunmak.
G) Hukuk komisyonu:
1) Hukuk Komisyonu, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları dahilinde bulunacağı hukuki girişimlere yönelik görüş ortaya koymak, planlamak ve uygulamak maksadıyla oluşturulur.
2) Bu komisyon, bu yönergeyle belirlenmiş diğer komisyonlardan farklı olarak yalnızca gerek görüldüğü zamanlarda toplanır. Bu komisyonda asgari 5 (beş) üye şartı aranmaz.

Madde 11) Komisyonlar arası koordinasyon:
1) Çalışma komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak, komisyonların faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve bu hususta Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak, toplantılarını takip etmek, gerekli durumlarda komisyonların Genel Sorumlularını toplantıya çağırmak vebenzeri nedenlerle Yönetim Kurulu kendi içinden seçeceği bir üyeyi koordinatör olarak görevlendirebilir.

Madde 12) Yönerge maddelerinde değişiklik:
Bu yönerge hükümlerinde;
1) Bir komisyon kapatıldığında ya da yeni bir komisyon kurulduğunda,
2) Herhangi bir komisyona ait görev tanımında değişiklik yapılmak istendiğinde komisyonun kararıyla,
3) Komisyonların kurulması, teşkili, kapatılması ve komisyon üyeliğinin sona ermesi gibi durumlara ilişkin değişiklikler başta olmak üzere; yönergenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan durumlarda, Yönetim Kurulu redaksiyon yapabilir.

Madde 13) Hüküm Bulunmayan Haller
1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Madde 14) Yürürlük:
1) Bu Yönerge hükümleri, Yönergenin Yönetim Kurulu'nun kabulü sonrasında yürürlüğe girer.

Madde 15) Yürütme:
Bu Yönergeyi yönetim kurulu yürütür.

kategori: