Tüzüğümüz

EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1:
Derneğin adı "Eğitimde Görme Engelliler Derneği"; kısa adı "EGED", genel merkezi Ankara'dır.
Amblemi; mavi zemin üzerine orta noktaları küçük beyaz bir altı nokta ve sağ tarafta beyaz zemin üzerine siyah çengelli büyük harflerle EGED yazısından oluşmaktadır.

Dernek, amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir.

DERNEĞİN İLKELERİ
Madde 2:
Dernek;
1) Çalışmalarını gerçekleştirirken, hak temelli yaklaşımı, şeffaflığı ve katılımcılığı esas alır.
2) Irk, etnik köken, dil, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş vb. nedenlerle yapılan ayrımcılığı reddeder.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ
Madde 3:
Dernek;
1) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alınması için gerekli çalışmaları yapmayı, bu bağlamda görme engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaşmış olduğu sorunlar için çözüm önerileri geliştirmeyi ve geliştirdiği bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla aktif rol oynamayı,
2) Genel eğitim politikalarının belirlenmesinde görme engelli olanlar başta olmak üzere tüm öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı,
3) Görme engelli bireylerin eğitimini destekleyici faaliyetlerde bulunmayı,
4) Eğitimde kullanılmak üzere geliştirilen yeni teknolojilerden görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin, engelli olmayan öğrenci ve öğretmenlerle eşit şekilde faydalanmalarını sağlamayı,
5) Görme engelli öğretmenlerin yaşadığı her türlü mesleki sorunun çözümlenmesi için girişimlerde bulunmayı, bu sorunlara kamuoyunun dikkatini çekerek farkındalık oluşturmayı ve görme engelli öğretmenlerin, görme engelli oldukları için mesleki alanlarını ilgilendiren çeşitli konularla ilgili olarak mağdur edilmelerinin önlenmesini,
6) Engellilik ve engellilerin eğitimi alanında, ihtiyaç olduğunu düşündüğü her konuda uygulanabilir projeler geliştirmeyi, bu doğrultuda geliştirilen projelere katılmayı, ortak olmayı veya bunları desteklemeyi,
7) Engelliliğin maddi ya da manevi olarak istismarıyla mücadele etmeyi,
8) Başta engelli bireyler olmak üzere herkesin maruz kalabileceği, her türlü ayrımcı uygulamayla mücadele etmeyi amaçlar.

Madde 4:
Dernek 3. Maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
1) İlgi alanına giren konularda karar mekanizmalarına dahil olmak, başta eğitimde fırsat eşitsizliğine neden olabilecek uygulamalara son verilmesi olmak üzere; görme engelli bireylerin karşılaştığı tüm sorunların çözümü için mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla kurum ve kuruluşlar nezdinde idari ve hukuki girişimlerde bulunmak, yetkililerle ihtiyaç duyulan görüşmeleri yapmak, eğitim, erişim, sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki hakların ihlali durumunda yargı yoluna gitmek ve bu amaçlar doğrultusunda hukuki haklar destek birimi oluşturmak,
2) Sorunların çözümü için muhataplarının katılımının şart ve gerekli olduğu inancıyla, görme engelli öğrencilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek, bu çözüm önerilerini hayata geçirmek ve bunların hayata geçirilmesinde aktif rol oynamak; ilgi alanı dahilinde geliştirilen politikalara görüş bildirmek ve katkıda bulunmak, derneğin öğrenci faaliyetlerinin belirlenmesinde söz sahibi olmak, ilgi alanına giren konularda rapor ve bildiriler hazırlamak ve gerekli yerlerde bunların sunumunu gerçekleştirmek, görme engelli öğrenciler arasındaki dayanışma ve birlikteliği geliştirmek amacıyla öğrenci meclisi oluşturmak, bu meclisin devamlılığının sağlanabilmesi ve ihtiyaç duyduğu çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve bu meclisi daima desteklemek,
3) Ders materyallerinin erişilebilir hale getirilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda bire bir ders çalışılmasına yardımcı olabilecek asistan desteği vb. hususlarda görme engelli öğrencilere, eğitim hayatını kolaylaştıracak olanaklar sunmak,
4) Görme engelli bireylerin okul öncesinden başlayarak her yaş grubunda her düzeyde ve her çeşit eğitim-öğretim ve rehabilitasyonunun sağlanması ve bu alanlarda politikalar oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak,
5) Eğitim çağındaki görme engelli çocukların okula gönderilmelerini teşvik ve temin etmek,
6) Görme engelli çocuğu bulunan ailelerin, görme engelli çocuklarının eğitimini, kişisel gelişimini, özgüven ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayabilmeleri için bilinçlendirmek ve yönlendirmek,
7) Görme engelli bireylerin eğitim hayatında kullanabilecekleri araç ve gereçlerin yurt içinde üretimine çalışmak, üretilmeyenleri yurt dışından getirtmek,
8) Üniversitelerin başta engelli öğrenci birimleri olmak üzere idari ve akademik birimleri ve öğrenci kulüpleriyle ortak faaliyetlerde bulunmak,
9) Kurs, ilk ve orta öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışmalarda bulunan görme engelli öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim ve araştırmalarını yapması için destek sağlamak, karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, mevcut burs ve kredi olanaklarından yararlandırmak ve ayni veya nakdi yardımlarda bulunmak,
10) Görme engelli olmanın öğretmenlik mesleğinin yapılmasına engel teşkil etmediğini savunan bir yaklaşımla, görme engelli öğretmenlerin yaşadığı her türlü mesleki sorunun çözümlenmesi için girişimlerde bulunmak ve bu sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek,
11) Görme engelli bireylerin sahip olduğu haklarıyla ilgili olarak bilinçlenmelerini sağlamak ve onlara bu haklarını savunabilecek bilgi donanımını kazandırmak, bunları gerçekleştirmek için internet ortamında da toplantı, konferans, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde bulunmak,
12) Benzer amaçlı kuruluş ve inisiyatiflerin çalışmalarını olanakları ölçüsünde maddi ve manevi olarak desteklemek ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, gençlik faaliyetlerine katılmak ve görme engelli bireylerin sivil toplum faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek,
13) Uluslararası faaliyette bulunmak, gerekli mercilerden izin almak ve yasal prosedüre uymak kaydıyla uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, benzer amaçlı uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
14) Görme engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılmasına destek vermek isteyen kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışma ortamları oluşturmak,
15) Görme engelli bireylerin başta eğitimle ilgili olmak üzere bütün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları hakkında halkı aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek, mevzuata uygun olarak süreli, süresiz her türlü basın, yayın ve kitle iletişim araçları ve sosyal medyayı kullanarak faaliyette bulunmak, bunların yanı sıra toplumsal olaylar karşısında açıklamalar yapmak, dernek amaçları doğrultusunda yazılı, basılı, görsel, süreli veya süresiz basın-yayın ve her türlü enformasyon merkezleri kurmak ve kitaplar, dergiler, bültenler, broşürler, görme engelli bireylerle ilgili eğitsel, öğretici, bilgi verici her türlü yayınlar çıkarmak, görme engelli bireylerin yararlanabileceği her türlü dijital, sesli ve kabartma okuma salonları, kütüphaneler açmak ve açtırmak, görme engelli bireylerin yazılı, elektronik ve dijital (kitap, internet siteleri, televizyon kanalları vb.) her alanda bilgiye erişim olanaklarını arttırmak, karşılaşılan engellerin giderilmesi için çalışmalar yapmak, yazılı, sözlü, görsel basın ve internet aracılığıyla mevcut görme engellilere ulaşabilmek ve iletişim kurabilmek için çalışmak,
16) Görme engelli bireylerin eğitimli ve meslek sahibi bireyler olmaları için çalışmalar yapmak, gerekli altyapı sağlanması durumunda, görme engelli bireyin her türlü mesleği yapabilme potansiyelinin bulunduğu inancıyla, görme engelli bireylerin istihdam ve mesleki gelişimleri önündeki engelleri tespit ederek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirmek, görme engelli bireylerin istihdamını temin etmek maksadı ile Türkiye İş Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, işveren kuruluşları, Halk Eğitim Merkezi vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
17) Amaçlar doğrultusunda yürüyüş, miting, açık alan ve salon toplantıları, sempozyum, panel, konferans yapma, bildiri ve el ilanı dağıtma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinlikler düzenlemek,
18) Devletin ve toplumun engelliyi, engellinin toplumu ve devleti maddi manevi istismarıyla, her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, engelli bireylerin toplumdaki her bireyle eşit haklara sahip olması ve eşit biçimde hizmet alabilmesini sağlayacak sosyal devletin ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin gerektirdiği makul uyumlaştırmayla ilgili her türlü girişimde bulunmak, görme engelli bireylerin eğitim sürecinde karşılaştıkları erişilebilirlik sorunlarını, maruz kalınan ayrımcı davranışları tespit ve teşhir etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,
19) Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için uygun çalışma ortamlarını oluşturarak araştırmalar yapmak ve görme engelli bireylerin eğitimi üzerine akademik alanda bilimsel çalışmalar yapmak, konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, ilgili alanda bilimsel, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırmak, mevcut çalışmalara iştirak etmek, yapılan bilimsel çalışma ve yayınları toplayarak bir veri tabanı oluşturmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
20) Amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ve yarışmalar, anma geceleri vb. etkinlikler düzenlemek, görme engelli bireylerin özgüvenlerini geliştirecek, her alanda toplumsal hayata katılımlarını mümkün kılacak ve aralarındaki beşeri münasebetleri geliştirerek devamlılığını sağlayacak yemekli toplantılar, tematik fikir toplantıları, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, düzenlenen etkinliklere iştirak etmek veya görme engelli bireylerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
21) Derneğin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerektiğinde reklam vermek ve görme engellilerle ilgili programlara sponsor olmak,
22) Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamına giren ( özel Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri vb.) veya diğer mevzuat kapsamına dahil olan her türlü eğitim, öğretim, rehabilitasyon, bakım ve tedavi hizmetleri ile ilgili kurum/kuruluşlar kurmak, işletmek ve işlettirmek,
23) Dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için yardım sandığı, döner sermayeli kuruluşlar, yurtlar, pansiyonlar, lokal, konukevi, dershane, eğitim ve kültürevi, kitaplık, çocuk ve gençlik kulüpleri vb. eğitsel ve sosyal kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler ve vakıflar kurmak ve bunları işletmek,
24) Dernek çalışmaları için taşınır-taşınmaz malları edinmek, satın almak ya da satmak, kiraya vermek ya da kiralamak, ipotek koymak, borç almak ya da borç vermek, yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan bağış kabul etmek ve bağışta bulunmak, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, satın almak ya da ortak olmak, piyango, çekiliş ve gelir getirici başka etkinlikler düzenlemek,
25) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kuruluşlara maddî yardımda bulunmak,
26) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
27)Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'dan alacağı yetki ile bağlı bulunduğu federasyondan ayrılmak ve başka bir federasyona üye olmak veya federasyona üye olmadan faaliyetlere devam etmek, gerekli izinleri alarak amaçlar doğrultusunda platformlar kurmak veya kurulmuş platformlara katılmak,
28) Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için, eğitsel, tıbbi, istişari, hukuki, sosyal vb. birimler kurmak ve işletmek ve Bu faaliyetler için gerekli olan uzman ve personeli istihdam etmek, teknolojik gelişmelerden faydalanmak,
29) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak,
30) Görme engelli bireylerin eğitim olanaklarının geliştirilmesine yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak,
31) Dernekle ilgili tüm faaliyetlerin duyurulduğu bir internet sitesi oluşturup güncel takibini yapmak; amaçlar doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde yeni internet siteleri kurmak ya da kurdurmak,
32) Tüm bu amaçları gerçekleştirmek üzere gelirlerinin en az %80’ini harcamak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Madde 5:
Dernek, görme engelli bireylerin eğitimi, engelli hakları, ayrımcılıkla mücadele, genel eğitim politikaları ve gençlik çalışmaları alanlarında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 6:
Dernek, çalışmalarını gerçekleştirmek için bizzat çalışma yapabileceği gibi, şube ve temsilciliklerini de görevlendirebilir; komisyonlar, bilim ve danışma kurulları oluşturabilir.
Dernek, faaliyetlerini üyeleri ve gönüllüleriyle yürütür.

ÜYELİK-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde 7:
A) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
B) Dernek tarafından düzenlenmiş üyelik formu aracılığıyla dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
C) Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
D) Derneğin şubesi açıldığında merkezde kayıtlı üyelerin kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.
E) Üyelik başvurusunda bulunan kişi, üyeliğinin kabul edilmesi halinde kararın tebliğini takip eden 30 gün içinde giriş aidatını ödemekle yükümlüdür. Bu vecibeyi yerine getirmeyenlerin üyeliği kendiliğinden düşer.
F) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
G) Derneğe manevi ve maddi bakımdan önemli destek sağlamış veya engellilik alanında yaptığı çalışmalarla saygın bir yer edinmiş kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler İsterlerse aidat öderler.

Üyelikten Çıkma
Madde 8:
Her üye yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten çıkabilir.
Üyelikten çıkanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Üyelikten çıkanlar, yeniden üye kaydedildiklerinde, varsa eski aidat borçları 2 katı olarak alınır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 9:
A) engelliliği suiistimal eden faaliyetlerde bulunarak kamuoyuna dernek, dernek üyeleri ve dernek çalışmalarıyla ilgili yanıltıcı bilgiler veren, çalışmaları ve eylemleri dernek tüzüğü, amacı ve ilkeleriyle bağdaşmayan; fiil ve söylemleriyle dernek içerisindeki huzur ve düzeni bozan, diğer üyeler ve dernek hakkında karalayıcı söylem ve eylemlerde bulunan üyeler, Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten çıkarılır.
B)ödemesi gereken üyelik aidatını Yönetim Kurulu’nca taahhütlü mektup ya da elektronik posta gönderilerek ödemesi istendiği halde, bu istemin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler. Bu durumda olanlar yeniden üye olmak isterlerse eski aidat borçları 2 katı olarak alınır.
C)Dernek organlarınca alınan kararlara uymayan üyeler Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten çıkarılır.
D) Üye olma şartlarını kaybetmiş olan üyeler, üyelikten çıkarılır.
E) Üyelikten çıkarılanlar, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar. Bu süre geçtikten sonra yeniden üyelik için başvuran kişinin üyeliğe kabulü, Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Yönetim Kurulu’nun oluru ile gerçekleşebilir.
F) Dernek şube açtığı taktirde tüzükte belirtilen üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma işlemleri şube yönetim kurullarınca yapılır. Şube Yönetim Kurullarınca üyeliğine son verilenler en geç bir ay içerisinde Genel Yönetim Kurulu'na yazılı olarak itirazda bulunabilir. Genel Yönetim Kurulu bu itirazı iki ay içerisinde sonuca bağlar ve muhatabına yazılı olarak bildirir. Genel Yönetim Kurulu’nun kararından sonra kişiler Genel Kurula itirazda bulunabilir. Genel Kurulun kararı kesindir.
G) Üyelikten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernekle ilgili hiçbir hak iddia edemez.

ÜYELERİN HAKLARI
Madde 10:
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa hakkı dilekçe ile kullanılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Üyeliğin Kendiliğinden Düştüğü Haller
Madde 11:
Üyenin ölmesi, istifa etmesi, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi hallerinde üyeler, üyelikten kendiliğinden düşer.

Dernek Tüzüğü ile Kararlarına Uyma Mecburiyeti
Madde 12:
Asli üyeler Genel Kurulu teşkil ederler. Derneğin Yönetim, denetim kurullarını seçerler ve bu organlara seçilirler. Asli ve onursal üyeler dernek tüzüğü ile kararlarına uymak zorundadırlar. Yıllık aidat her sene aralık ayının sonuna kadar ödenir. Bu aidat, peşin olarak veya mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık periotlar halinde ödenir.

DERNEK ORGANLARI
Madde 13: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Genel Kurul
b) Genel Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 14:
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin Genel Kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
Genel Kurul;
1) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2) Genel Yönetim Kurulu’nun veya Merkez Denetleme Kurulu'nun kararı, ya da Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 1/5'nin (beşte birinin) Genel Sekreter önündeki imzalı beyanı aracılığıyla yaptığı çağrıya uyularak çağrının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrı ile olağanüstü toplanır.
Yönetim Kurulu'nun toplu olarak istifası halinde müstafi Yönetim Kurulu, bir ay içerisinde yapılacak olan olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar göreve devam etmekle yükümlüdür. Bunun mümkün olmadığı hallerde Denetim Kurulu geçici Yönetim Kurulu görevini yüklenerek olağanüstü toplantıyı bir ay içerisinde gerçekleştirir.
Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içeresinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine derneğin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü*
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, derneğin internet sitesi veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*
Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Dernek üyesi olmayanlar ve onursal üyeler, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan Başkanının sorumluluğundadır.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. Maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu Maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul Gündeminin Belirlenmesi ve Görüşme Şekli
Madde 15:
Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan Maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Toplantıda söz isteyen üyeler toplantı salonuna konacak levhaya adlarını yazdırırlar. İsteklilere levhadaki sıraya göre söz verilir. Gündemde değişiklik yapılması ve görüşmelerin yeterli sayılması için verilen önergelerin yazılı olması zorunludur. Yeterli önergelerin, bir lehinde ve bir aleyhinde konuşma yapılmadan ve bu önergelerin verilmesinden evvel söz istemiş üyeler konuşmadan yeterlik önergesi oya konulamaz. Konuşma sırası gelen iki kişi aynı tezi savunacaksa ikincisinin yerine aksi tezi savunacak üyeye söz verilir. Dernek organlarının sözcüleri ile usul hakkında söz isteyen üyelere konuşmada öncelik tanınır. Divan Başkanı, gündem konuşulurken ve onaylanırken düşüncelerini açıklayamaz.
Toplantıya katılan en az 5 üyenin yazılı isteği üzerine konuşmaların süresi Genel Kurulca sınırlandırılabilir. Ancak bu süre beş dakikadan daha az olamaz. Dernek organlarının sözcüleri ile önerge sahiplerine bu kısıtlama uygulanamaz.

Dernek Organlarının Seçim Usulü
Madde 16:
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ve açık tasnif ile yapılır.
Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.
Dernek organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde, kazanan adayın tespitinin yöntemi, Genel Kurulca saptanır.

Adayların Tanıtılması Hakkı
Madde 17:
Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adayların başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı Merkez veya Şube Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Merkez ve Şube İnternet sitelerinde duyurulabilir. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla da gönderilebilir. Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir.

OY KULLANMA BİÇİMİ VE OYLARIN SAYIMI
Madde 18:
Oy kullanma yöntemi ve oy pusulaları Yönetim Kurulu’nca belirlenir. oylama şekli tüm üyelerin erişimine ve bağımsız biçimde oy vermesine imkân tanıyacak biçimde düzenlenir. Oylama bu pusulaların zarfa konularak sandığa atılması ile gerçekleşir. Her listenin farklı biçimlerde hazırlanmış geometrik şekillerden oluşan oy pusulaları bulunur. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceğini divan Başkanlığı kura ile belirler ve ilan eder.
Oyların sayımı ve dökümü ya Divan Kurulu ya da Genel Kurulca seçilecek tasnif Kurulu’nca yapılır.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 19:
Dernek organlarının seçimi dışındaki diğer konularda açık oylama ile karar alınır. Açık oylamada, divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 20:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 21:
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
4) Derneğin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçesinin ve üç yıllık çalışma programının görüşülüp, karara bağlanması,
5) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7) Döner sermayeli işletmeler ve yardım sandıkları kurulması ve kapatılmasına, dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılmasına, kiralanması, kiraya verilmesine ve ipotek konulması, ipoteğin kaldırılması hususunda karar alınması veya Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8) Yönetim Kurulu tarafından dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, eğer bir federasyona katılım sağlanmışsa Federasyon delegelerinin seçilmesi,
11) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, mevcut şubelerin feshedilmesi veya şube Yönetim Kurulu’nun görevden alınması,
12) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13) Derneğin vakıf kurması,
14) Derneğin feshedilmesi,
15) Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunca veya üye sayısının onda biri tarafından sunulan önerilerin karara bağlanması,
16) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17) Kişilerden veya kuruluşlardan alınacak borçlarla, hisse senedi, hazine bonosu, tahvil, banka fonları, rehin, ipotek ve teminat mektubu yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18) Gerekli gördüğü hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurulması,
19)Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 22:
Genel Kurul'ca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin T.C. Kimlik numaraları, ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Yönetim Kurulu yedi (7) asıl ve beş (5) yedek üye olarak Genel Kurulca 3 (üç yıllığına) seçilir. Genel Başkanın ölümü, istifası veya başka bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu kendi içerisinden bir Genel Başkan seçer ve bu Genel Başkan ilk Genel Kurula kadar görev yapar. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sırayla göreve çağrılır.
Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Yönetim Kurulu, seçilmesini izleyen ilk hafta içinde en yaşlı üyenin Başkanlığında toplanarak görev bölüşümü yapar. Bu toplantıda Genel Başkan, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Eğitim ve Öğretim Sekreteri, Sosyal İşler ve Örgütlenme Sekreteri, Halkla İlişkiler ve İletişim Sekreteri ve Uluslararası İşler Sekreteri'ni seçer.
Genel Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Gerek görüldüğünde Genel Başkan tarafından her an toplantıya çağrılabilir. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda onu Genel Sekreter temsil eder.
Yönetim Kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Bir karara karşı oy kullanan üye karar defterine açıklama yazdırabilir.
Üst üste iki, bir yıl içerisinde toplam üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülebilir. Yönetim Kurulu’nun vermiş olduğu görevi veya tüzükle belirlenen görevi artarda üç olağan Yönetim Kurulu toplantısına kadar yapmayan veya ihmal eden Yönetim Kurulu üyesinin durumu ilk olağan Yönetim Kurulu toplantısında ilgili Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte değerlendirilir. Gerekirse toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin 3/4' ünün kararı ile Yönetim Kurulu üyeliği düşürülür. Düşürülen üyenin yerine, tüzüğün ilgili maddesindeki usule uygun olarak yedek üye çağırılır.
Gündem, Genel Başkanın ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de görüşü alınarak, Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve Olağan Yönetim Kurulundan en az beş gün önce Genel Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak duyurulur. Olağanüstü toplantılar için yazılı bildirim zorunluluğu yoktur. Genel Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan bir üyenin konuşulmasını istediği bir konunun gündeme alınması zorunludur.
Yönetim Kurulu, faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekirse dernek üyeleri veya üye olmayanlar arasında geçici veya devamlı olarak faaliyet kolları, yardımcı kurullar kurar. Kurullar çalışma ve kararlarında Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu ve onun denetimi altındadır. Gerekli durumlarda geçici veya devamlı olarak maaşlı personel kullanılabilir.

YÖNETİM KURULU’NUN HUKUKİ YETKİLERİ:
Madde 23:
Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumludur. Derneği idari ve hukuki merciler ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu bu görevi Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye devredebilir.
Derneğin sözleşmeler yapmasında, Dernek Genel Merkezini borçlandıracak kambiyo senetleri veya başkaca borçlandırıcı senetlerin düzenlenmesinde, banka hesaplarından para çekilmesinde, Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreterden en az ikisinin imzalarının birlikte bulunması zorunludur. Tek imza ile düzenlenen belgeler Genel Yönetim Kurulunu bağlamaz.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 24:
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,
2) Dernek şube kurucularına yetki vermek,
3) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
4) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak, sözleşmeler yapmak,
5) Genel Kurul'un vereceği yetkiye dayanarak taşınmaz mal almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gereken hallerde şube yönetimlerinde belirleyeceği kişi veya kişilere işlem yapmak konusunda yetki vermek, edinilen bu taşınmazları, tapuya tescil ettirildikten sonraki en geç bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek,
6) Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
7) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
8) Yurt dışı dahil olmak üzere gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
9) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
10) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
11) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
12) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, bütçedeki fonlar ve kalemler arasında aktarmalar yapmak,
13) Derneğe üye alma veya üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek,
14) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
15) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
16) Süreli ve süresiz yayınlar çıkartma kararı vermek, derneğin yapacağı her türlü yayının sorumlusunu ve editörünü görevlendirmek,
17) Her türlü bağış ve yardımı kabul etmek veya bağışta bulunmak,
18) Derneğin ihtiyacına göre ücretli veya ücretsiz personel tayin etmek, çalıştırmak veya azletmek,
19) Çeşitli amaçlarla ödüller vermek,
20) Ana tüzük değişikliğini Genel Kurulun tasvibine sunmak,
21) Dernek için gerekli her türlü demirbaş almak,
22) İlgili mercilerden izin alınması şartıyla lokal veya lokaller açmak,
23) Kanunla öngörülen defterler ile derneğin çıkarlarına ve çalışmalarına uygun görülecek defterleri tutmak veya tutturmak,
24) Dernek yararına balo, kermes, gezi vb. toplantılar düzenlemek,
25) Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilmeleri halinde bunları 10 gün içerisinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirmek,
26) Derneğin yürüttüğü faaliyetler ve aldığı kararlar hakkında belli dönemlerde üyeleri bilgilendirici toplantılar yapmak, gerektiğinde bu toplantıların internet ortamında da gerçekleştirilmesini sağlamak,
27) Derneğin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek toplantı, fuar ve benzeri organizasyonlara gönderilecek temsilcileri seçmek,
28) Giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 25:
Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
1) Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,
2) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,
3) Derneği yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişilere ve kamuoyuna karşı temsil etmek,
4) Mali konularda mali sekreter, idari konularda genel sekreterle birlikte imza atmak,
5) Çalışmaları planlamak, izlemek, organize etmek, koordine etmek,
6) Gerekli gördüğü hallerde yetkilerinin bir kısmını Yönetim Kurulu üyeleri ve şube Başkanlarına devretmek,
7) Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği miktarda kendisine verilen yetkiyle günlük veya aylık harcama yapmak,
8) Yurt içi ve yurt dışındaki özel ve resmi kurum, kuruluş ya da kişilerle dernek adına yazışmalar yapmak.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 26:
Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:
1) Yokluğunda genel Başkana vekâlet etmek,
2) Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,
3) Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,
4) Derneğin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini organize etmek,
5) Başkan ile beraber idari yazışmaları imzalamak,
6) Toplantı tutanağını tutmak veya karar defterinin imzalanmasını sağlamak,
7) Dernek bünyesinde istihdam edilen elemanların ve personelin özlük işlerini yürütmek,
8) Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği miktarda kendisine verilen yetkiyle günlük veya aylık harcama yapmak.

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 27:
Mali Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:
1) Derneğin gelirlerini temin etmek ve bunun için kaynaklar araştırmak, gelir kaynaklarını araştırıcı girişimcileri organize etmek,
2) Gerekli harcamaları yapmak ve harcamalarla ilgili bilgileri Yönetim
Kurulu'na sunmak,
3) Dernek hesaplarını her an iç ve dış denetime hazır bulundurmak,
4) Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri zamanında tutmak veya tutturmak,
5) Şubelerin mali denetimini yapmak,
6) Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalamak,
7) Genel Kurul’a sunulacak mali raporu hazırlamak,
8) Yönetim Kurulu kararı ile dernek adına hisse senedi, tahvilat,
hazine bonosu vb. tasarruf kâğıtları almak,
9) Yönetim Kurulu’nca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satım ve ıskatını yapmak,
10) Dernek için gerekli alındı belgelerini temin etmek, gelir ve gidere ilişkin belgeleri saklamak,
11) Genel Kurul kararı uyarınca harcamalar ve bütçede kalemler arası
aktarmalar konusunda Yönetim Kuruluna karar almak için teklifte
bulunmak,
12) Dernek adına tahsilât yapan tahsildarları denetlemek ve konuyla ilgili Yönetim Kuruluna gerekli bilgiyi vermek, görevlendireceği tahsildarları tespit etmek, Yönetim Kuruluna sunmak, tahsildarlara yetki belgesi çıkartmak için Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
13) Yönetim Kurulu kararı uyarınca acil harcamalar için kasada bulundurulacak parayı kontrol etmek,
14) Bankadan para çekme işlemlerinde gerekli olan iki imzadan birini atmak,
15) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,
16) Dernek adına iktisadi alanla ilgili meslek, oda ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
17) Süresi içerisinde aidatını ödemeyenleri tespit etmek,
18) Derneğe ait sandık, atölye, satış yeri, lokal türünde müessese ve işyerlerinin mali işlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak ve yaptırmak,
19) Dernek personelinin mali haklarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 28:
Eğitim ve Öğretim Sekreteri’nin görev ve yetkileri şunlardır:
1) Derneğin görme engelli bireylere ilişkin olarak saptadığı eğitim ve öğretim politikasının gerektirdiği her türlü çalışmayı yürütmek,
2) görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin eğitim-öğretim hayatı boyunca karşılaştığı sorunların çözümü için derneğin yapacağı faaliyetleri planlamak,
3) Eğitim-Öğretimdeki gelişmeleri takip ederek dernek üyelerini elektronik posta ve sosyal medya araçları da dahil olmak üzere her türlü vasıtayı kullanarak bilgilendirmek,
4) Mevzuata uygun olarak görme engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak konferans, seminer, panel, sempozyum, kurs vb. faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak,
5) Görme Engelli bireylerin meslek ve beceri kazanmaları için İş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek ve beceri kazanma kursları düzenlemek,
6) Kendisine bağlı olarak oluşturulacak Eğitim Komisyonunun çalışmalarını koordine ederek Yönetim Kuruluna bu çalışmalarla ilgili bilgi vermek,
7) Görme engelli bireylerin eğitimi için ihtiyaç duyulan gerekli araç ve gereçleri temin etmek, eğitimde geliştirilen yeni teknolojilerin görme engelli bireyler tarafından aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayabilmek için görüş bildirimi, öneri, raporlama vb. Açıklamaların yapılmasını sağlamak,
8) Derneğin uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
9) Burs komisyonu oluşturarak görme engelli öğrencilerin burs olanaklarından yararlanmalarını sağlamak.

SOSYAL İŞLER VE ÖRGÜTLENME SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 29:
Sosyal İşler ve Örgütlenme Sekreteri’nin görev ve yetkileri şunlardır:
1) Şube ve temsilcilikler açmak için gerekli işlemleri yerine getirmek,
2) Genel Merkez ile şubeler arasında koordinasyonu sağlamak, şubeleri faaliyetleri açısından denetlemek, Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve rapor hazırlamak,
3) Dernek tarafından açılan temsilciliklerle iletişim halinde bulunarak gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
4) Dernek amaçları doğrultusunda üniversitelerde temsilcilikler açmak ve açılan temsilciliklerle birlikte üniversitelerde yapılacak düzenlemelerin görme engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi için çalışmak, idari, akademik birimler ve öğrenci kulüpleriyle ortak faaliyetlerde bulunmak,
5) Derneğin benzer amaçlı sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilerini yürütmek,
6) Dernek Üyeleri arasında birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının pekişmesi için etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere iştirak edilmesini sağlamak,
7) Alanıyla ilgili komisyonlar kurmak ve bu komisyonların faaliyetlerini planlayarak yürütülmesini sağlamak,
8) Dernek bünyesine bir gönüllü ağı kurmak ve gönüllü çalışmaların koordinasyonunu sağlamak için diğer sekreterliklerle işbirliği içerisinde çalışmak.

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 30:
Halkla İlişkiler ve İletişim Sekreteri’nin görev ve yetkileri şunlardır:
1) Dernek çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı ve görsel basınla sürekli ilişkiler kurmak, dernek, eğitim ve engellilikle ilgili basın ve yayın organlarında yer alan haber, yorum, köşe yazısı ve diğer bilgilerin takibini yaparak başta internet olmak üzere her türlü vasıtayı kullanarak üyeleri ve dernek kamuoyunu sürekli bilgilendirmek,
2) Derneğin yayın organlarıyla ilgili komisyonlar kurmak ve bu komisyonların çalışmalarını koordine etmek,
3) Derneği, amaçlarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla ilgili Sekreterlikler ve komisyonlarla işbirliği halinde konferans, panel, basın toplantısı, radyo ve televizyon programları, yazı dizileri, broşür, kitap vb. etkinlikler yapmak,
4) Derneğin halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,
5) Bilişim teknolojisini Derneğin hizmetine sunmak ve Dernek amaçları doğrultusunda kullanmak, derneğin elektronik posta grupları, sosyal medya ve derneğe bağlı internet siteleri aracılığıyla internet ortamında örgütlenmesini ve internet ortamındaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
6) Organizasyonlarda yer alacak bilim adamı, sanatçı, yazar vb. kişilerle iletişim kurmak,
7) Derneğin sponsorlukla ilgili faaliyetlerini yürütmek, bunun için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla dernek adına görüşmeler yapmak,
8) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda gerek resmi kurumlarla, gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla dernek etkinliklerine ilişkin işbirliği imkânlarını araştırmak ve adı geçen bu kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak, bu konuda Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri ile işbirliği içerisinde çalışmak,

ULUSLAR ARASI İŞLER SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 31:
Uluslararası İşler Sekreteri’nin görev ve yetkileri şunlardır:
1) Derneğin uluslararası işlerini yürütmek, dernekçe uluslararası toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara iştirak edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
2) Uluslararası engelli ve eğitim örgütleri başta olmak üzere tüm resmi kurum ve sivil toplum örgütleriyle proje bazlı ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek, karşılıklı bilgi akışını sürekli ve düzenli kılmak,
3) Engellilik ve eğitimle ilgili meydana gelen uluslararası gelişmeleri izleyerek dernek üyelerini bilgilendirmek,
4) Dernek amaçları doğrultusunda engellilik ve eğitimle ilgili yayımlanan eserlerin tercümesini yapmak veya yaptırmak,
5) Yurt dışından gelen konuklarla ilgilenmek, onların ülkemizde uygun şartlarda çalışmalarını sağlamak,
6) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen görme engelli öğrenciler için uluslararası danışma hizmeti vermek veya verilmesini sağlamak,
7) Derneğin uluslararası alanda tanıtımını yapmak,
8) Alanıyla ilgili komisyonlar kurmak ve bu komisyonların faaliyetlerini planlayarak yürütülmesini sağlamak.

DENETLEME KURULU VE DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 32:
Derneğin asli üyeleri arasından Genel Kurulca ve açık veya gizli oyla üç yıl için seçilecek üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden meydana gelir. Derneğin hesapları, denetleme kurulu tarafından yılda en az bir defa denetlenerek sonuç bir rapor halinde Genel Kurula sunulur.
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri:
1) Dernek çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu ve derneğin defter ve hesaplarını denetlemek,
2) Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir ve gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunmak,
3) En geç bir yıl içerisinde yaptığı denetlemelerde saptadığı eksiklikleri, tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,
4) Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

Derneğin İç Denetimi
Madde 33:
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme Kurulu’nun yılda en az bir defa denetim yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Temsili
Madde 34:
Dernek genel merkezi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca; şubelerse şube Yönetim Kurulu’nca temsil edilir. Genel merkezin veya şubelerin sözleşmeler veya borçlandırıcı işlem veya kambiyo senedi düzenlenmesi veya bankalardaki hesaplardan para çekme konularında Başkan veya Başkan bulunmadığında genel Sekreter ile mali Sekreter yukarıdaki Maddeler uyarınca sorumludur.

MALİ HÜKÜMLER
Madde 35:
A) GELİRLERİ: Derneğin Gelirleri
1) Giriş aidatı: Derneğe üyelik başvurusunun kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere üyelik başvurusunda bulunan kişinin 30 gün içinde ödemekle yükümlü olduğu aidat miktarıdır.
2) Yıllık üyelik aidatı: Dernek üyelerinin her yıl ödemekle yükümlü oldukları yıllık toplam aidat miktarıdır.
Giriş aidatını ve Yıllık üyelik aidatını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
3) Şube aidatı: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının %50'si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
4) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, kurs vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek için giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
8) dernekçe piyango, broşür, takvim, kitap, pul ve her türlü yayınlardan sağlanan gelirler,
9) Dernekçe açılan veya kurulan atölye ve iş kollarından sağlanan gelirler,
10) Faiz gelirleri,
11) Genel bütçeden alınan yardım ve paylar,
12) Benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan elde edilen gelirler,
13) Diğer gelirler.
B) GİDERLERİ:
1) PERSONEL GİDERLERİ:
a) Ücretler,
b) Yurt içi yolluklar,
c) Yurt dışı yolluklar,
d) Sosyal yardımlar,
e) Prim ve ikramiyeler,
f) Tahsilât karşılığı ücretler,
2) İDARİ GİDERLER:
a)Kira,
b) Aydınlatma,
c) Yakacak,
d) Temizlik,
e) Kırtasiye,
f) Demirbaş,
g) Noter ve mahkeme harçları,
h) Posta giderleri,
3) MÜTEFERRİK GİDERLER:
a) Federasyon payları,
b) Temsil ve ağırlama harcamaları,
c) Sigorta,
d) Vergiler, harçlar, resimler, cezalar,
e) Amaçla ilgili her türlü yardım giderleri,
f) Taşıt giderleri,
g) Dış ilişkiler gideri,
h) Taşıma giderleri,
4. DİĞER GİDERLER
a) Üst kuruluş hissesi,
b) Temsil ve ağırlama,
c) Düşünülmeyen giderler,
Tüm bu giderlerin belgelendirme esasları, dernekler yönetmeliğince belirlenen usule tabidir.

C) GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin Mali Sekreteri’ne teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 1000 TL'yi geçenler, 30 (otuz) günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin Mali Sekreteri’ne teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 36:
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin T.C. kimlik numaraları, kimlik bilgileri, ikametgahları, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK) 16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 37:
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK) 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK) 13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından, kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK) 14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK) 15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK) 17'de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK) 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 38:
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK) 21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 39:
Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK) 3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel Kurul sonuç bildirimine; Divan Başkanı, Başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği ve Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen Maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK) 26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK) 4'te belirtilen) "yurt dışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurularak mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle
ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK) 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK) 24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK) 25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 40:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ŞUBELER
Madde 41:
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Madde 42:
ŞUBE AÇMAK:
a. Genel Kurul'un kararı ile Yönetim Kurulu; amacını yaymak ve geliştirmek için gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Genel Kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini, dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğünü, Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisini, Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten listeyi, Şube açılması için Yönetim Kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Genel Kurul kararının fotokopisini, Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek Yönetim Kurulu kararı fotokopisini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
b. Dernek şubeleri, merkez Genel Kurul kararı ile her zaman kapatılabilir. Ayrıca şube, Genel Kurul'unun aldığı kendini fesih kararı suretiyle feshedilebilir. Kapatılma işlemi sonrasında gerekli tasfiye ve bildirim işlemleri tüzüğün ilgili Maddeleri ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Kapatılan şubenin yeniden açılması, Genel Kurul'un vermiş olduğu yetki doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun tasarrufundadır. Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar dışında, yasalara aykırı faaliyette bulunan ve derneğe zarar veren Şube yöneticileri merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınabilir. Bu şekilde yöneticileri görevden alınan şubelere merkez Yönetim Kurulu tarafından Şube Genel Kurulunu 3 (üç) ay içinde toplantıya çağırmak üzere geçici Yönetim Kurulu ataması yapılır. Atamayı izleyen 3 (üç) ay içinde toplantının yapılması ve şubenin zorunlu organlarının oluşturulması zorunludur.
c. Kurucu Heyetlerin atanmasına,
d. Kurucu heyetin ya da şube Yönetim Kurulu üyelerinin bazılarını veya tamamını görevden almaya, yerlerine yenilerini atamaya, lüzum halinde şubelerin faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya, Genel Kuruldan alınan yetki ile sürekli kapatmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu tam yetkilidir.
e. Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve denetim Kurulu’dur. Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır. Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin boşluklar Genel Merkez Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerle doldurulur.
Şube Yönetim Kurulları üyelik için yapılan başvuruları Genel Merkez'in üyelik kabul yöntemine göre uygular. Üyeliğe kabul edilen kişiler 30 gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna üyelik kayıt belgeleri ve Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmesi zorunludur. Şubeler kurulduktan ve üye kaydı yapmaya başladıktan sonra tüzük hükümlerine göre 6 (altı) ay içerisinde ilk olağan Genel Kurul toplantısı yapılır.
f. Şube olmayan illerde ve şubesi kapatılan yerlerde dernek üyeleri genel merkez üyesi sayılır.
g. Şubeler Genel Kurullarını 3 yılda bir Genel Merkez Genel Kurulundan en az 2 ay önce yaparlar. Şubeler yapacakları Genel Kurullarının yerini, gününü, saatini ve gündemini 30 gün öncesinden genel merkeze bildirmek zorundadırlar. Aksi halde Genel Kurulları geçersiz sayılır.
Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
h. Şubeler Genel Kurullarında 3 yıl için beş (5) asıl, beş (5) yedek Yönetim Kurulu üyesi ile üç (3) asıl, üç (3) yedek denetleme kurulu üyesi seçer. Bu organların seçiminde Genel Merkez için belirlenen yöntem uygulanır.
ı. Şubelerin Genel Kurullarında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin toplanma şekilleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu toplanma esaslarına tabidir. Genel Kurul bildirimlerinin tüm sonuçlarını 30 gün içerisinde genel merkeze yazılı olarak bildirirler.
J. Şubeler, genel merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu Başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla veya toplam üye sayısı 20' den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma
Madde 43:
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.
Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilcinin görev ve statüleri Yönetim Kurulu’nun hazırladığı ve Genel Kurul tarafından onaylanan iç yönetmelikle belirlenir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 44:
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.
Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 45:
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında "tasfiye halinde" ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 46:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1) İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir
A) Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı ve Soyadı Görev Unvanı İmza

1) Emre TAŞGIN Genel Başkan
2) Bayram Şahin AYDIN Genel Sekreter
3) Kübra EREN Mali Sekreter
4) Gökhan ÇAPANOĞLU Eğitim ve Öğretim Sekreteri
5) Turgay GÜMÜŞ Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri
6) Şebnem AYNA Halkla İlişkiler ve İletişim Sekreteri
7) Muharrem OCAL Uluslararası İşler Sekreteri
B) Kurucu Üyeler
Adı ve Soyadı Görev Unvanı İmza

1) Ali ALPASLAN Kurucu Üye
2) Alican Çağrı GÖKÇEK Kurucu Üye
3) Alper AYANLAR Kurucu Üye
4) Ayşegül DERİN Kurucu Üye
5) Bahar YAVUZ Kurucu Üye
6) Bayram Şahin AYDIN Kurucu Üye
7) Emre TAŞGIN Kurucu Üye
8) Fatma GEZER Kurucu Üye
9) Gökhan ÇAPANOĞLU Kurucu Üye
10) İsmail ÇEVİKBAŞ Kurucu Üye
11) Kübra EREN Kurucu Üye
12) Mehmet Hanifi ÇİFTÇİ Kurucu Üye
13) Mehmet KAHRAMANOĞULLARI Kurucu Üye
14) Muharrem OCAL Kurucu Üye
15) Mustafa KARACA Kurucu Üye
16) Müslüm DOĞMUŞ Kurucu Üye
17) Orhan YALÇIN Kurucu Üye
18) Pınar ÇALIŞKAN Kurucu Üye
19) Pınar GÖCEN Kurucu Üye
20) Recep GÜR Kurucu Üye
21) Selman DEVECİOĞLU Kurucu Üye
22) Şebnem AYNA Kurucu Üye
23) Turgay GÜMÜŞ Kurucu Üye
24) Ümit Erdem YİĞİTOĞLU Kurucu Üye

İş bu tüzük 46 (kırk altı) Madde ve 1 (bir) geçici Maddeden ibarettir.

kategori: 
İlgili Alanlar: