Temsilciler Yönetmeliği

EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ

Amaç:
Madde 1
Bu yönetmeliğin amacı, Eğitimde Görme Engelliler Derneği il ve üniversite temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar:
Madde 2
Bu yönetmelikte geçen;
A. Dernek: Eğitimde Görme engelliler Derneği'ni,
B. Yönetim Kurulu: Eğitimde görme Engelliler Derneği yönetim kurulunu,
C. İl temsilcisi: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen il temsilcisini,
Ç. Üniversite temsilcisi: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen üniversite temsilcisini,
D. Tüzük: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzüğünü
E. Temsilci: il ve üniversite temsilcilerini
F. Genel Kurul: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Genel Kurulu'nu ifade eder.

Dayanak:
Madde 3
Bu yönetmelik hükümleri Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğünün 43. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru ve Temsilcilerin Seçimi:
Madde 4
A. Üyeler, bulundukları il ya da üniversitede temsilci olmak istediklerine dair talebi yazılı olarak yönetim kuruluna iletir. Bu talep yönetim kurulunun en yakın toplantısında karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyenin başvurusunu karara bağlamadan önce temsil etmek istediği il ya da üniversitedeki dernek üyelerinin görüşünü alır. Temsilci adayının talebi bildirmesiyle en yakın yönetim kurulu toplantısının arasında 10 (on) günden az bir süre varsa yönetim kurulu kararıyla alınacak karar bir sonraki toplantıya bırakılabilir.
B. Üyenin temsilci olabilmesi için dernek üyesi olması gerekir.

Görevlendirme:
Madde 5
İl ve üniversite temsilcileri Eğitimde Görme Engelliler Derneği yönetim kurulunca oy çokluğu esasına göre atanır.

Görev Süresi, Görevden Çekilme ve Görevden Alınma:
Madde 6
A. İl temsilcilerinin görev süreleri yönetim kurulunun görev süresinin sona erdiği tarihte sona erer. Aynı kişinin yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından il temsilcisi seçilmesi halinde mülki amirliğe bildirimde bulunulması gerekmez; ancak yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından farklı bir kişi bu göreve seçilirse, eski temsilcinin görevinin sona erdiğine ve yenisinin seçildiğine dair bildirim mülki amirliğe yönetim kurulunca yapılır. Üniversite temsilcileri 1 (bir( yıllığına görevlendirilirler. Bu sürenin sonunda temsilcilik görevi biten dernek üyesi tekrar temsilcilik başvurusunda bulunabilir. Gerekli koşulları taşıması şartıyla bir kişinin il veya üniversite temsilciliğine istediği sürece tekrar aday olmasının önünde hiçbir sınırlama yoktur.
B. Temsil ettiği üniversiteyle ilişkisi sona eren üniversite temsilcisinin temsilcilik görevi kendiliğinden sona erer.
C. Temsil ettiği ilde altı aydan fazla ikamet etmediği anlaşılan ya da ikametgâh yeri temsil ettiği il dışına çıkan il temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer.
Ç. Tüzükle belirlenen amaçları gerçekleştirmediği, görevini kötüye kullandığı anlaşılan il ve üniversite temsilcileri:
1. aynı ilde ikamet eden ya da aynı üniversitede bulunan üyelerin üçte biri,
2. Dernek üyelerinin toplamının onda biri,
3. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin teklifi ve yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluyla görevinden azledilir.
D. Görevinden çekilmek istediğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren temsilcinin görevi, bildirimin yönetim kuruluna ulaştığı tarihten başlamak üzere 1 (bir) ay geçmekle sona erer.

İl ve Üniversite Temsilcilerinin Görevleri:
Madde 7
İl ve üniversite temsilcilerinin görevleri şunlardır:
A. Temsil ettikleri il veya üniversitedeki üyelerin sorun ve beklentilerini yönetim kuruluna iletmek,
B. Derneğin çalışma ve faaliyetlerini temsil ettikleri il veya üniversitedekilere iletmek,
C. Temsil ettikleri il ya da üniversitedeki önemli olayları genel merkeze bildirmek,
Ç. Görev alanları dahilindeki resmî ziyaretlerde derneği temsil etmek,
D. İletişim, kaynaşma gibi amaçlarla etkinlikler gerçekleştirmek,
E. Tüzükle belirlenen diğer amaçları temsil ettikleri il ya da üniversitelerde gerçekleştirmek,
F. Yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Sorumluluk ve Yetki:
Madde 8
A. Temsilciler bağımsız büro açmak zorunda değildir. Telefon, faks, bilgisayar donanımlı bir adresten çalışmalarını yürütebilirler.
B. Temsilcilikler şube veya Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemez, defter tutmaz, bağış makbuzu kesemez, işletme açamayacağı gibi yıllık beyanname de vermez.
C. İl ve üniversite temsilcileri, görev yaptıkları il veya üniversitede Eğitimde Görme Engelliler Derneği adına yaptıkları ve bir sonraki sene yapmayı planladıkları faaliyetlerle ilgili olarak yılda bir defa olmak üzere sosyal işler ve örgütlenme sekreterliğine rapor sunarlar.

Yürürlük:
Madde 9
Bu yönetmelik hükümleri yönetmeliğin genel kurulda kabulü sonrasında yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 10
Bu yönetmeliği yönetim kurulu yürütür.

kategori: