İl Temsilcileri Yönergesi

İl Temsilcileri Yönergesi

Madde 1) Amaç:

Bu Yönergenin amacı, Eğitimde Görme Engelliler Derneği İl Temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Madde 2) Tanımlar:

Bu Yönergede geçen;
A) Çalışma dönemi: Ağustos ayının 15’inden (on beşinden) başlayıp bir sonraki yılın Ağustos ayının 15'ine (on beşine) kadar olan zaman aralığını,
B) Çalışma grubu: Temsilciliği bulunan illerde çalışmaların daha sistemli ilerleyebilmesi amacıyla kurulmuş çalışma gruplarını,
C) Çalışma grubu sorumlusu: Oluşturulan çalışma gruplarını koordine etmesi amacıyla her çalışma grubu için, grup üyelerinin her grup için ayrı ayrı olmak üzere kendi içinden seçeceği bir kişiyi,
D) Çalışma planı: İl Temsilcileri tarafından bir çalışma döneminde yapılacak faaliyetleri kapsayan faaliyet planını,
E) Dernek: Eğitimde Görme engelliler Derneği'ni,
F) Genel Kurul: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Genel Kurulu'nu,
G) İl Sorumlusu: Derneğin genel merkezinin bulunduğu ilde yerel faaliyetleri planlamak ve uygulamak amacıyla görevlendirilen kişiyi,
H) İl temsilcisi: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen İl Temsilcisini,
İ) Sonuç raporu: Çalışma dönemi tamamlandıktan sonra döneme ait çalışma planında yer alan faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin oluşturulacak raporu,
J) Sosyal İşler ve Örgütlenme Sekreterliği: Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Sosyal İşler ve Örgütlenme Sekreterliğini,
K) Temsilciler Koordinatörü: İl Temsilcileri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, İl Temsilcileri arasından oy çokluğu esasına göre seçilmiş kişiyi,
L) Tüzük: Eğitimde Görme Engelliler Derneği tüzüğünü,
M) Yönetim Kurulu: Eğitimde görme Engelliler Derneği yönetim kurulunu,
N) Yürütme ekibi: Temsilciliği bulunan illerde çalışmaların daha sistemli ilerleyebilmesi amacıyla dernek üyelerinden oluşturulan yürütme ekibini ifade eder.

Madde 3) Dayanak:

Bu yönetmelik hükümleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 24. Ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğünün 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4) Başvuru ve Temsilcilerin Seçimi:

A) Üyeler, bulundukları ilde temsilci olmak istediklerine dair talebi başvuru formu aracılığıyla Temsilciler Koordinatörü ve Yönetim Kurulu'na iletir. Başvurular, Temsilciler Koordinatörü ile Sosyal İşler ve Örgütlenme Sekreterinin koordinasyonunda değerlendirilir. Başvurunun yapıldığı ilde derneğin beş (5) veya daha fazla üyesi mevcutsa, o ildeki üyelerin görüşü de alınır. Tüm bu değerlendirmenin sonucu Yönetim Kurulu'na iletilir. Nihaiyi karar Yönetim Kurulu'nda oy çokluğu esasına göre verilir.
B) Üyenin temsilci olabilmesi için dernek üyesi olması gerekir.

Madde 5) Görev Süresi, Görevden Çekilme ve Görevden Alınma:

A) İl Temsilcilerinin görev süreleri yönetim kurulunun görev süresinin sona erdiği tarihte sona erer. Aynı kişinin yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından il temsilcisi seçilmesi halinde mülki amirliğe bildirimde bulunulması gerekmez; ancak yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından farklı bir kişi bu göreve seçilirse, eski temsilcinin görevinin sona erdiğine ve yenisinin seçildiğine dair bildirim mülki amirliğe yönetim kurulunca yapılır.
B) Üye sayısı beş (5) ve daha fazla olan illerde, üye sayısının beşte ikisinin (2/5) Temsilciler Koordinatörüne yeni temsilci atanması talebinde bulunması halinde, o ilde dernek üyelerinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından mevcut il temsilcisinin görevine devam edip etmeyeceğine, mevcut temsilci görevine devam etmeyecekse yeni bir temsilci atanmasına karar verilir.
C) Bu Yönergenin 5. maddesinin "B" fıkrasında anılan yöntemlere göre yapılan değerlendirme sonucunda yeni bir kişi temsilci olarak görevlendirilirse, bu kişinin görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi kadardır.
D) İl Temsilciliği görevi sona eren dernek üyesi tekrar temsilcilik başvurusunda bulunabilir. Gerekli koşulları taşıması şartıyla ve o ilde bulunan dernek üyelerinin de görüşü alınarak aynı kişi tekrar il temsilcisi olarak görevlendirilebilir.
E) İkametgâh yeri temsil ettiği il dışına çıkan İl Temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer. İl temsilcisi bu bilgiyi Temsilciler Koordinatörüne bildirmekle yükümlüdür.
F) Dernek üyeliği sona eren üyenin temsilcilik görevi de kendiliğinden sona erer.
G) Görevinden çekilmek istediğini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren temsilcinin görevi, bildirimin yönetim kuruluna ulaştığı tarihten başlamak üzere sona erer.
H) Görev yaptığı ilde engelliliği suiistimal eden faaliyetlerde bulunarak kamuoyuna dernek, dernek üyeleri ve dernek çalışmalarıyla ilgili yanıltıcı bilgiler veren, çalışmaları ve eylemleri dernek tüzüğü, amacı ve ilkeleriyle bağdaşmayan; fiil ve söylemleriyle dernek içerisindeki huzur ve düzeni bozan, diğer üyeler ve dernek hakkında karalayıcı söylem ve eylemlerde bulunan temsilcilerin görevine Yönetim Kurulu tarafından son verilir.
İ) Yıllık çalışma planı yapmayan, yapılmış bir planı uygulamayan, ihtiyaç halinde planı gerekli şartlara uyarlamayan, yılsonu çalışma raporunu sunmayan ve tüm bunlar için geçerli bir mazeret ortaya koyamayan temsilcinin, Yönetim Kurulu kararıyla görevine son verilebilir.
J) İl Temsilciliği görevi Yönetim Kurulu tarafından sonlandırılan üye, bu duruma on beş (15) gün içerisinde itiraz edebilir. İtiraz Yönetim Kurulu'na yapılır. Yönetim Kurulu bu itirazı otuz (30) gün içerisinde görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu üyenin itirazını reddetmesi halinde, üye bu durumun Genel Kurulda görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.

Madde 6) İl Temsilcilerinin Görevleri:

A) Temsil ettiği ildeki sorun, beklenti ve ihtiyaçları Temsilciler Koordinatörüne iletmek,
B) Derneğin çalışma ve faaliyetlerinin temsil ettiği ilde uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
C) Görev alanları dahilindeki resmî ziyaretlerde derneği temsil etmek,
D) Eğitim, seminer, konferans, farkındalık ve hedef kitleyle kaynaşma temalı etkinlikler düzenlemek,
E) Görevli olduğu ilde derneğin benzer amaçlı sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilerini yürütmek,
F) Derneğin ilke ve değerleri ile misyonunun yereldeki görünürlüğünü sağlamak,
G) Derneğin insan kaynağı bakımından güçlenmesini sağlamak.

Madde 7) Yerel çalışma grupları ve yürütme ekibi

A) İl Temsilcileri, bulundukları illerde, ihtiyaç ve beklentilere göre yeteri kadar yerel çalışma grubu kurabilirler. Çalışma grubunun konusu ve görev tanımları il bünyesindeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulur. Her çalışma grubu, grup içi koordinasyonu sağlamak üzere kendi içinden seçeceği bir kişiyi Grup Sorumlusu olarak görevlendirir. Bu kişinin görev süresi bir çalışma dönemi olup; aynı kişi bu göreve tekrar getirilebilir. Bir kişinin Çalışma Grubu sorumlusu olabilmesi için dernek üyesi olması gerekir. Çalışma grubu kurulan illerde, İl Temsilcisi bu grupları grup sorumlularıyla birlikte koordine etmek, belirlenen faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak ve gruplar arası iletişimi sürdürmekle yükümlüdür.
B) İl Temsilcileri, görev yaptıkları illerde ortaya çıkan ihtiyaç ve beklentilere cevap vermek amacıyla yeteri kadar üyeden oluşan Yürütme Ekibi kurabilirler. Yürütme Ekipleri, yalnızca çalışma grubu oluşturulmamış illerde kurulabilir. Bir kişinin Yürütme Ekibinde yer alabilmesi için dernek üyesi olması gerekir. Yürütme Ekibini oluşturan kişilerin görev tanımları, il bünyesindeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulur. Yürütme ekibini oluşturan kişilerin görev süresi bir çalışma dönemi olup; aynı kişi bu göreve tekrar getirilebilir.
C) Derneğin genel merkezinin bulunduğu ilde de bir İl Temsilcisi görevlendirilebilir, çalışma grupları veya Yürütme Ekibi kurulabilir.
D) Oluşturulan çalışma grupları ve yürütme ekiplerine dair bilgiler, bir (1) ay içinde Temsilciler Koordinatörüne iletilir. Çalışma grupları ve Yürütme Ekiplerinin kaç kişiden oluşacağı, görevlendirme yapılan ilin ihtiyaçlarına göre belirlenir.
E) İl Temsilciliklerine ait Çalışma Grupları ve Yürütme Ekiplerine dair güncel bilgiler, derneğin resmi internet sitesinde yayımlanır.

Madde 8) Sorumluluk ve Yetki:

A) Temsilciler bağımsız büro açmak zorunda değildir. Telefon, faks, bilgisayar gibi donanımlara sahip bir adresten çalışmalarını yürütebilirler.
B) Temsilcilikler şube veya Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemez, defter tutmaz, bağış makbuzu kesemez, işletme açamayacağı gibi yıllık beyanname de vermez.
C) İl Temsilcileri, görev yaptıkları illerde, derneğin misyonu doğrultusunda, çalışma dönemi başında ve bir çalışma dönemi içinde gerçekleşmek üzere bir faaliyet planı oluşturur. Gerek görülmesi halinde çalışma dönemi içerisinde bu planda düzenlemeye gidilebilir. Faaliyet planında bir değişiklik olması halinde güncel plan Temsilciler Koordinatörüne iletilir. İl temsilcileri, çalışma dönemi sonunda faaliyet planı hakkında Temsilciler Koordinatörüne bir rapor sunarlar. Eğer öngörülen faaliyetlerin bir kısmı veya tamamı gerçekleşmemiş ise, bunun gerekçeleri raporda detaylı olarak belirtilir.

Madde 9) Temsilciler Koordinatörünün Seçimi, Görev Süresi, Görevden Çekilme ve Görevden Alınması:

A) Temsilciler Koordinatörü, il temsilcileri arasından, oy çokluğu esasına göre, bir çalışma dönemi süresince seçilir. Görev süresi sona eren Temsilciler Koordinatörü bu göreve tekrar aday olabilir.
B) Temsilciler Koordinatörünün sorumluluk ve görevleri aşağıdaki gibidir:
1) Yapılan İl Temsilciliği başvurularıyla ilgili değerlendirme ve tavsiye kararını Yönetim Kurulu'na sunmak,
2) İl Temsilcilerinin faaliyet raporlarını çalışma dönemi sonunda Yönetim Kurulu'na sunmak,
3 İllerde yapılacak etkinliklerde ihtiyaç halinde mentörlük yapmak,
4) İl Temsilcileri arasındaki iletişimi sağlamak,
5) İl Temsilciliklerinin güçlenmesi ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak,
6) Yerelde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında gerektiğinde çalışma komisyonları ile koordinasyonu sağlamak,
7) İl Temsilcileriyle yılda en az üç defa olmak üzere yüz yüze veya online ortamlarda toplantılar düzenlemek ve toplantı tutanaklarını muhafaza etmek.
C) Temsilciler Koordinatörünün görevden alınması veya görevden çekilmesi durumunda izlenecek yol aşağıdaki gibidir:
1) Bu Yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeyen Temsilciler Koordinatörü, il temsilcilerinin 5/3’ünün (beşte üç) kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevden alınabilir.
2) Bu yönerge gereği görev yaptığı ildeki temsilcilik görevi sona eren Temsilciler Koordinatörünün Temsilcilik Koordinatörlüğü görevi kendiliğinden sona erer.
3) Dernek üyeliği sona eren Temsilciler Koordinatörünün Temsilciler Koordinatörlüğü görevi kendiliğinden sona erer.
4) Görev süresi içerisinde istifa eden Temsilciler Koordinatörünün görevi, istifanın Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren sona erer.
5) Görev süresi içerisinde Temsilciler Koordinatörlüğü görevi bu yönerge hükümleri gereği sona eren ya da Temsilciler Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Temsilciler Koordinatörünün yerine, yeni bir seçim yapılır. İstifa eden veya görevden alınan Temsilciler Koordinatörü, o dönem için bu göreve aday olamaz. Bu şekilde yapılan seçim sonucu göreve gelen Temsilciler Koordinatörünün görev süresi, bir önceki Temsilciler Koordinatörünün kalan görev süresi kadardır. Yeni bir seçim yapılıncaya kadar Temsilciler Koordinatörünün görev ve sorumluluklarını Sosyal İşler ve Örgütlenme Sekreteri yürütür.

Madde 10) Sosyal İşler ve Örgütlenme Sekreteri’nin görev ve yetkileri:

A) Temsilciliklerin açılması ve kapatılmasıyla ilgili gerekli resmi işlemleri yerine getirmek,
B) İl Temsilcilerinin ihtiyaç ve beklentilerine dair Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
C) Dernek tarafından açılan temsilciliklerle iletişim halinde bulunarak Temsilciler Koordinatörünün koordinasyonunda gerçekleştirilecek faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek,
D) Temsilciler Koordinatörü tarafından hazırlanan raporlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve ihtiyaç halinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Madde 11) Hüküm Bulunmayan Haller:

Bu Yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Madde 12) Yürürlük:

Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 13) Yürütme:

Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 14) Yürürlükten kaldırılan mevzuat:

23.03.2013 tarihinde kabul edilen "EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ" yürürlükten kaldırılmıştır.

kategori: