Kuruluş Bildirgemiz

Türkiye'de örgütlülük temelinde yürütülen engelli hakları mücadelesinin 60 yılı aşan bir tarihi vardır. Engelliler açısından dönem dönem hak kazanımı ve kayıplarının yaşandığı bu süreçte sürekli olarak bir mücadele içerisinde bulunulmuş; engellilerin eğitim, sağlık, spor, istihdam, sosyal ve kültürel alanlar gibi konulardaki ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi amacıyla birçok sivil toplum örgütü kurulmuştur. Ancak, zamanla engelli hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında engellilik algısı bakımından görüş farklılıkları oluşmaya başlamış; bu durum hak temelli mücadelenin zedelenmesine, engelli kesimin sivil toplum kuruluşlarına karşı ilgisizliğine ve güvensizliğine sebep olmuştur. Ayrıca, engelli bireylerin tüm sorunlarını ilgi alanı olarak belirleyen bu kuruluşlar, zamanla belirledikleri konuların tümünü kapsayan bir çalışma sistemi oluşturamamış ve bir enerji kaybı yaşamışlardır.
16 Haziran 2009 tarihinde bir e-posta grubu olarak internet üzerinde örgütlenen Görme Engelli Öğrenciler Platformu, bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanarak, görme engelli bireylerin eğitim-öğretim hayatında yaşamış olduğu sorunlar başta olmak üzere; ayrımcılık, engelliliğin istismarı ve istihdam konularına da eğilerek, çeşitli alanlarda raporlar hazırlamak, proje, etkinlik ve kurslar düzenlemek ve gerek internet ortamında, gerekse yüz yüze toplantılar gerçekleştirmek suretiyle saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmiş, bunların uygulanmasını sağlamak için çaba harcamıştır. İnternet üzerinde kısa sürede önemli bir kitle oluşturan platformumuz, 2011 yılı temmuz ayında saha faaliyetlerinin daha koordineli biçimde yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla, il temsilciliği sistemi oluşturmak için karar alarak hızlı bir şekilde uygulamaya geçmiştir. Engelli öğretmen atamasına ilişkin yaşanan mağduriyetler, engelli öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanması, üniversitelerde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziki engelleri sebebiyle karşılaştığı olumsuzlukların giderilmesi gibi birçok konuda projeler geliştiren, yetkili mercilerle görüşen, kamuoyunda ses getirici eylemler düzenleyen, seminer, konferans, çalıştay vb. toplantılarda sunumlar yapan ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarda bulunan platformumuzun, ilgi alanı dahilindeki konularda daha etkin biçimde hareket edebilmesini sağlamak ve görme engelli bireylerin eğitim-öğretim hayatında yaşamış olduğu sorunlara mevcut sivil toplum kuruluşları tarafından yeterli ilginin gösterilmemesi nedeniyle tüzel bir kişiliğe sahip olması gerektiği görüşü dile getirilmiş; konuyla ilgili düzenlenen toplantıda yoluna bir dernek olarak devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararı takiben, daha önce bir öğrenci hareketi olarak ortaya çıkan platformumuz, dernek olarak eğitimin tüm öznelerini ilgi alanına dahil etmek için amacına uygun bir dernek ismi belirlemiş ve dernek ismi “Eğitimde Görme Engelliler Derneği” olarak belirlenmiştir. Dernek kuruluş sürecine ilişkin yasal işlemlerin yerine getirilmesinin ardından 28 Ocak 2013 tarihinde resmi olarak kurulan Eğitimde Görme Engelliler Derneği, her siyasi görüşe eşit mesafede durarak, yalnızca sorunların kalıcı olarak çözümlenmesini savunan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Genç bir kadro tarafından kurulan Eğitimde Görme Engelliler Derneği, platform olarak gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürdüğü ilişkiyi dernek olarak da devam ettirerek, gençlerin karar alma süreçlerine dahil olması, topluma katılımlarının sağlanması ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmaların gerçekleştirilmesi alanlarında da faaliyet yürütecektir. Anti hiyerarşik bir yapıda örgütlenen Eğitimde Görme Engelliler Derneği üye kabulüne başlamış olup; tüm gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğine açıktır. Herhangi bir fiziki engeli olmayan kişiler de derneğimize üye olabilirler. Benzer amaçlı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren başka bir derneğe üye olunması, Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne üye olunmasına bir engel teşkil etmemektedir. Derneğimize ait güncel bilgi ve duyurulara www.egitimdegormeengelliler.org internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin çalışma ilkeleri ve kuruluş amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

Derneğin çalışma ilkeleri:
1) Çalışmalarını gerçekleştirirken, hak temelli yaklaşımı, şeffaflığı ve katılımcılığı esas alır.
2) Irk, etnik köken, dil, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş vb. nedenlerle yapılan ayrımcılığı reddeder.

Derneğin Amaçları:
Eğitimde Görme Engelliler Derneği;
1) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alınması için gerekli çalışmaları yapmayı, bu bağlamda görme engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaşmış olduğu sorunlar için çözüm önerileri geliştirmeyi ve geliştirdiği bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla aktif rol oynamayı,
2) Genel eğitim politikalarının belirlenmesinde görme engelli olanlar başta olmak üzere tüm öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı,
3) Görme engelli bireylerin eğitimini destekleyici faaliyetlerde bulunmayı,
4) Eğitimde kullanılmak üzere geliştirilen yeni teknolojilerden görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin, engelli olmayan öğrenci ve öğretmenlerle eşit şekilde faydalanmalarını sağlamayı,
5) Görme engelli öğretmenlerin yaşadığı her türlü mesleki sorunun çözümlenmesi için girişimlerde bulunmayı, bu sorunlara kamuoyunun dikkatini çekerek farkındalık oluşturmayı ve görme engelli öğretmenlerin, görme engelli oldukları için mesleki alanlarını ilgilendiren çeşitli konularla ilgili olarak mağdur edilmelerinin önlenmesini,
6) Engellilik ve engellilerin eğitimi alanında, ihtiyaç olduğunu düşündüğü her konuda uygulanabilir projeler geliştirmeyi, bu doğrultuda geliştirilen projelere katılmayı, ortak olmayı veya bunları desteklemeyi,
7) Engelliliğin maddi ya da manevi olarak istismarıyla mücadele etmeyi,
8) Başta engelli bireyler olmak üzere herkesin maruz kalabileceği, her
türlü ayrımcı uygulamayla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.
Bir alan örgütlenmesi olarak kurulan Eğitimde Görme Engelliler Derneği, engelli hakları alanında önemli katkılar sunmuş olan kişi ve kuruluşların tecrübelerinden yararlanmaya ve ortak sorunlar ekseninde mücadele etmeye daima açıktır.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Web: www.egitimdegormeengelliler.org
E-posta: iletisim@egitimdegormeengelliler.org

kategori: 
İlgili Alanlar: