Uzaktan Eğitim Akademisi Yönergesi

EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ UZAKTAN EĞİTİM AKADEMİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

Amaç
Madde 1) Bu Yönergenin amacı; Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi kuruluş, teşkilat, çalışma ve faaliyetleri ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2) Bu Yönerge; Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi kuruluş, teşkilat, çalışma ve faaliyetleri ile denetimine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3) Bu Yönerge; Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğünün 28’inci Maddesine dayanarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4) Bu Yönergede adı geçen;
1. Dernek: Eğitimde Görme Engelliler Derneğini,
2. Tüzük: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğünü,
3. Yönetim Kurulu: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulunu,
4. Akademi: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisini,
5. Yürütme Kurulu: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi Yürütme Kurulunu,
6. Koordinatör: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi Koordinatörünü,
7. Eğitim Yöneticisi: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi bünyesinde düzenlenecek olan her bir faaliyetten sorumlu olan kişiyi,
8. Eğitmen: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi bünyesinde düzenlenecek olan faaliyetlerde eğitim – öğretim hizmeti veren kişiyi,
9. Engelli: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisine başvuru tarihi itibari ile yürürlükte bulunan yasal mevzuata göre en az %40 ve üzeri derecede engelli olduğunu resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişiyi,
10. Kursiyer: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi bünyesinde düzenlenen ve faaliyet sonunda yapılacak olan ölçme – değerlendirme kriterlerine göre başarı belgesi verilebilecek olan faaliyete katılan kişiyi,
11. Katılımcı: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uzaktan Eğitim Akademisi bünyesinde düzenlenen ve faaliyet sonunda yapılacak olan ölçme – değerlendirme kriterlerine göre katılım belgesi verilebilecek faaliyete katılan kişiyi,
küçük olanların yasal olarak velisi durumunda bulunan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş, Teşkilat, Çalışma ve Denetim İle İlgili Hükümler

Akademinin Kuruluşu ve misyonu
Madde 5) Akademinin kuruluş usulü ve misyonu aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Akademi, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
2. Akademi bünyesinde görevlendirilecek Eğitim Yöneticisi, Koordinatör ve Yürütme Kurulu üyeleri dernek üyesi olmak zorundadır.
3. Her türlü bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak oluşturulacak olan dijital platform üzerinde, tekil ve çoklu olarak metin, ses, görüntü, video ve dosya aktarımına imkân veren, uzaktan eğitim metoduyla düzenlediği eğitim, kurs ve seminerlerle görme engelli bireylerin eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlayan, bu eğitim, kurs ve seminerlere katılanların sertifikasyonu ile katılımcıların elde ettikleri bilgi ve becerileri belgelendirecek olan dijital eğitim platformudur.
4. Akademik eğitim yılı başlangıç ayı olarak Eylül kabul edilir.

Yürütme Kurulunun oluşumu
Madde 6) Yürütme Kurulu görev tanımı, teşkili ve çalışma usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Yürütme Kurulu, Akademinin yetkili karar alma organıdır.
2. Yürütme Kurulu, en az 5 (beş) kişiden oluşur. Yürütme Kurulu'na dahil olmak isteyen kişi, Kurula başvuruda bulunur. Başvuru, Kurul üyelerinin oy çokluğuna göre kabul ya da reddedilir. Yürütme Kurulu görev süresi 1 (bir) akademik yıldır. Yürütme Kurulu üye sayısı 5'in (beş) altına düşmediği sürece görevine devam eder. Eğer Kurul bu sayının altına düşerse, Yönetim Kurulu yeni bir Yürütme Kurulu oluşturulmasını sağlar. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Yürütme Kurulu üyesinin aldığı sorumluluk bir başka Kurul üyesine devredilir.
3. Yönetim Kurulu Başkanı ya da üyelerinden birinin başkanlığında yapılacak ilk toplantıda kurul kendi içinden bir kişiyi oy çokluğuna göre 1 (bir) yıl için koordinatör olarak görevlendirir. Koordinatör, Akademi ile ilgili her tür idari, mali ve teknik iş ve işlemlerden sorumludur. Koordinatör seçilen kişinin görevi 1 (bir) akademik yıl boyunca devam eder. Bu sürenin sonunda görevi sona eren üye, aynı göreve tekrar aday olabilir. Görev süresi içerisinde yürütme kurulu üyeliği bu yönerge hükümleri gereği sona eren, yürütme kurulu üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulunun onayıyla görevden alınan ya da koordinatörlük görevinden istifa eden koordinatörün yerine yeni bir seçim yapılır. Ancak, istifa eden koordinatör o dönem için bu göreve aday olamaz. Koordinatör, görev süresinin dolmasından itibaren yeni bir seçim yapılıncaya kadar görevinde kalmaya devam eder. Koordinatörün görevi sona ermesine rağmen 3 (üç) ay boyunca yeni bir seçim yapılamaz ya da üyeler arasında bir anlaşma sağlanamazsa, Yönetim Kurulu, Eğitim- Öğretim Sekreterini yeni seçim yapılıncaya kadar koordinatör olarak görevlendirir. Seçim sonucu göreve gelen Koordinatörün görev süresi akademik yıl sonuna kadar devam eder.
4. Yürütme Kurulu, Koordinatörün çağrısı ya da Yönetim Kurulunun talebi üzerine her zaman toplanabilir. Ancak kurulun 1 (bir) akademik yıl boyunca en az 4 (dört) defa toplanması ve görüşülen konuların tutanak altına alınarak akademik yılının sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yürütme Kurulu, toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Toplantıda kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınır.
5. Yürütme Kurulu, aldığı tüm kararlar ile gerçekleştirdiği iş ve işlemlerden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
6. Eğitim- Öğretim Sekreteri bu Kurulun yaptığı faaliyetleri izlemek, gerek gördüğü takdirde toplantılarına katılmak ve bu yönergede kendisine verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Yürütme Kurulu, akademik yılı bitiminde Eğitim– Öğretim Sekreteri’ne bir faaliyet raporu sunar.

Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 7) Yürütme Kurulu görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Akademik takvime uygun bir iş takvimi hazırlamak.
2. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan her tür faaliyete dair teklif ve iş planlarını incelemek ve karara bağlamak.
3. Akademi bünyesinde düzenlenecek her tür faaliyetin iş planına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak.
4. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan her tür faaliyet için faaliyetten sorumlu Eğitim Yöneticisi seçmek ve görevlendirmek.
5. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan her tür faaliyet için Eğitim Yöneticisinin teklifiyle ya da doğrudan Eğitmen seçmek ve görevlendirmek.
6. Eğitim Yöneticisi tarafından hazırlanan Faaliyet Sonuç Raporunu incelemek ve onaylamak.
7. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan faaliyetleri belirlemek için anket vb. veri toplama tekniklerini kullanarak ihtiyaç analizi yapmak ve raporlamak.
8. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan her tür faaliyette görev alabilecek pedagojik formasyon sahibi ya da usta öğretici sertifikası sahibi olan Eğitim Yöneticisi ve Eğitmenlerden oluşan bir havuz oluşturmak.
9. Akademi bünyesinde tanıtıcı, bilgilendirici, farkındalık sağlayıcı ya da akademik yazılı, basılı, sesli, görüntülü ya da elektronik materyalleri hazırlamak ve yayınlamak.
10. Akademi ile kamu kurumları, üniversiteler, özel kuruluşlar ve gerçek kişiler arasında her tür iş birliğini sağlamak amacıyla protokol ve sözleşme teklifleri hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak.
11. Akademi bünyesinde kamu – özel iş birliği ve/veya ortaklığı ile düzenlenecek uygun faaliyetler için kursiyerlere verilecek olan her tür ödeme listesini hazırlamak ve ödemelerin yapılması için Dernek Yönetim Kurulu onayına sunmak.
12. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan faaliyetlerde görev alan personele yapılacak olan her tür ödeme için ödeme listesi hazırlamak ve ödemelerin yapılması için Dernek Yönetim Kurulu onayına sunmak.
13. Akademinin her tür ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harcama listeleri oluşturmak ve harcamaların gerçekleştirilmesi için Dernek Yönetim Kurulu onayına sunmak.
14. Akademik yıl sonunda faaliyet ve bütçe raporu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
15. Dernek Yönetim Kurulu tarafından alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Koordinatörün Görev ve Yetkileri
Madde 8) Koordinatörün görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.
1. Akademinin idari, mali ve teknik olarak bütün faaliyetlerini yürütmek ve yönetmek.
2. Yürütme Kurulunun teşkili için üye belirlemek ve Dernek Yönetim Kuruluna teklif etmek.
3. Yürütme Kurulu Üyeleri arasında iş ve görev dağılımı yapılmasını sağlamak.
4. Yürütme Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
5. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan her tür faaliyet için kayıt / kabul iş ve ilişik kesme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
6. Faaliyet personeli ve katılımcıları için iletişim listeleri oluşturulmasını sağlamak.
7. Akademi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.
8. Akademi bünyesinde düzenlenen faaliyetleri iş planları çerçevesinde izlemek, denetlemek ve gerekli gördüğü hallerde raporlamak.
9. Dernek Yönetim Kurulu veya imzalanan protokol ve sözleşmeler çerçevesinde yapılacak olan denetimlerde istenen tüm bilgi ve belgelerin onaylı kopyalarını ilgililere vermek.
10. Dernek Yönetim Kurulu tarafından alanıyla ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Yöneticisi
Madde 9) Eğitim Yöneticisi görev tanımı, görevlendirme usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Eğitim Yöneticisi; Akademi bünyesinde düzenlenecek olan her bir faaliyetin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinden, faaliyet iş planı çerçevesinde sorumlu olan kişidir.
2. Eğitim Yöneticisi, Akademi Yürütme Kurulu tarafından seçilir ve faaliyet süresince görevlendirilir. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü hallerde faaliyet süresine bakılmaksızın Eğitim Yöneticisinin görevine oy çokluğuna göre son verebilir.
3. Eğitim Yöneticisi, iş planı çerçevesinde yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Eğitim Yöneticisi Görev ve Yetkileri
Madde 10) Eğitim Yöneticisi görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Akademi bünyesinde düzenlenecek olan faaliyet için iş planı hazırlamak ve Yürütme Kurulu onayına sunmak.
2. Yürütme Kurulu tarafından görevlendirildiği faaliyete dair iş planı çerçevesinde düzenlenecek olan faaliyetin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yürütmek ve yönetmek.
3. Faaliyet kapsamında Eğitmen görevlendirmeleri için Yürütme Kuruluna teklifte bulunmak.
4. Faaliyet personeli arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
5. Faaliyetin iş planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
6. Faaliyette kullanılacak olan her tür materyalin görme engelliler için erişilebilir hale getirilmesini sağlamak.
7. Faaliyet iş planı çerçevesinde katılımcı veya kursiyer devam/devamsızlık çizelgesi hazırlamak ve tutmak.
8. Gerekli gördüğü hallerde faaliyet personeli değişikliği ya da görevine son verilmesi için Yürütme Kuruluna teklifte bulunmak.
9. Gerekli gördüğü hallerde faaliyet katılımcı veya kursiyerinin faaliyetle ilişiğini kesilmesi için Yürütme Kuruluna teklifte bulunmak.
10. Faaliyet sonuç raporu hazırlamak ve Yürütme Kuruluna sunmak.
11. Yürütme Kurulunun alanıyla ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Eğitmen
Madde 11) Eğitmen görev tanımı ve görevlendirme usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Eğitmen, görevli olduğu faaliyetini planı çerçevesinde eğitim – öğretim hizmeti veren kişidir.
2. Eğitmen, görevlendirileceği faaliyetini planı çerçevesinde Eğitim Yöneticisinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından faaliyet süresince görevlendirilir. Yürütme Kurulu, iş planı çerçevesinde doğrudan Eğitmen görevlendirmesi de yapabilir.
3. Eğitim Yöneticisinin gerekli gördüğü hallerde teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından faaliyet süresine bakılmaksızın Eğitmenin görevine son verilebilir.
4. Eğitmen, iş planı çerçevesinde yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Eğitim Yöneticisine karşı sorumludur.

Eğitmen Görev ve Yetkileri
Madde 12) Eğitmen görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Görevli olduğu iş planı çerçevesinde eğitim – öğretim hizmeti vermek.
2. Faaliyetlere zamanında katılmak.
3. Faaliyet kapsamında kullanacağı materyalleri görme engelliler için erişilebilir hale getirmek veya bu iş için Eğitim Yöneticisine göndermek.
4. Faaliyetin gerçekleşmesini veya akışını, bilinçli ve sürekli olarak bozan ya da kendisine veya diğer katılımcılara/kursiyerlere karşı ahlaki olmayan, disiplinsiz tutum ve davranışlar geliştirenlerin faaliyet ile ilişiklerinin kesilmesi için Eğitim Yöneticisine bilgi vermek.
5. Eğitim Yöneticisi tarafından alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Denetim
Madde 13) Akademi ve faaliyetlerine dair denetim usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Koordinatör, Akademi bünyesinde düzenlenen her tür faaliyeti denetleyebilir.
2. Akademi olağan olarak her akademik yıl sonu Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet ve Bütçe Raporunun Dernek Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi ile denetlenir. Bu denetim dışında Dernek Yönetim Kurulu, Koordinatör ve Yürütme Kurulunu her zaman denetleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Faaliyetler İle İlgili Hükümler

Faaliyetler ve iş planı:
Madde 14) Akademi bünyesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin iş planı şu şekildedir:
1. İş Planı, Akademi bünyesinde düzenlenecek olan her tür faaliyetin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin detaylı olarak gösterildiği plandır. 2. İş Planı, Eğitim Yöneticisi veya Yürütme Kurulunun görevlendireceği kişilerce hazırlanır ve Yürütme Kurulunda incelenerek, onaylanır.
3. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim modüllerinin kullanılacağı faaliyetlerde ayrıca iş planı hazırlanmaz.
4. Eğitim Yöneticisi, gerekli gördüğü hallerde iş planında revizeler yapabilir ancak yapılan revizelerin Yürütme Kurulu tarafından onaylanması zorunludur.

İş Planı İçeriği
Madde 15) İş Planında aşağıda belirtilen hususlar yer alır.
Eğitim, kurs ve seminer dışında yapılacak olan faaliyetler için iş planında sadece (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde yer alan hususların bulunması yeterli sayılır:
1. Faaliyetin adı.
2. Faaliyetin amacı.
3. Faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihleri ile saat aralığı.
4. Faaliyetin eğitim müfredatı, kazanımları.
5. Faaliyetin ölçme ve değerlendirme esasları.
6. Faaliyet sonu verilebilecek olan belge ve sertifikalar.
7. Faaliyete başvuru koşulları ile kayıt – kabul işlemleri takvimi.

Kayıt – Kabul İşlemleri
Madde 16) Akademi bünyesinde düzenlenecek olan faaliyetlere kayıt – kabul işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:
1. Kayıt – kabul iş ve işlemlerini Yürütme Kurulu yürütür.
2. Faaliyet İş Planında yaralan başvuru koşullarını taşıyan adayların nüfus, eğitim, sağlık ve iletişim bilgileri çevrimiçi oluşturulacak olan bir form aracılığı ile alınır.
3. Kontenjan sınırı olan faaliyetlere yapılan başvurularda, başvuru koşullarını taşıyan adaylar arasında başvuru tarih ve saatine göre öncelik sıralaması yapılır.
4. Başvurulan faaliyet ücretli ise ilgili ücretin faaliyet numarası ve adı ile belirtilen banka hesabına T.C. Kimlik Numarası kullanılarak yatırılmış olması gerekmektedir.
5. Faaliyetin niteliğine göre adaylardan ek belgeler talep edilebilir.

İlişik Kesme
Madde 17) Akademi bünyesinde düzenlenecek olan faaliyetlere katılanların iş planı çerçevesinde belirtilen katılımcı veya kursiyer olma şartlarını kaybetmesi, devam – devamsızlık durumlarının faaliyeti tamamlamayacak düzeye ulaşması, Eğitim Yöneticisi, Eğitmen ya da diğer bireylere karşı genel ahlaka aykırı ya da konusu suç teşkil edebilecek tutum ve davranışlarda bulunması hallerinde Eğitim Yöneticisinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından faaliyetle ilişiği kesilir. İlişiği kesilenler Akademinin dijital platformları üzerindeki her türlü haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve eğer ücret ödemesinde bulunduysalar herhangi bir ad altında ücret iadesi yapılmaz.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 18) Bu Yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Yürürlük
Madde 19) Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20) Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlgili Alanlar: