Sağlık Bakanlığı: Görme engellilerin "öğretmen olabilir" raporu almasında kısıtlama yok!

Değerli takipçilerimiz;

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son iki engelli öğretmen atamasında, bir kuruma yerleştirilen adaylardan öğretmenlik yapıp yapamayacağına dair rapor istendi. Özellikle son atama döneminde, bu raporu almakta sorun yaşayan birçok görme engelli öğretmen adayı mağduriyetlerini derneğimize iletti. EGED - Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu olarak; bir taraftan bu raporun istenmesinin doğru olmadığı düşüncesinden hareketle bahsi geçen uygulamadan vazgeçilmesi yönünde girişimlerimizi sürdürürken, diğer taraftan da Sağlık Bakanlığı nezdinde bir idari başvuruda bulunduk. Başvurumuzda, görme engelli bireylerin öğretmen olmasında mevzuat bakımından bir engel bulunmadığını; fakat müracaatta bulunan görme engelli kişilerin sağlık kurulu üyeleriyle iletişim kurmakta zorlandıklarını ve "öğretmenlik yapabilir" ibareli rapor almakta güçlük yaşadığını aktardık. Bunun sonucunda SAĞLIK BAKANLIĞI - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı'ndan dağıtımlı olarak 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne gönderilen yazıda; mevzuat bakımından görme engellilerin öğretmen olmasında herhangi bir mahsur bulunmadığı açıklanarak, yapılacak olan iş ve işlemlerin bu çerçevede değerlendirilmesi ve Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerine bu durumun ivedilikle duyurulması istendi. Buna göre, gelecekte "öğretmenlik yapabilir" ibareli bir rapor almakta zorlanan görme engelli bir öğretmen, söz konusu belgeyi sağlık kurullarına ibraz ederek gerekli işlemin yapılmasını talep edebilecek. Zira bu yazı, görme engellilerin öğretmenlik yapmasında hiçbir mahsur bulunmadığı noktasında, Sağlık Bakanlığı imzalı bir uyarı ve bilgilendirme niteliği taşıyor.
Bu gelişmeyi "öğretmenlik yapabilir" ibareli raporun alınmasında karşılaşılan sorunun çözümü için önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.
Yazı metnine dilerseniz aşağıdan ulaşabilir, ayrıca ihtiyaç duyduğunuzda çıktısını alabilmeniz için PDF olarak da edinebilirsiniz.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; üye, gönüllü ve takipçilerimizden alacağımız destekle, engelli öğretmenlerin mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara dair çözüm önerilerimizi hayata geçirmek için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz!

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yazısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve Ġdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayı : 87307621/402
Konu : Sağlık Kurullarınca Görme Engelli
Öğretmenlere Verilen “Öğretmenlik Yapabilir” Konulu Rapor Hk.

İlgi: (a) Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 2017/22 sayılı yazısı.
(b) 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
(c) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik.

Kurumumuza intikal eden ilgi (a) da kayıtlı yazıda, 03 Nisan 2017 tarihinde EKPSS sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığınca ataması gerçekleştirilen öğretmen adaylarından öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporu da istendiği, ancak bahsi geçen raporu almak için kurullara başvuran görme öğretmen adaylarından raporun hangi kıstaslara göre nasıl bir mevzuat çerçevesinde verileceğine dair, kurullar tarafından belge istendiği, ayrıca bu belgeyi istemeden doğrudan “öğretmenlik yapamaz” veya “belli branşlarda öğretmenlik yapabilir” ibareli raporların da verildiği belirtilmiş olup, bu durumdan kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi talep edilmiştir.
İlgi (b) de kayıtlı Yönetmeliğin Engellilerin Ataması başlıklı 10 uncu Maddesinde;
(1) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunanlar hariç olmak üzere, engellilerin öğretmenliğe atamaları, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Hükmü yer almakta olup, bu hükümden de anlaşılacağı üzere, akıl sağlığı yerinde olmayan adaylar haricinde herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir,
İlgi (c) de kayıtlı Yönetmelik kapsamında; Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler girebilmektedir. Dolayısıyla atama için Sağlık Kurullarına başvuran adaylar “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile engel durumlarını belirterek ve bu belgeyi sunarak EKPSS’ ye girmeye hak kazanabilmektedirler. Yine ilgi (c) de kayıtlı Yönetmeliğin Kadroların Tahsisi başlıklı 10 uncu Maddesinde;
(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kurulusunca belirlenir. Hükmü yer almaktadır.
Bu minvalde, Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesisleri sağlık kurullarınca, EKPSS ile atanan görme engelli adayların Milli Eğitim Bakanlığına ibraz edeceği raporlar hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmış olup, yapılacak olan iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesislerine ivedilikle duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Mahmut Sabri MEDİŞOĞLU
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcı

Resmi yazıyı pdf formatında indirmek için tıklayın
Değişim, ancak ve ancak birlikte gerçekleşir…