kamuda GİH ve YH sınıflarında görev yapan görme engellilerin sorunları konulu 12. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı

kamuda GİH ve YH sınıflarında görev yapan görme engellilerin sorunları konulu 12. aylık online değerlendirme toplantısı tutanağı

1- Engelli istihdam sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri

Engelli bireyler için ayrı bir sınavın yapılması büyük bir sorundur.
Engelli kamu personelinin alınması konusunda belirli bir zaman düzenlemesi bulunmamaktadır.
Kamuda engelli taşeron çalışanların olması büyük bir sorun teşkil etmektedir.
EKPSS engelli kamu personelinin niteliğini ölçecek düzeyde bir sınav değildir. Sınav çok yetersiz ve kolaydır.
Ortaokul ve ilkokul mezunlarına yönelik yapılan kura sistemi şansa dayalı olduğundan yanlış bir sistemdir. Bunun yerine onların düzeyine uygun sınav yapılmalıdır.
EKPSS gibi ayrı bir sınavın olması ayrımcılığa yol açmaktadır. Bu nedenle KPSS sisteminin engelli bireylere uygun hale getirilmelidir. KPSS uygun hale getirilene kadar EKPSS devam etmelidir.

2-Engelli kamu personelinin amirleriyle olan ilişkileri
Çalışmak istediği halde amirleri tarafından çalıştırılmayan engelli bireyler olduğu gibi, çalışmak istemeyen engelli bireyler de bulunmaktadır.
Engelli çalışanlar, amirlerinin kendilerini tanıyabilmeleri, özelliklerini öğrenmeleri için amirlerine kendisi hakkında ayrıntılı bilgi vermesi sorunların çözümü konusunda faydalı olacaktır.
Engelli bireyin çalıştığı iş yerinde daha önce çalışan engelli kişilerin profili sonraki engelli bireylere olan bakış açısını yakından etkilemektedir.
Engelli bireylerin çalıştığı iş yerlerinde farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Böylece engelli çalışanların neleri nasıl yapacağı, hangi araç gereçleri kullanabileceği konusunda kurum amirleri ve çalışanları bilgilendirilmiş olur.
Engelli çalışanların iş yerlerindeki verimlerinin artırılabilmesi amacıyla engelli çalışanın iş yerinde ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin devlet tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
Başarılı engelli çalışanlarının çalışmaları video ortamına aktarılarak örnek olarak gösterilmesi kurum amirlerinin ve çalışanlarının ön yargılarının yıkılmasında etkili olabilir.
Engelli çalışanların kendilerini tanımaları ve özgüvenlerinin sağlanması için bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Engelli çalışanların mesleki bilgilerini artırmak amacıyla hizmetiçi eğitimler verilmelidir.
Engelli çalışanların sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerileri oluşturulması konusunda projeler hazırlanmalı, anketler düzenlenmelidir.

3- Genel İdare Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında çalışan engelli bireylerin iş hayatındaki erişebilirlik sorunlarının çözümü
İhale şartnameleri hazırlanırken şartnamelere engellilik konusundaki kriterler ilave edilmelidir.
Kamu kurumlarının bilgi işlem birimlerine erişebilirlik kuralları konusunda eğitimler verilmelidir.
Üniversitelerde okutulan derslere erişebilirlik konusu eklenerek öğrencilerin erişebilirlik konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
Engelli çalışanların donanımlı hale gelmesi amacıyla onlara onlıne eğitimler verilmelidir. Diksiyon, beden dili, bilgisayar okuryazarlığı gibi eğitimler verilmelidir.

4- Engelli çalışanların sendikalardan beklentileri
Sendikalarda engellilik politikaları oluşturulmalıdır.
Sendikaları engelli çalışanların çıkarlarını koruması konusunda harekete geçirmeliyiz.
Sendikaların engelli komisyonlarını aktif hale getirmeliyiz.
Toplantılarda alınan kararları sendikalara ileterek takibini yapmalıyız.

5- Engellilik konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları engelli çalışanlarının sorunlarının iyileştirilmesi konusunda hangi politikaları uygulamalıdır
Sivil toplum kuruluşları engelli bireylerin hem işe yerleşmeleri konusundaki sorunların çözümünde hem de işe yerleştikten sonra iş hayatında yaşayabileceği sorunların çözümünde aktif olarak çalışmalar yürütmelidir.