MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden taleplerimiz

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu'nun MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden talepleri
05.01.2017

Görme engelli aday öğretmenlerin beklentileri

1) 17.10.2016 Tarihinde yayımlanarak uygulanmaya başlayan aday öğretmen yetiştirme programı doğrultusunda, aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde,384 saat sınıf içi ve okul içi, 90 saat okul dışı faaliyetleri; 168 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzere Toplam 642 saat eğitim verilecektir. Bu eğitimlerden görme engelli öğretmenlerin yararlanabilmesi için önerdiğimiz gerekli erişilebilirlik düzenlemeleri ise şu şekildedir:
1.1) Aday öğretmenlerin izlemesi gereken filmlerin sesli betimlemeli alternatiflerine yer verilmelidir.
1.2) Aday öğretmenlerin okuması gereken kitapların dijital, sesli veya Braille formatlarda erişilebilir olarak temin edilmesi sağlanmalıdır.
1.3) Hizmetiçi eğitimlerde kullanılan ders kaynakları görme engelli öğretmenlere göre düzenlenmeli, bu kişilerin eğitimleri verimli biçimde takip edebilmesi için kendisiyle görüşülerek ihtiyaçları doğrultusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.
1.4) Görme engelli öğretmenlerin E-Okul, MEBBİS gibi en fazla kullanacağı sistemlerin ekran okuyucularla kullanımı hususunda, ihtiyaç duyulması halinde eğitimler verilmesi sağlanmalıdır.

Görme engelli asil öğretmenlerin beklentileri

1) Adaylığı kaldırılan ve bir eğitim-öğretim kurumunda görevini sürdüren görme engelli öğretmenler için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde şu düzenlemeler gerçekleştirilmelidir:
1.1) Verilecek hizmetiçi eğitimler ve kurslar düzenlenirken, eğer görme engelli bir katılımcı varsa, eğitim veya kurs dokümanlarının kendisine erişilebilir formatlarda temin edilmesi sağlanmalı; eğitim içeriği ve süreci de bu husus dikkate alınarak uygun hale getirilmelidir.
1.2) Bakanlık bünyesinde geliştirilen Fatih Projesi, EBA, dijital içerik geliştirme, bilgisayar okuryazarlığı gibi konularda verilecek eğitimlerin görme engelli öğretmenler için uygun hale getirilmesi; ihtiyaç duyulması ve yeterli sayıya ulaşılması halinde, görme engelli öğretmenler için bu veya ihtiyaç duyulan ve Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren diğer alanlarda eğitimler ve kurslar açılması sağlanmalıdır.
1.3) Genel Müdürlüğümüzün görev alanı dahilindeki tüm çalışmalara engelli öğretmenlerin dahil edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve erişilebilirlik kriterlerinin verilen hizmetiçi eğitimler, kurslar ve mesleki çalışmalarda göz önünde bulundurulması noktasında, BM Engelli Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu gereğince, ilgili mevzuat değişikliklerinin yapılması sağlanmalıdır.
1.4) Bakanlık bünyesinde her geçen dönem engelli öğretmenlerin sayıca artması dikkate alınarak; engelli öğretmenlerin mesleğini icra ederken karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin belirlenerek bu doğrultuda bir politika geliştirilebilmesi amacıyla, bölgesel ve ulusal bazda çalıştaylar düzenlenmesi sağlanmalıdır.

kategori: