Norm fazlası engelli öğretmenlerin durumu hakkında

İlgi: 08.09.2016 Tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

İlgi Yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişiklikle mezkûr Yönetmeliğin 53. maddesinin beşinci fıkrasının sonuna eklenen hükme göre, en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanların, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisna oldukları belirtilmektedir. Bu değişiklik ile engelli öğretmenlerin kendi istekleri dışında görev yerlerinin değiştirilmesi uygulaması sona ermiştir. Hiç kuşkusuz bu durum, engelli öğretmenlerin çalışma koşullarına uyum sağladığı kurumunda görev yapmaya devam etme hakkını koruyan son derece önemli bir düzenlemedir. Ancak; farklı illerde görev yapan engelli öğretmenlerden derneğimize ulaşan bildirimlere göre, ilgi Yönetmelik ile yapılan değişiklik, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul idarecileri tarafından farklı olarak yorumlanmakta ve buna göre uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

1) Bulundukları kurumda, hizmet puanı itibariyle norm fazlası konumunda bulunan engelli öğretmenler, ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sadece “tercihleri dışında, resen “ görevlendirme ve atamadan istisna tutulmalarına karşın, bazı kurumlarda norm fazlası olarak gösterilmemektedir. Bu nedenle engelli öğretmenler norm fazlası atama tercihlerinde bulunma haklarını kullanamamaktadır.

2) İlgi Yönetmelik ile yapılan düzenlemeye rağmen, engelli öğretmenlerden resen görev yeri değişenlerin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmaktadır.

3) Bazı illerde oluşan öğretmen açığının giderilmesi amacıyla, norm fazlası olmayanların de içinde bulunduğu öğretmenlerden ihtiyaç olan okullara görevlendirme yapılmaktadır. Bu görevlendirme sürecinden ilgi Yönetmelik ile yapılan düzenlemeye rağmen engelli öğretmenler de etkilenmekte, görevlendirmelerinin iptal edilmesini talep etmesine rağmen güçlük çıkarılmakta ya da dikkate alınmamaktadır.

Bu farklı uygulamaların aksine, ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; engelli öğretmenlerin hizmet puanı esasına göre norm fazlası konumunda bulunmaları gerekiyorsa norm fazlası olarak gösterilmeleri ve norm fazlası öğretmen atama dönemlerinde talep etmeleri halinde tercih haklarını kullanabilmeleri; ayrıca tercihleri dışında resen yapılan görevlendirme ve atama uygulamalarına son verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, ilgili Yönetmelik hükümlerinin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından farklı biçimlerde yorumlandığı, uygulamada birliğin sağlanamadığı ve engelli öğretmenlerin mağdur edildiklerinden bahisle; adı geçen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak olan iş ve işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığınca bir genelge çıkartılarak düzenlenmesinin, mevcut ve doğacak hak kayıpları ile mağduriyetleri önleyeceği ve uygulamada birliği sağlayacağı düşünülmektedir.