YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi İşleyiş Yönergesi

YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi İşleyiş Yönergesi

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı, YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi'ndeki derslerin daha etkin ve verimli sürdürülmesini sağlamaktır.

Tanımlar

Madde 2. Bu yönergede geçen:
A. Öğretmen: YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak derslerin sürdürülmesini sağlayan, kendi alanında ders veren bireyi,
B. Öğrenci: YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında üniversitelerin herhangi bir bölümüne girmek için merkezi sınava girmeyi amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda derslere katılan bireyi,
C. YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi: Bilgi teknolojilerinin kullanılması suretiyle, üniversitelerin bölümlerine yerleşmek amacıyla derslere katılan öğrencilere,gönüllü öğretmenler aracılığıyla verilen derslerin bilgisayar, internet ve ses protokol uygulamalarının birleşiminden oluşan eğitim projesini,
Ç. EGED: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ni,
D. Komisyon: uzaktan Eğitim Projesi'nin işleyiş ve düzenini sağlayan, öğrenci ve öğretmenler hakkında alınması gereken çeşitli kararları neticeye bağlayan grupları tanımlar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğü'nün 28. maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Sorumluluk

Madde 4.
A. Öğrenciler kayıt esnasında, kayıt formunda işaretledikleri derslerin tamamına katılmak zorundadır.
B. İşaretlenilen derslerin art arda dördüne veya yıl içerisinde toplamda sekizine katılmayan öğrencinin YGS-LYS Uzaktan Eitim Projesi'yle ilişkisi kesilir.
C. Öğretmenler, derslerin aksatılmadan işlenmesi konusunda sorumluluk sahibidir.
Ç. Dersin akışını bozan öğrenci, ilgili öğretmen tarafından dersten çıkarılır ve durum öğretmen tarafından ilgili komisyona bildirilir. Komisyon gerekli gördüğü durumda öğrenciye uyarıda bulunabilir, YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi'nden kısmen ya da tamamiyle uzaklaştırabilir.
D. Bu yönerge hükümlerini kabul eden öğrenci, YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi'ne kaydolmuş sayılarak gerekli kayıt işlemleri gerçekleştirilir ve kendisine kayıt formunda bildirdiği iletişim kanalından ulaşılır.
E. Kayıt formunun eksiksiz ve doğru doldurulması konusunda sorumluluk tamamiyle öğrenciye aittir.
F. Derslerin işleneceği uygulama hiç bir şekilde amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Yalnız; EGED, komisyonlar veya öğretmenler gerek duyulması halinde uygulama üzerinden farklı eğitimler verebilir, bu eğitimlere kısmen ya da dolaylı yönden destek olabilir, toplantılar düzenleyebilir. Öğretmenler ve komisyonlar düzenleyecekleri ya da destek olacakları eğitimleri ve toplantıları EGED'e bilgi vermek suretiyle gerçekleştirebilirler. Akdeniz Üniversitesi'nin ilgili biriminin ve O'nun yetkilendireceği diğer oluşumların yapacağı etkinlikler, bu yönerge kapsamında değerlendirilmez.
G. Öğretmen ve öğrenciler şifrelerinin gizliliği konusunda sorumludurlar. Üçüncü bir kişiyle şifrelerin paylaşılması kesinlikle yasaktır. Teknik konular bu hususun dışındadır.

Kordine

Madde 5:
A. Derslerin işlenmesi konusunda öğretmenler ve yetkililerce komisyon ya da komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonların görev ve sorumlulukları ilgili öğretmen ve öğrencilere zamanında duyurulur.
B. Öğrenci ve öğretmenler komisyonların duyurularını takip etmek durumundadır.
C. Komisyonlar, öğrenci ve öğretmenlere gerekli gördükleri iletişim kanallarından ulaşabilirler. İletişim bilgileri hiç bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Yürütme

madde 6. Bu yönerge hükümlerini Eğitimde Görme Engelliler Derneği yönetim kurulu yürütür.

Öğrenci kayıt formu için tıklayın