EGED değerlendirme anketi sonuçları açıklandı

2013 yılında kurulan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED); kurulduğu günden bu yana üye ve takipçilerinin geri bildirimlerinden beslenmeyi önemseyen bir yapıdadır. Daha önce 2019 yılında oluşturulan GEÖP ve EGED Değerlendirme anketinin yanıtları üye ve takipçilerimizle paylaşılmış ve ankete gelen cevaplar ışığında 2019 – 2022 yılı stratejik planı hazırlanmıştı.
EGED, 2020 yılında hazırladığı Stratejik Plan Oluşturma ve Uygulama Yönergesini üye ve takipçileriyle paylaşmıştı. Yönergenin 9. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “Olağan Genel Kurul döneminden 1 (bir) yıl önce, Dernek üyeleri, takipçileri, gönüllüleri ve çalışanlarının geri bildirimlerini almak maksadıyla anketler yapılarak sonuçları analiz edilmek suretiyle bir rapor oluşturulur.” Maddesi gereği 2021 yılının Aralık ayında üye ve takipçilere yönelik “EGED değerlendirme anketi” yayınlandı. Bu anketle amacımız, üye ve takipçilerimizin gözünden güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarımızı kapsamlı anket maddeleri ile toplamak, analiz etmek ve çalışmalarımızı bu geri bildirimlere göre sürdürmek. EGED için kurulduğu günden beri üye ve takipçilerle birlikte tartışmak, fikir üretmek, birlikte karar almak ve çalışmak temel prensip. Bundan hareketle sözel ve yazılı geri bildirimler her zaman yol gösterici. Bunun için bizlere ulaşan her bir geri bildirim, anket yoluyla kendimize tuttuğumuz bütüncül ve detaylı olmasına çalıştığımız aynanın değerli bir rengi.
Ankette katılımcıların yaş, cinsiyet, engel durumu, EGED’e üye olup olmama, EGED’e üye ise ne kadardır üye olduğu bilgileri toplanmış; ardından EGED’e üye olmayanlara üye olmamaya dair gerekçelerin bulunduğu, birden fazla seçim yapabilecekleri ifadeler sunulmuştur. Anketi dolduran herkese EGED için 1’den 5’e kadar derecelendirilmiş maddeler ile EGED’e dair duygu ve düşünceleri sorulmuş; daha sonra yine birden fazla işaretleme yapılabilecek seçenekler ile EGED'in çalışmalarını nereden takip edildiğine dair veriler araştırılmıştır. Açık uçlu bölümde ise güçlü yanlar ile geliştirilmesi gereken yanlara ilişkin görüşlerin belirtilmesi beklenmiştir. Anketin son bölümünde EGED’in pandemi dönemindeki çalışmalarını 1’den 5’e kadar derecelendirilmiş maddelerle değerlendirilmesi istenmiştir. 1 ile 5 arasındaki dereceler; EGED’e dair sunulan yargıların “hiç katılmıyorum=1 ve tamamen katılıyorum” olarak anlamlandırılmıştır. 5’li derecelendirme kullanıldığı için, paylaşacağımız ortalamalar 5 üzerindendir. Kullandığımız öz değerlendirme aracına göre, 4 ve üzeri puanlar "Sistem bu konuda iyi ve ortalamanın arttığı ölçüde sürekli olarak güncelleniyor" şeklinde değerlendirilmiştir.
Anketten yansıyan çıktıların bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz:
Ankete katılan kişilerin %54’ü 26-35 yaş aralığındadır. Bu oran, gençlerin EGED’e geri bildirim veriyor olmasını ifade etmekle birlikte 17-25 yaş aralığındaki kişilerin %20’de kalması, üniversite öğrencisi kitleye ulaşmak için orta ve uzun vadede yeni tedbirler geliştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.
Katılımcıların %63’ü erkek %37’si kadındır. Bu oran EGED üye ve takipçilerinin daha çok erkeklerden mi oluştuğu, ankete daha çok erkek üye ve takipçilerin mi ilgi gösterdiği, daha genel anlamda düşünüldüğünde engelli hareketin içinde erkeklerin daha aktif mi olduğu ve bunun ankete de bu şekilde mi yansıdığı gibi soru işaretlerini getirmiştir. Engelliliğe dair yapılan araştırmalarda eğitime katılım, istihdama katılım vb. konularda benzer oranlarla karşılaşılması engellilik ve toplumsal cinsiyete ilişkin politika üretimini gerekli kılmaktadır. EGED’in ilgili çalışma komisyonları, bu soru işaretlerine ilişkin kadın katılımını ve toplumsal cinsiyete duyarlı kurum yapılanmasını artırmaya dönük alınabilecek tedbirler üzerinde çalışacaktır.
Anket katılımcılarının %88’i görme engelli, %3’i görme engelliliğin yanı sıra bir engele sahip, %2’si farklı bir engele sahip, %7’si ise bir engeli olmayan kişilerdir. Bu, EGED üye ve takipçilerinin, öznel yaşam deneyimi olan olguya ilişkin savunuculuk yürütmek anlamına gelen öz savunuculuk bağlamında güçlü olduğunu göstermektedir. Diğer yandan engelli olmayan katılımcı sayısının durumu; engelli olmayanların engelli savunuculuğu alanında aktif olma veya geri bildirim paylaşma bağlamında daha fazla yer alması konusunu öne çıkarmaktadır.
Anket katılımcılarının %29’u EGED’e üye olmayan, %9’u bir yıldan az üye olan, %33’ü bir ile üç yıl arası üye olan kişilerdir. Ankete en çok ilgi gösteren kesimin EGED’e üye olmayan veya son üç yılda üye olan kişilerden meydana gelmesi EGED’in insan kaynağı açısından dinamik bir yapıda olduğunu göstermektedir.
“EGED’e üye olmama gerekçeniz” maddesinde üye olmama sebeplerini yordamak amacıyla yer alan “hak temellilik, ayrımcılığa karşı çıkma, mücadele yöntemleri, sorunlara dönük bulunan çözüm önerileri, gençlerin katılımını destekleme, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve teknolojik gelişmelerden yararlanma” gibi maddelerin hiç işaretlenmemesi ya da 1 veya birkaç kişi tarafından işaretlenmesi dikkate değerdir. EGED’e üye olmayanların, buna EGED'in ilke ve değerlerini gerekçe göstermeyişi anlamlı görülmektedir. Üye olmama gerekçesi olarak “üye olduğum derneğin tüzüğünde başka bir derneğe üye olursam çıkarılacağım yazıyor” maddesinin %6.8 oranda işaretlenmesi öne çıkan diğer bir veridir.”EGED sadece belli bir birikimi olanlara önem veriyor” seçeneği %20 oranında işaretlenmiştir. Diğer yandan EGED’in güçlü yanlarının araştırıldığı açık uçlu cevaplarda, EGED’in eğitimli bir kitleden oluşmasının, çalışmalarına da olumlu şekilde yansıdığı şeklinde cevaplar öne çıkmaktadır. Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde; EGED’de yer almanın EGED’in vizyon ve misyonuna dönük temel düzeyde farkındalık gerektirdiği ancak EGED’in farkındalık ve hak temelli savunuculuk için birlikte öğrenme ve yaygınlaştırma ortamı olduğunun daha fazla yansıtılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Üye olmamak için özel bir sebebi olmadığını belirten katılımcıların oranı %72.4’tür. Ayrıca katılımcıların %31.03’ünün EGED’i yeterince tanımıyorum şeklinde cevap vermesi EGED’e dair tanıtıcı materyallerin paylaşılması ve yaygınlaştırılmasına da ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Katılımcıların %61’i EGED’in çalışmalarını GEÖP mail grubu üzerinden duyduğunu belirtmiştir. Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bu maddede EGED’in Facebook hesabı üzerinden takip edenlerin oranı %47, Twitter hesabı üzerinden takip edenlerin oranı %52, EGED’e ait WhatsApp guruplarından takip edenlerin oranı %73 gelmiştir. EGED’in çalışmalarının internet sitesi üzerinden takip edilme oranının %47 olması ise olumlu bir veri olarak değerlendirilmektedir. Son iki yıl içinde açılan İnstagram hesabı üzerinden takip edenler %39, son bir yıl içinde kurulan EGED Cast podcast kanalından takip edenler %37 ve EGED Youtube kanalından takip edenler ise %41 oranındadır. EGED’in farklı platformlar aracılığıyla üye ve takipçilerine ulaşabildiği ve yeni kurulan paylaşım araçlarını etkin kullanabildiği düşünülmektedir. Bununla beraber Youtube kanalının uzun yıllardır bulunmasına rağmen diğer sosyal medya araçlarının gerisinde kalması EGED’in görsel ve video içeriklere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmasını bir ihtiyaç olarak doğurmaktadır. Ayrıca etkinlik ve duyurulardan EGED harici WhatsApp gruplarından haberdar olanlar %13, EGED dışındaki diğer sosyal medya hesaplarından haberdar olanlar %10, EGED üyelerinin sosyal medya hesaplarından takip edenler %33 diğer e-posta grupları aracılığıyla haberdar olanlar %13, EGED'in yayımladığı faaliyet bültenlerinden takip edenler %26 ve Basın ve yayın kuruluşlarından takip edenler %11 oranındadır. Bu veriler EGED’e ait organik paylaşım araçları dışında EGED üye ve takipçileri aracılığıyla da etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olunduğu, böylece EGED üye ve takipçilerinin EGED’e dair duyuruların yaygınlaşmasında önemli bir role sahip olduğu anlamına gelmektedir.
5’li derecelendirme ile oluşturulan bölümün ilk maddesi olan, Engellilik alanında benzer mücadele anlayışındaki insanlarla dayanışma hissinin paylaşıldığı düşüncesini ölçen madde ortalaması 4.53’tür. EGED üye ve takipçilerinin dayanışma hissine sahip olması yapılmış ve yapılacak çalışmaların istenen sonucu doğurma ihtimalini arttırması bakımından önemli bir unsurdur.
EGED’in çalışmalarını hak temelli bakış açısıyla gerçekleştirdiğine dair maddenin ortalaması 4.56’dır. Bu sonuç EGED’in temel hareket noktası olan hak temelli bakışı, doğru kullanıp ifade ettiği anlamına gelmektedir. Hak temellilik vurgusu, EGED’in güçlü yanlarının belirtildiği açık uçlu bölümde de sıkça geçmektedir. EGED’in tüm çalışmaları ve etkinlikleriyle ilgili hedef kitleyi bilgilendirdiği düşüncesinin sorulduğu maddenin ortalaması 4.29 gelmiştir. Bu durumda duyuruların yeterli ve sistemli bir şekilde yapıldığı düşünülmektedir.
Dernek çalışmalarına hedef kitlesinin katılımını önemsemekle ilgili madde ortalaması 4.03 gelmiştir. Bu ortalama, başlangıçta belirttiğimiz ölçüt doğrultusunda yeterli görülmektedir. Ancak EGED’e dair herkesin üye olabildiği ve üyelerin istedikleri katkıyı sağlayabilecekleri bir yapıda olduğunun tekrar vurgulanmasında fayda vardır.
EGED’in şeffaflığının ve Siyasi oluşum ve düşüncelere eşit mesafede oluşunu değerlendiren maddelerin ortalaması 4.15’tir. Siyasi oluşum ve düşüncelere olan mesafeye ilişkin maddenin 2019 yılında yaptığımız değerlendirme anketindeki değeri 3.99’du. Bu değişim ve mevcut durum, ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer düşünüldüğünde oldukça değerli bir tablo çizmektedir.
EGED; çalışmalarını her bireyin eğitimde, istihdamda, sosyal alanda ve her yerde eşit haklara sahip olduğu gerçeğiyle planlamakta ve yürütmektedir.
EGED’in, sorunların çözümüne ilişkin projeler geliştirdiğini ifade eden maddenin ortalaması 4.36 olup bu oranın iyi olduğu düşünülmektedir.
EGED’in yerelde aktif çalıştığının ifade edildiği madde ortalaması 3.73’tür. Bir önceki anket döneminde EGED’in yerelde örgütlü olmasına dair maddenin ortalaması 3.68 gelmiş; 3 yıllık süreçte EGED yerel çalışmaları aktif hale getirmek için İl temsilcileri yönergesini hayata geçirmiş, yerel çalışmalara ayrı bir önem vermiştir. Ancak pandemi dönemiyle birlikte yerel çalışmalarda kesinti olmuş, il temsilcileri yönergesi tam anlamıyla işletilememiştir. Gelecek dönemde EGED’in yerel faaliyet ve savunuculuğu üzerine odaklanması, yerele dair stratejiler geliştirmesi önemli görülmektedir.
EGED’in yeni üyelerin mevcut çalışmalara dahil olmasını önemsediğini ölçen maddenin ortalaması 3.95 gelmiştir. EGED yeni üye olan kişilere yönelik; EGED’in ilkelerini ve genel işleyişini aktardığı oryantasyon uygulamaları yürütmekte, üyelerin derneğe katılımını komisyonlar ve il temsilcilikleri yoluyla gerçekleştirmektedir. Ancak EGED’e son üç yılda katılan sayısının fazlalığı düşünüldüğünde üyelerin mevcut çalışmalara katılımını artırıcı yeni önlemler alınması gerektiği açıktır.
EGED’in yüz yüze etkinliklerde erişilebilirliği önemsediği maddenin ortalaması 4.34, online etkinliklerde erişilebilirliği önemsediği maddenin ortalaması ise 4.52 gelmiştir. Bu da erişilebilirlik anlamında iyi bir tablo çizmektedir ancak farklı engel gruplarından katılımcılara ilişkin yeterli veri sunamamaktadır.
EGED’in Sorunların tespiti ve çözümü için raporlar hazırladığını ifade eden madde 4.44, Alanıyla ilgili hedef kitlesini bilgilendirici dokümanlar hazırladığını ifade eden madde 4.41 ve Alanıyla ilgili hedef kitlesini bilgilendirici görsel içerikler hazırladığını ifade eden madde 3.88 gelmiştir. EGED’in hedef kitlesinin büyük bir kısmı görme engellilerden oluşmaktadır. Ancak engelli olmayan öğretmenler, engelli çocuğu bulunan ebeveynler, engelli olmayan öğrenciler, akademisyenler ve mücadele alanında kesişilen diğer herkese ulaşmanın önemi yüksektir. Bu nedenle görsel içerik üretimine dair insan ve maddi kaynak arayışı ve görsel içerik üretimine dair tedbir almanın önemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca anketi dolduranların %91'nin görme engelli olması görsel içeriklerin değerlendirilmesinde de net bir veri sunmamaktadır.
EGED’in ihtiyaç duyduğunda yargı yolunu kullandığını ifade eden madde ortalaması 4.34 gelmiştir. Karşılaşılan sorunlar ile ayrımcı uygulamalara karşı hukuki girişimlerde bulunmak, çözüm geliştirmeye dönük başvurulan bir yoldur. EGED kurulduğu günden bu yana 2 dava açmış ve bir davaya da müdahil olmuştur. Anket verileri değerlendirildiğinde EGED’e yönelik yargı yolunu kullanmaya ilişkin bir güvenin olduğu düşünülmektedir.
Sorunların çözümü için kamu kurumlarına yazılı olarak başvuruda bulunduğunu ifade eden maddenin ortalaması 4.38, Sorunların çözümü için kamu kurumlarıyla görüşüldüğünü ifade eden maddenin ortalaması ise 4.35 gelmiştir. EGED sorunların çözümüne yönelik geliştirdiği önerilerde karar alıcılarla iş birliğini sağlamayı önemsemekte ve buna yönelik adımlar atmaktadır.
Basın açıklaması, yürüyüş vb. organizasyonlar düzenlediğini veya düzenlenen organizasyonlara katıldığını ifade eden maddenin ortalaması 4.09 olarak gelmiştir. Bu sonuç, basın yayın kuruluşlarıyla daha fazla çalışmayı paylaşmak ve daha fazla haberde yer almanın önemini gösterir bulunmaktadır.
Üyelerin karar alma süreçlerinde sorumluluk üstlenmesini sağladığını ifade eden maddenin ortalaması 4.05, Gençlerin dernek çalışmalarına aktif katılımını sağladığını ifade enen maddenin ortalaması ise 4.06 olarak gelmiş olup göz önünde bulundurulan ölçütler açısından iyi olarak değerlendirilmektedir. Ancak anket katılımcılarının yaş dağılımı ile EGED’e üye olma süreleri gözetildiğinde konunun önemi daha da ortaya çıkmakta olup hali hazırda genç katılımına odaklanılan çalışmaların ilerleyen dönemlerde sonuç vereceği öngörülmektedir.
Sosyal medyayı amacı doğrultusunda kullandığını ifade eden maddenin ortalaması 4.46 gelmiştir.
EGED’in uluslararası iş birliklerini geliştirmesiyle ilgili madde ortalaması 4.33’tür. 2019 yılında yapılan ankette bu oran 3.91 gelmiş; üç yıllık süreçte bazı Uluslararası iş birlikleri geliştirmiş, uluslararası projelere ortak olmuştur.
Yaptığı farkındalık çalışmalarında engelliliğe hak temelli bakış açısının yayılmasına katkı sağladığını ifade eden madde ortalaması 4.56’dır.
Engellilerin yaşamını kolaylaştırması için teknolojik çözümler ürettiğini ifade eden maddenin ortalaması 3.97 olarak gelmiştir. EGED bu zamana kadar Engelsiz Nota, Engelsiz Destek ve bu yıl yayına giren Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi gibi uygulamaları hayata geçirmiştir. Aynı maddeye ilişkin 2019 yılındaki ankette yer alan madde ortalamasının 4.25 olduğu düşünüldüğünde, bu kapsamda üretilen uygulamaların daha fazla tanıtılması ve hedef kitle ile etkileşimin sürdürülmesi gereği önemli bulunmaktadır.
Hedef kitlesinin kişisel gelişimini güçlendirecek çalışmalar yaptığını ifade eden maddenin ortalaması 4.16’dır. Bu orana pandemi döneminde hayata geçen uzaktan etkinliklerin katkı sağladığı düşünülmektedir.
Hedef kitlesinin akademik gelişimini destekleyecek faaliyetler yaptığını ifade eden madde ortalaması 4.24 gelmiştir. Bu orana Uzaktan Eğitim Akademisinin ve uzaktan etkinlikler kapsamında yapılan akademi temelli bağımsız ve seri etkinliklerin katkı sağladığı düşünülmektedir.
Hedef kitlesinin mesleki gelişimine yönelik çalışmalarda bulunduğunu ifade eden maddenin ortalaması 4.20, İstihdamda karşılaşılan sorunlara odaklandığını ifade eden maddenin ortalaması ise 3.95’tir. EGED’in çalışmaları gözden geçirildiğinde istihdama katılımdansa, istihdam sürecinde karşılaşılan sorunlara odaklanıldığı görülmektedir ve bu da dolaylı olarak istihdama etki eden bir konudur. Ortalamanın daha yüksek gelmemesinde etkenler; atama sürecine odaklanılmaması ile genellikle öğretmenlik mesleğine odaklanılması olarak tahmin edilmektedir. Açık uçlu sorularda EGED’in geliştirilmesi gereken yönlerinde bulunan önemli vurgulardan biride Farklı meslek gruplarına ilişkin mesleki gelişim çalışmalarının planlanması gerektiği belirtilmektedir.
Gençlerin kendilerini ilgilendiren sorunların çözümünde inisiyatif almalarını sağladığını ifade eden maddenin ortalaması 3.91 gelmiştir. Anketi dolduran kitlede gençlerin azalması, gençlerin dernek çalışmalarında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif yer almasının Gençlerin hem katılımı hem de inisiyatif alabilmesi için bir politika geliştirmeye ihtiyaç duyduğu değerlendirilmektedir.
Özel kuruluşlarla iletişim kurduğuna ilişkin madde ortalaması 3.81 gelmiştir. Bu veriden hareketle özel kuruluşlarla ilgili savunuculuk, sponsorluk gibi iş birlikleri geliştirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Teknolojiyi çalışmalarında aktif olarak kullandığını ifade eden maddenin ortalaması 4.54 gelmiştir.
Çalışma alanlarında, problemlerin çözümüne yönelik projeler uyguladığını ifade eden maddenin ortalaması 4.42 gelmiştir.
Sanatta erişilebilirlik alanında çalışmalar yaptığını ifade eden maddenin ortalaması 4.03 gelmiştir. EGED bu güne kadar Engelsiz Nota projesiyle kaynak üretimi ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu maddeye Engelsiz Nota projesinin katkı yaptığı değerlendirilmektedir.
Bu tabloda yer alan sorulara verilen yanıtların genel puan ortalaması 4.21 gelmiştir. Bu da oldukça memnun edici görülmektedir.
Pandemi döneminde EGED:
2019 yılının sonunda başlayan ve günümüze kadar devam eden pandemi döneminde çalışmaların birçoğu online ortama kaymış, birçok örgüt ve kurum yeni strateji ve uygulamalar geliştirmiştir. EGED bu dönemde pandemiden kaynaklanan sorunlara, eğitim ve hedef kitlesinin gelişimine yoğunlaşmıştır. Nitekim karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin savunuculuk çalışmaları kurgulamış, pandeminin eğitim ve engellilik kesişimine etkisine ilişkin yayınlar yapmış, üye ve takipçilerle birlikte belirlenen alanlardaki uzaktan etkinlikler bu dönemde hayata geçmiştir.
“Hedef kitlesini Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdiğini düşünüyorum” maddesi 3.94 almıştır. EGED ülkemizde ilk vaka görüldükten kısa bir süre sonra alandan uzman kişinin katıldığı bilgilendirme etkinliği düzenlemiş, zaman zaman kamu otoritelerinin yapmış olduğu bilgilendirmeleri üye ve takipçileriyle paylaşmıştır.
“Anlık değişen durumlarda, ortaya çıkan sorunların çözümünde aktif rol oynadığını düşünüyorum” maddesi 4.21 ortalama almıştır. Pandemi döneminde EBA’da yaşanan erişilebilirlik sorunlarına ilişkin hızlı aksiyon alarak hedef kitlesiyle birlikte savunuculuk yürütmüş, online eğitimde yaşanan sorunların tespiti için anket çalışması gerçekleştirmiş, kamuda çalışan engellilerin idari izin konusuna ilişkin toplantılar düzenlemiş, 5378 sayılı kanunda yer alan ve ötelenmeye çalışılan erişilebilirlik düzenlemesine ilişkin kampanya gerçekleştirmiştir. Tüm bunların bu maddeye katkı yaptığı değerlendirilmektedir.
“Alternatif Uzaktan Eğitim sistemlerinin kullanımıyla ilgili bilgilendirici faaliyetler yaptığını düşünüyorum” maddesi 4.27 almıştır. EGED pandemi döneminde Google Meet anlatımı yapmış, etkinliklerin büyük bir kısmını bu platforma taşımış, Google araçlarına ilişkin seri etkinlikler gerçekleştirmiştir.
“Uzaktan Eğitim sistemlerinin erişilebilirliğine ilişkin çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaştığını düşünüyorum” maddesi 4.33, “Pandeminin engellilerin yaşamına etkisi konusunda kamuoyunu bilgilendirdiğini düşünüyorum” maddesi 4.04, “Pandeminin engellilerin yaşamına etkisi konusunda ilgili kurumlarla iletişim halinde olduğunu düşünüyorum” maddesi 3.99, “Hedef kitlesinin ihtiyaçlarına yönelik uzaktan etkinlikler düzenlediğini düşünüyorum” maddesi 4.43 ortalama puan almıştır. Tüm bunlar pandemi döneminde EGED’in belli konularda harekete geçtiğini, hedef kitlesinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda uzaktan etkinlikler düzenlediğini göstermektedir.
Pandemi döneminde EGED’e dair duygu ve düşüncelerin ölçüldüğü sorulara verilen yanıtların genel ortalaması 4.17 gelmiştir.
EGED’in geliştirilmesi gereken yönlerinin sorulduğu açık uçlu soruda; EGED'in gönüllü potansiyelini arttırıcı çalışmalar yapılmasının gerekliliği, öğretmenler dışındaki meslek gruplarına yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ihtiyaç duyulduğu, çocuk katılımına ilişkin önlemlerin alınmasının faydalı olacağı, komisyonlar arası ve komisyon içi iletişimle birlikte EGED üyeleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkan unsurlardan bazılarıdır.
EGED çalışmalarını bugüne kadar üye ve takipçilerinden aldığı geri bildirimlerle kurgulamış, değişimin ancak ve ancak birlikte gerçekleşeceği mottosuyla hareket etmiştir. Bu anket ile de, geri bildirimleri bütüncül ve detaylı olarak elde ederek güçlü ve geliştirmesi gereken yanlarını birlikte değerlendirme fırsatı bulmuştur. Her bir geri bildirim, izlenecek yola dair ışık tutucudur. Anketimize katılarak EGED'i değerlendiren tüm üye ve takipçilerimize teşekkür ederiz.

kategori: