Burs Yönergesi

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Burs Yönergesi

Madde 1) Amaç:

Bu Yönergenin amacı; dernek tüzüğü doğrultusunda, başta görme engelliler olmak üzere, eğitim - öğretim hayatı sırasında maddi yeterliliğe sahip bulunmayan öğrencileri destekleyerek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak öğrenim süreçleri içerisinde genel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak maksadıyla burs verilmesine ilişkin düzenlemeleri belirlemektir.

Madde 2) Kapsam:

Bu Yönerge, burs verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin düzenlenmesi, Burs Değerlendirme Ekibinin kurulması ve bu Ekibin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Madde 3: Dayanak:

Bu Yönerge hükümleri, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğü'nün 4/9. maddesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Madde 4: Tanımlar:

1) Burs: Bu Yönerge hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
2) Burs Değerlendirme Ekibi: Yapılacak burs başvurularını değerlendirmek amacıyla kurulan ve oluşum şekli ile görevleri bu Yönerge ile belirlenen ekibi,
3) Çalışma Komisyonu: dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda kurulan komisyonları,
4) Dernek: Eğitimde Görme engelliler Derneği'ni,
5) Eğitim Komisyonu: Derneğin eğitim öğretim alanında yürüteceği faaliyetleri belirlemek ve bu alanda politika önerileri geliştirmek amacıyla kurulan çalışma komisyonunu,
6) Genel Sorumlu: Çalışma Komisyonu üyeleri ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere, komisyon üyelerinin kendi aralarından 1 (bir) yıllığına seçtikleri kişiyi,
7) Tüzük: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzüğünü,
8) Uzaktan Eğitim Akademisi: Derneğin uzaktan eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmekle sorumlu süreğen faaliyet ekibini,
9) Uzaktan Eğitim Akademisi Koordinatörü: Akademi ile ilgili her tür idari, mali ve teknik iş ve işlemlerden sorumlu olan üyeyi,
10) Yönetim Kurulu: Genel Kurul ile iş başına gelen ve derneği temsil etmekle görevli 7 kişiden oluşan karar alma organını ifade eder.

Madde 5) Eğitim Bursunun Esasları:

1) EGED eğitim bursu, Burs Değerlendirme Ekibince belirlenen öğrenim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerden burs almaya uygun görülen öğrencilere maddi kaynak sağlamak üzere verilen karşılıksız yardımlardır.
2) Bursların hangi kademede öğrenim gören öğrencilere verileceği, burs tutarının ne olacağı, bursların hangi tarih aralığında verileceği, kaç öğrencinin burslardan yararlandırılacağı gibi hususlar Burs Değerlendirme Ekibinin kararı ve Yönetim Kurulunun onayıyla gerçekleşir.
3) Burs Değerlendirme Ekibinin belirlediği kriterler çerçevesinde alınacak burs başvuruları, derneğin internet sitesinde yayımlanan online form ile gerçekleşir. Bu forma bursiyer adaylarından istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekir.
4) Burs başvurularında bulunacak öğrenciler için aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:
A) T.C. vatandaşı olmak,
B) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
C) örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda öğrenimini sürdürmek,
Ç) malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
D) ara sınıflar için Burs Değerlendirme Ekibince belirlenen başarı kriterini karşılayan bir belge ibraz etmek,
E) Adli sicil kaydı temiz olmak.
5) Burs Değerlendirme Ekibi, dernek bünyesinde verilen farklı burs fonlarına yönelik burs başvurularında bulunacak öğrenciler için aranan genel şartlar yanında özel şartlar belirleyebilir. Bu şartlar başvuru çağrısında yayımlanır. Ancak belirlenen özel şartlar genel şartlarla itilaf halinde olamaz.
6) Burs Değerlendirme Ekibi üyelerinin ailelerinden bir kişi, burs başvurusunda bulunabilmek için genel ve özel şartları taşısa dahi burs başvurusunda bulunamaz.
7) Verilen burslar;
A) Öğrencinin okulu bitirmesi,
B) Okulla ilişiğinin kesilmesi,
C) İstenilen asgari başarı kriterini sağlayamaması,
Ç) Okulu bırakması,
D) Gelir getirici bir işte çalışmaya başlaması,
E)Verdiği belgelerin ya da beyanlarının gerçeğe aykırı olması,
F) Herhangi bir suça karışmış olması hallerinde kesilir. Bu fıkranın B, E ve F bentlerinde yazılı hallerde istisnasız ve Ç bendinde yazılı halin haklı bir sebebe dayanmaksızın gerçekleşmesi halinde; verilen burs, yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.
8) Burs başvurularının sonuçları yalnızca sonucun açıklandığı eğitim öğretim yılına yöneliktir. Burs başvuruları her eğitim öğretim yılında tekrarlanır. Daha önce burs alan öğrenciler de aynı başvuru sürecine dahil olurlar.
9) Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kazanç getirici gelir elde etmeye başladıktan beş (5) yıl sonra başka bir öğrenciye burs verme vicdani yükümlülüğünü kabul ederler.

Madde 6: Burs Değerlendirme Ekibinin Kurulması:

1) Burs Değerlendirme Ekibi; Yönetim Kurulu'nun kendi içerisinden belirleyeceği bir (1) üye, Mali Sekreter, Eğitim Öğretim Sekreteri, Eğitim Komisyonu Genel Sorumlusu ve Uzaktan Eğitim Akademisi Yürütme Kurulu Koordinatöründen oluşur. Burs Değerlendirme Ekibi üyelerinin bu göreve getirilmelerine esas olan görevlerinin sona ermesi halinde Burs Değerlendirme Ekibi üyelikleri de kendiliğinden sona erer.
2) 2020 yılında kaybettiğimiz üyemiz Merve Erten adına verilecek eğitim bursunun yürütme kuruluna O'nun ailesinden bir kişi de dahil edilebilir.

Madde 7: Burs Değerlendirme Ekibinin Görevleri:

1) Hangi öğrenim kademesinde öğrenim gören öğrencilere burs verileceğini kararlaştırmak,
2) Yıllık burs miktarına ve kaç öğrencinin burslardan yararlandırılacağına dair görüşlerini Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
3) Burs başvurularına yönelik özel kriterleri saptamak,
4) Burs başvurularına yönelik duyurunun hazırlanması, yayınlanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
5) Burs başvurusu yapan öğrencilerden gelen evrakları kontrol etmek,
6) Burs başvurularını objektif ve adil bir şekilde değerlendirmek,
7) İhtiyaç duyması halinde bursiyer adaylarıyla online veya yüz yüze mülakatlar yapmak,
8) başvuru yapan öğrencilere geribildirimde bulunmak ve burs almaya hak kazanacak öğrencilere ilişkin kanaatlerini Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
9) Değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirici bir rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunmak,
10) Burs fonunun oluşmasına katkı sağlayan donörleri, dernek üyelerini ve kamuoyunu süreç hakkında şeffaf biçimde bilgilendirmek.

Madde 8: Burs fonunun kaynakları:

1) Burs fonunun kaynakları; şarta bağlı olmayan bağışlar, bursa yönelik şartlı bağışlar, derneğin diğer gelirleri ve etkinlikleri yolundan elde edilecek mali kaynaklardan oluşur.

Madde 9) Hüküm Bulunmayan Haller:

Bu Yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Madde 10) Yürürlük:

Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11) Yürütme:

Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

kategori: