Çalışma Komisyonları Yönergesi

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Çalışma Komisyonları Yönergesi

Madde 1) Amaç:

Bu yönergenin amacı, Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan Çalışma Komisyonlarının kurulması, görev tanımları, teşkili, kapatılması ve komisyon üyeliklerinin sona ermesine ilişkin hükümleri belirlemektir.

Madde 2) Tanımlar:

A) Çalışma komisyonu: Dernek üyelerinin görüşleri ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla, ihtiyaç duyulan konularda faaliyet yürütmek amacıyla kurulan çalışma ekibini,
B) Daimi Üye: Yönetim Kurulu üyelerinden alanıyla ilgili kurulmuş olan komisyona doğrudan üye olan kişiyi,
C) Dernek: Eğitimde Görme engelliler Derneği'ni,
D) Dönem: Ağustos ayının 15’inden (on beşinden) başlayıp bir sonraki yılın Ağustos ayının 15'ine (on beşine) kadar olan zaman aralığını,
E) Genel Kurul: Eğitimde Görme Engelliler Derneği Genel Kurulu'nu,
F) Genel Sorumlu: Komisyon üyeleri ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere, komisyon üyelerinin kendi aralarından 1 (bir) yıllığına seçtikleri kişiyi,
G) Genel sorumlular komisyonu: Çalışma komisyonlarının genel sorumlularının, Genel Sekreterin ve Yönetim Kurulu'nun belirlediği koordinatörün meydana getirdiği, komisyonlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonu,
H) Komisyon üyeleri: Dernek üyeleri arasından kendi isteğiyle çalışma komisyonlarına üye olan kişiyi,
I) Tüzük: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzüğünü,
J) Yönetim Kurulu: Eğitimde görme Engelliler Derneği yönetim kurulunu, ifade eder.

Madde 3) Dayanak:

Bu Yönerge hükümleri, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğü'nün 6. ve 22. maddeleri dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Madde 4) Komisyonların kurulması:

1) Çalışma komisyonları, dernek üyelerinin talepleri ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla kurulur. Ancak, görev süresinin bitmesine 1 (bir) ay kalan Yönetim Kurulu, yeni bir çalışma komisyonu kurulmasına onay veremez.
2) Bir komisyon kurulabilmesi için komisyonun en az 5 (beş) üyeye sahip olması gereklidir. Komisyonun daimi üyeleri de bu sayıya dahildir. Kurulmuş bir komisyon 5 (beş) üyenin altına düşerse, Yönetim Kurulu tarafından dernek üyelerine bir çağrı yapılarak söz konusu komisyona katılmak isteyen üye olup olmadığı sorulur. Bu hususta yapılan çağrıya 30 (otuz) gün içerisinde olumlu bir dönüş sağlanmazsa, komisyon kapatılabilir. Hukuk Komisyonu bu hükme tabi değildir.
3) Bir komisyon yılda en az 3 (üç) defa toplanır. Bu sayıda toplantı yapılmadığı takdirde bunun gerekçesi Genel Sorumlu tarafından Yönetim Kurulu'na rapor edilir. Hukuk Komisyonu bu hükmün dışındadır.
4) Toplantılar tutanak altına alınır ve 3 (üç) yıl boyunca elektronik formatlarda muhafaza edilir. Toplantılar yüz yüze ya da online ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyuyla kararlar alınır. Ancak bu yönergede belirtilen durumlar, bu hükmün dışındadır.
5) Komisyon üyeleri dernek üyelerinden oluşur. Ancak, gerekli durumlarda, komisyon toplantılarına ya da faaliyetlerine, derneğe üye olmayan fakat komisyonca alanında katkı sağlayacağı düşünülen kişiler komisyon üyelerinin kararıyla katılabilir.
6) Her dernek üyesinin çalışma komisyonlarına katılma hakkı vardır. Ancak her üye, yalnızca 1 (bir) komisyona üye olabilir. Bununla birlikte, üye olmadığı komisyonların toplantılarına ve organizasyon sürecine, gerek görüldüğü takdirde, komisyon üyelerinin kararıyla katılabilir.
7) Bir komisyonun Genel Sorumluluğu görevini yürüten, daimi üye olarak komisyonda yer alan veya Hukuk Komisyonu üyesi olan üyeler, bir başka komisyona da üye olabilirler.
8) Komisyonlara üye olmak isteyen dernek üyesinin üye olmak istediği komisyonu elektronik başvuru formu aracılığıyla Yönetim Kuruluna bildirmesi ve Yönetim Kurulunun bu bildirimi komisyona iletmesiyle kişinin komisyon üyeliği gerçekleşir. Derneğe yeni üye olacak bir kişi, üyelik formunda üye olmak istediği komisyonu belirtebilir.
9) Komisyon üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile, komisyona yeni üye kabulü bir süreliğine askıya alınabilir. Bunun gerekçesi yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilir. Ancak bu süre 1 (bir) çalışma dönemini geçemez.

Madde 5) Komisyon üyeliğinin sona ermesi:

1) Bir üye, dilediği süre boyunca ve komisyon görevde olduğu müddetçe üye olduğu komisyonda kalabilir. Komisyondan ayrılmak isteyen üye, bu durumu komisyona iletir ve komisyonun Genel Sorumlusu bu durumu Yönetim Kurulu'na bildirir. Ancak, iki defa üst üste 6 (altı) aydan kısa bir sürede üye olduğu komisyondan ayrılan üyenin yeni bir komisyona üye olması için 3 (üç) ay beklemesi gerekir. Ayrıldığı komisyona tekrar üye olmak isteyen kişinin komisyona dönmesi, komisyon üyelerinin 4/3'ünün vereceği karara ve Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.
2) Komisyon toplantılarına üst üste 3 (üç) defa mazeretsiz katılmayan, komisyonca verilen görevleri yapmayan, aldığı sorumluluğu yerine getirmeyen ya da komisyonun işleyişini bozucu eylem ve söylemde bulunan üyelerin komisyon üyeliği, komisyon üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile sona erer.
3) Komisyon üyeliği bu sebeple sona eren üye, bu duruma 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edebilir. İtiraz Yönetim Kurulu'na yapılır. Yönetim Kurulu bu itirazı 30 (otuz) gün içerisinde görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu üyenin itirazını reddetmesi halinde, üye bu durumun Genel Kurulda görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.
4) Dernek üyeliği sonlanan üyenin komisyon üyeliği de kendiliğinden sona erer.

Madde 6) Komisyonların kapatılması:

1) Kurulmuş bir komisyon;
A) Komisyon üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı üzerine,
B) Komisyonların bu yönergeye uygun çalışmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ile,
C) Belirtilen süre içerisinde komisyon üyeleri arasından bir Genel Sorumlu seçilemezse Yönetim Kurulu kararı ile,
D) Üyelerinin 5'in (beşin) altına düşmesiyle,
E) Komisyonun kuruluşu sırasında bir süre belirlenmişse, o süre dolduğunda kapatılır.
F) Bir yılda en az 3 (üç) defa toplanmayan komisyonun Genel Sorumlusuna, Yönetim Kurulu tarafından bunun gerekçesini belirtmesi istenebilir. Bu gerçekleştiği takdirde Genel Sorumlu Yönetim Kurulu'na bir mazeret raporu sunar. Yönetim Kurulu bu raporda belirtilen mazeretleri kabul etmezse komisyonu kapatabilir.
2) Yönetim Kurulu'nca kapatılmasına karar verilen komisyonun üyeleri, bu duruma itiraz ederek Genel Kurul'da görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul'un komisyon hakkında vereceği karar kesindir.

Madde 7) Komisyonların teşkili:

1) Her komisyon, kendi çalışma alanı ile ilgili öneriler ve faaliyetler geliştirmek, gelen görüşleri incelemek ve değerlendirerek sonucunu Dernek Yönetim Kurulu’na bildirmekle sorumludur.
2) Komisyonlar sürekli ya da geçici olarak kurulabilirler. Geçici olarak kurulacak olan komisyonun süresi, kuruluş aşamasında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi sona eren fakat faaliyetlerine ihtiyaç duyulan komisyonların süresi komisyon üyelerinin talebi üzerine Yönetim Kurulu’nca uzatılabilir.
3) Komisyonlar, ilk toplantısında toplantıya katılmışsa Yönetim Kurulu Başkanı’nın ya da daimi üyesinin, daimi üyesi yoksa yaşça en büyük üyesinin başkanlığında toplanarak, toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile bir Genel Sorumlu seçer. Her komisyon üyesi bu göreve aday olabilir. Ancak, bir üye yalnızca bir komisyonda Genel Sorumlu olarak seçilebilir. Genel Sorumlu olduğu komisyondaki görev süresinin bitmesine 1 (bir) ay kalan üye, üye olduğu başka bir komisyonda yapılacak Genel Sorumluluk görevi için aday olabilir. Bir komisyonun kurulmasının üzerinden 2 (iki) yıl geçtikten sonra yapılan ilk seçimde aday olabilmek için en az 3 (üç) ay boyunca komisyona üye olunması gereklidir.
4) Genel Sorumlu seçimleri her yılın 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu göreve seçilen kişinin görevi 1 (bir) dönem boyunca devam eder. Bu sürenin sonunda görevi sona eren üye, bu göreve tekrar aday olabilir. Görev süresi içerisinde komisyon üyeliği bu yönerge hükümleri gereği sona eren ya da Genel Sorumluluk görevinden istifa eden Genel sorumlunun yerine, yeni bir seçim yapılır. İstifa eden Genel Sorumlu, o dönem için bu göreve aday olamaz. Bu şekilde yapılan seçim sonucu göreve gelen Genel Sorumlunun görev süresi, bir önceki Genel Sorumlunun kalan görev süresi kadardır.
5) Genel Sorumlu, görev süresinin dolmasından itibaren yeni bir seçim yapılıncaya kadar görevinde kalmaya devam eder. Genel Sorumlunun görevi sona ermesine rağmen 3 (üç) ay boyunca yeni bir seçim yapılamaz ya da üyeler arasında bir anlaşma sağlanamazsa, Yönetim Kurulu komisyonun daimi üyesini, daimi üyesi yoksa üyelerinden bir kişiyi 3 (üç) aylığına Genel Sorumlu olarak görevlendirir. Bu süre sonunda da komisyon üyelerince yeni bir Genel Sorumlu seçilemezse, ilgili üye dönem sonuna kadar görevine devam eder. Daimi üye hariç, ilgili üyenin bu göreve kalan süre içinde devam etmek istememesi halinde, başka bir üye görevlendirilir. Seçim dönemi geldiğinde halen yeni bir Genel Sorumlu seçilemezse, komisyon Yönetim Kurulu kararıyla kapatılabilir.
6) Komisyon üyeleri, kendi içerisinde Genel Sorumluluk dışında da görev dağılımına gidebilir, ekipler oluşturabilir. Bu görev dağılımının ne kadar geçerli olacağı komisyon kararına bağlıdır. Ancak bu süre 1 (bir) dönemden fazla olamaz. 1 (bir) dönemden sonunda aynı kişiler ve ekipler komisyon kararıyla görevlerine devam edebilir.

Madde 8) Genel Sorumlunun konumu ve görevleri:

1) Komisyonlarda oluşturulan Genel Sorumluluk görevi komisyon üyeleri arasında bir hiyerarşi oluşturmak için değil, komisyon faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve komisyon üyeleri arasında bir koordinasyon sağlanması için konumlandırılmıştır. Genel Sorumlu seçilecek kişi, diğer komisyon üyeleriyle aynı yetkiye ve söz hakkına sahiptir.
2) Genel Sorumlunun görevleri:
A) Komisyon üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
B) Gerekli zamanlarda komisyonu toplantıya çağırmak, toplantı duyurusunu üyelere her türlü iletişim kanalı vasıtasıyla bildirmek,
C) Komisyon toplantı tutanaklarını düzenlemek, faaliyetleri izlemek, koordine etmek,
D) Her dönem sonunda, komisyona ait bir faaliyet raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunmak.

Madde 9) Yönetim Kurulu'nun konumu ve Daimi Üyeler:

1) Yönetim Kurulu üyeleri de bir komisyona üye olabilirler. Ancak komisyon hakkında Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarda, bir Yönetim Kurulu Üyesinin üye olduğu komisyon hakkında oy hakkı bulunmaz ve yalnızca görüşlerine başvurulur.
2) Eğitim-öğretim sekreteri Eğitim Komisyonu ve ve Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu'nun; Mali Sekreter Kaynak Geliştirme Komisyonu'nun, Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri ve Halkla İlişkiler ve İletişim Sekreteri İletişim, etkinlik ve Farkındalık Komisyonu'nun, Uluslararası İşler Sekreteri Uluslararası İşler Komisyonu'nun daimi üyesidir. Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu'ndaki bu görevi sona erdiği takdirde, ilgili komisyondaki daimi üyeliği de sona erer.

Madde 10) Çalışma komisyonları ve görevleri:

A) Bilişim Komisyonu:

1) Derneğin bilişim alanında yürüteceği politikaları belirlemek, eğitimde geliştirilen yeni teknolojilerin, engelli bireylerin eğitim-öğretim süreçlerine uyarlanması için gerekli erişim düzenlemelerinin yapılması hususunda öneriler geliştirmek, bunların dernek adına ilgili mercilere iletilmesini sağlamak,
2) Yazılım geliştiricileriyle, web tasarımcılarıyla, akademisyenlerle, bilişim alanında öğrenim gören öğrencilerle ve bilişim alanındaki tüm paydaşlarla sürekli iletişim halinde bulunarak erişilebilir uygulamaların ve web sayfalarının oluşturulması konusunda iş birliği yapmak,
3) Geliştirilen kamu ve özel sektör uygulamalarının engelli bireyler için erişilebilirliğini test etmek ve geribildirimde bulunarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
4) Engelli bireylerin bilişim teknolojisini kullanma düzeylerini artırıcı çalışmalarda bulunmak, yerelde ve online ortamda bilgisayar ve mobil uygulamaların kullanımına yönelik kurslar düzenlenmesini sağlamak,
5) Bilişim ve engellilik ekseninde, dernek üyelerini, hedef kitlesini ve kamuoyunu bilgilendirici organizasyonlar düzenlemek, yayınlar yapmak,
6) Yurtdışında engellilik alanında kullanılan bilişim uygulamalarının ülkemize kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
7) Benzer amaçlı çalışmalar yürüten kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak.

B) Eğitim Komisyonu:

1) Özel eğitim okulları ve kaynaştırma sınıflarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleriyle yaygın öğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunları saptamak, çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla raporlar oluşturmak, anketler ve mülakatlar yapmak, toplantılar düzenlemek, ortaya çıkan çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak,
2) Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik, dernekçe oluşturulan Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi ile iş birliği içerisinde ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
3) Dernekçe yerelde ve online ortamlarda verilecek kurs ve eğitimleri kararlaştırmak ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla ekipler oluşturmak, bu faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
4) Engelli çocuğu bulunan ailelere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak,
5) Dernek üyelerinin ve hedef kitlesinin kişisel gelişimlerini geliştirici eğitimlerin verilmesini sağlamak, bu maksatla derneğin diğer komisyonları ve organlarınca düzenlenmesi kararlaştırılan eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hususunda ortak çalışmalarda bulunmak.

C) Hukuk komisyonu:

1) Hukuk Komisyonu, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları dahilinde bulunacağı hukuki girişimlere yönelik görüş ortaya koymak, planlamak ve uygulamak maksadıyla oluşturulur.
2) Bu komisyon, bu yönergeyle belirlenmiş diğer komisyonlardan farklı olarak yalnızca gerek görüldüğü zamanlarda toplanır. Bu komisyonda asgari 5 (beş) üye şartı aranmaz.

D) İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu:

1) Engelli bireylerin, başta eğitimle ilgili olmak üzere bütün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları hakkında halkı aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak için yürüteceği yaygınlaştırma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
2) Derneğin yayın organlarının ve sosyal medya hesaplarının faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
3) Derneğin yayınlayacağı basın açıklamaları ve bültenlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak, afiş, broşür vebenzeri tanıtım materyalleri oluşturmak,
4) Derneğin yerelde ve online ortamda ihtiyaç duyulan alanlarda düzenleyeceği etkinlikler hakkında görüş ortaya koymak, bu organizasyonların düzenlenmesinde aktif rol oynamak,
5) Toplumda engelli bireylere yönelik önyargıların giderilmesi amacıyla dernekçe gerçekleştirilecek farkındalık çalışmaları hakkında görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
6) Dernek üyeleri ve hedef kitlesi arasında, yerelde ve online ortamlarda dayanışma ve kaynaşma amaçlı etkinlikler düzenlenmesi için görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
7) Hedef kitlesi ve kamuoyunda derneği tanıtma amaçlı etkinlikler düzenlemek,
8) Derneğin gönüllüleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, oluşturulan gönüllü ağını etkin kılmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

E) Kaynak Geliştirme Komisyonu:

1) Dernek tarafından yürütülen veya yürütülecek olan her türlü proje, girişim ve etkinliğin finansal değerlendirmelerinin yapılmasını ve bu değerlendirmelerin ilgili komisyonlara bildirilmesini, saptamalar sonucunda gerekli finansal kaynakların temini için bağlantıların oluşturulmasını sağlamak,
2) Dernek bünyesinde kullanılmak üzere finansal kaynak geliştirmeye yönelik stratejiler belirlemek ve Finansal kaynakların devamlılığını sağlamak adına fikir ve öneriler geliştirilmesini teşvik etmek,
3) Belirlenen stratejilerin uygulanmasını, bu sürecin izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını ve Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesini sağlamak,
4) Sponsorluk dosyaları hazırlanmasını sağlamak,
5) Finansal destekçilerle dernek üyelerinin aktif iletişimini sağlamak ve sürdürülebilirlik amaçlı etkinliklerin düzenlenmesini mümkün kılmak.

F) Öğretmenlik ve istihdam komisyonu:

1) Derneğin engelli bireylerin istihdamına yönelik geliştireceği politikaları belirlemek, bu minvalde oluşturulan raporları ilgili mercilere iletmek,
2) Engelli öğretmenlerin atanması, özlük hakları ve mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla çalışmalarda bulunmak, bu amaçla yerelde ve online ortamlarda toplantılar düzenlemek, raporlar oluşturmak, karşılaşılan sorunları ilgili mercilere iletmek,
3) Öğretmenlere yönelik Bakanlıkça geliştirilen kurs, eğitim, oryantasyon vebenzeri uygulamaların engelli öğretmenlerin erişimi dikkate alınarak planlanması ve faaliyete geçmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
4) Engelli bireylerin mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak; konuyla ilgili konferans, seminer, panel, çalıştay gibi sorun ve çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantılar düzenlemek,
5) İhtiyaç duyulması halinde kamu kurumları ve özel sektöre yönelik, engelli bireylerin mesleki verimini artırıcı organizasyonlar düzenlemek, engelli bireylere ve işverenlere gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesini sağlamak,
6) İstihdama yönelik gerçekleştirilecek sınavlara hazırlık sürecine ilişkin destekleyici eğitim ve kursların yerelde ve online ortamlarda yürütülmesine yönelik görüşler sunmak ve gerekli çalışmaları planlayarak uygulanmasını sağlamak.

G) Proje komisyonu:

1) Derneğin çalışma alanı dahilinde diğer komisyonlar ve çalışma gruplarıyla istişarelerde bulunarak uygulanabilir proje önerileri yapmak ve proje formatı haline getirmek,
2) Derneğin uygulayacağı, ortak olacağı ya da iştirak edeceği ulusal ve uluslararası projelere ilişkin görüşler sunmak, iş birliğinde bulunulabilecek kurum ve kuruluşları araştırmak,
3) Yurtiçi ve yurtdışında projelerin desteklenmesi için verilen hibeleri araştırmak ve dernek tarafından geliştirilen projelere uygun olanlar hakkında bilgilendirmede bulunmak, bunlara başvurulması için gerekli çalışmaları yapmak,
4) Geliştirilen projelerin uygulanabilmesi için kaynak arayışında bulunmak,
5) Dernek üyeleri arasında proje yazma ve geliştirme hususunda teşvik edici çalışmalarda bulunmak, eğitimler düzenlemek.

H) Sanat Komisyonu:

1) Ülkemizde sanatın her alanında eğitim alan ya da almak isteyen görme engelli öğrencilerin erişilebilir kaynak ihtiyacına çözüm önerileri sunmak,
2) Ülkemizde sanat alanında eğitim veren güzel sanatlar liseleri, konservatuvarlar, üniversiteler gibi eğitim kurumlarında görev yapan eğitimci ve akademisyenlerle görme engellilerin sanat eğitimi konusunda hizmetiçi eğitimler, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaparak, görme engellilerin konservatuvarlara ve diğer sanat eğitimi veren kurumlara kabul edilmelerindeki ön yargıları gidermek; ilgili kurumlara kabul edilen öğrencilerin eğitim süreçlerindeki eğitimci ve alt yapı kaynaklı sorunlarını en aza indirmek ve zamanla ortadan kaldırmak,
3) Halihazırda okullarda görme engellilerin muaf tutuldukları resim vb. görsel sanatlar dersleri için erişilebilir müfredat önerileri sunarak görme engellilerin de akranları gibi bu derslerden yararlanmalarına zemin oluşturmak,
4) Resim, dans, tiyatro gibi görsel sanatların ve sahne sanatlarının, çalışma ve sergileme aşamalarında erişilebilirliği sağlamak amacıyla çözüm önerileri geliştirmek,
5) Sanat alanında, milli eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan görme engelli öğretmenleri, çağın gereksinimlerine uygun bilgisayar teknolojileri vb. konularda eğiterek daha sağlıklı ve zengin bir ders içeriği oluşturmalarına imkan sağlamak,
6) Yurtdışında görme engellilere verilen sanat eğitimlerinde izlenen yolları, uygulanan yöntem ve teknikleri, kullanılan araç ve gereçleri araştırmak; kamuoyunun bilgisine sunmak, bunlar arasında ülkemizde uygulanmayan iyi örneklerin uyarlanabilmesi için çalışmalarda bulunmak.

I) Uluslararası işler komisyonu:

1) Derneğin benzer amaçlı faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek, bu konuda dernek üyelerini bilgilendirmek,
2) Derneğin ilgi alanı dahilinde düzenleyeceği organizasyonları planlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak, düzenlenen organizasyonlara katılmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
3) yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, bunlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak hususlarında öneriler sunmak,
4) Derneğin uluslararası mecralarda tanıtımını yapma hususunda faaliyette bulunmak, bu maksatla derneğe ait tanıtım dosyalarından ihtiyaç duyulanları yabancı dilde oluşturarak ilgili ortamlarda sunmak,
5) Derneğe ait site içerisinde yabancı dilde sayfalar oluşturmak, bunlara ait içerik geliştirmek, bu içeriklerin güncelliğini denetlemek ve bunları uluslararası platformlarda paylaşmak,
6) İhtiyaç duyulan alanlarda yurtdışında bulunan çalışmalarla ilgili araştırmalar yapmak, bunları tercüme etmek ya da ettirmek, engellilik ve eğitimle ilgili meydana gelen uluslararası gelişmeleri izleyerek dernek üyelerini, hedef kitlesini ve kamuoyunu bilgilendirmek,
7) Engelli bireylerin yabancı dil öğrenimine yönelik yerelde ve online ortamda çalışmalarda bulunmak,
8) Engelli bireylerin yurtdışında eğitim olanaklarını araştırmak ve bu hususta bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.

Madde 11) Komisyonlar arası koordinasyon:

1) Çalışma Komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek üzere, Genel Sorumlular Komisyonu kurulur. Genel Sekreter bu komisyonun çalışmalarını yönlendirir ve Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Ancak; çalışma komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak, komisyonların faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve bu hususta Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak, toplantılarını takip etmek, gerekli durumlarda komisyonların Genel Sorumlularını toplantıya çağırmak vebenzeri nedenlerle, Yönetim Kurulu, bir kişiyi koordinatör olarak görevlendirebilir. Bu kişi görevlendirilirken dernek üyesi olma koşulu aranmaz.

Madde 12) Yönerge maddelerinde değişiklik:

Bu yönerge hükümlerinde;
1) Bir komisyon kapatıldığında ya da yeni bir komisyon kurulduğunda,
2) Herhangi bir komisyona ait görev tanımında değişiklik yapılmak istendiğinde,
3) Komisyonların kurulması, teşkili, kapatılması ve komisyon üyeliğinin sona ermesi gibi durumlara ilişkin değişiklikler başta olmak üzere; yönergenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan durumlarda, Yönetim Kurulu değişiklik yapabilir.

Madde 13) Hüküm Bulunmayan Haller:

1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Madde 14) Yürürlük:

1) Bu Yönerge hükümleri, Yönergenin Yönetim Kurulu'nun kabulü sonrasında yürürlüğe girer.

Madde 15) Yürütme:

Bu Yönergeyi yönetim kurulu yürütür.

Geçici maddeler:

1) Birden fazla komisyona üye olan üyelerin, üye olduğu komisyonlardan yalnızca birini 15 Eylül 2019 tarihine kadar tercih etmesi gerekir. Üye olduğu komisyondan ayrılmak isteyen üye, bu durumu komisyonun Genel Sorumlusuna iletir ve komisyona dair oluşturulan iletişim grubundan ayrılır. Üye olduğu iki komisyondan ayrılıp bunların dışında farklı bir komisyona üye olmak isteyen üyenin, elektronik ortamda oluşturulan komisyon başvuru formunu doldurması gerekir.
2) Üye olduğu iki komisyonda da kısa sürede devredemeyeceği sorumlulukları bulunan ve bunu gerekçeleriyle birlikte açıklayabilen üyeler hakkında, Komisyonun Genel Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu'na bildirim yapılır. Bu gerekçenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde bu üyelerin iki komisyondaki üyelikleri en fazla 2020 Ağustos dönemine kadar uzatılabilir. Bu sürenin sonunda üyenin bir komisyonu tercih etmesi gerekir.

kategori: