Süreğen Faaliyetler Yönergesi

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Süreğen Faaliyetler Yönergesi

Madde 1) Amaç:

Bu Yönergenin amacı; derneğin çalışma alanları doğrultusunda hedef kitlesinin ortaya çıkan eğitim, istihdam ve sosyal yaşam vb. konularda erişim olanaklarını arttırmak ve toplumda engelliliğe dair farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan ve sürekli olarak gerçekleşen faaliyetlere yönelik kurulan yürütme ekiplerinin teşkili, görev tanımları, kapatılması ve ekip üyeliklerinin sona ermesine ilişkin hükümleri belirlemektir.

Madde 2) tanımlar:

1) Aylık değerlendirme toplantıları: Her ay gündemdeki bir konunun ele alınması ve dernek üyeleriyle takipçilerin önerilerinin dikkate alınması suretiyle gerçekleşen üye, gönüllü ve takipçilerin bir araya geldiği, katılımcılık ilkesi doğrultusunda isteyen herkesin sesini duyurabildiği, görüşlerini özgürce aktarabildiği, serbest kürsü formatında düzenlenen çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleştirilen etkinliği,
2) Bağımsız içerik: belirlenen bir konuya ait bir bölüm olarak kaydedilen podcast içeriğini,
3) Bağımsız uzaktan etkinlik: belirlenen bir konuya ait bir defa için planlanıp gerçekleştirilen etkinliği,
4) Çalışma Dönemi: Ağustos ayının on beşinden (15) başlayıp bir sonraki yılın Ağustos ayının on dördüne (14) kadar olan zaman aralığını,
5) Çalışma komisyonu: Dernek üyelerinin görüşleri ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla, ihtiyaç duyulan konularda faaliyet yürütmek amacıyla kurulan çalışma ekibini,
6) Daimi Üye: Yürütme ekiplerinin koordinasyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi veya Çalışma Komisyonu Genel Sorumlusunu,
7) Dernek: Eğitimde Görme engelliler Derneği'ni,
8) Dernek üyesi: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin asil üyesini,
9) EGED Cast: engellilik, eğitim, teknoloji, erişilebilirlik, sosyal yaşam, genel kültür… vb. alanlarda üretilen sesli içeriklerin dinleyicilere ulaştırılmasına imkan sağlayan podcast kanal/kanallarını,,
10) Engelsiz Destek: Eğitimde erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan görme engelliler ile onlara destek veren gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlayan, www.engelsizdestek.org internet sitesi üzerinden hizmet veren ve iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilen mobil uygulamalarını,
11) Engelsiz Nota: Türkiye'de müzikle ilgilenen tüm görmeyen bireylerin nota ihtiyacına cevap verebilmeyi amaçlayan ve www.engelsiznota.org internet sitesi üzerinde hizmet veren çevrimiçi müzik kütüphanesini,
12) Görmeyenlerin eğitim öğretim platformu: görme engelli bireylerin eğitim-öğretim hayatında yaşadığı sorunlara yönelik bilgi paylaşımında bulunmak ve ortak bir yöntem belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan e-posta grubunu,
13) Genel Kurul toplantısı: Dernek tüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak dernek üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşan, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararları vermek, dernek organlarını seçmek ve derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıyı,
14) Genel Sorumlu: Çalışma Komisyonu üyeleri ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere, komisyon üyelerinin kendi aralarından 1 (bir) yıllığına seçtikleri kişiyi,
15) Her Yerde Braille kampanyası: Braille alfabesinin görmeyenler arasında yaygınlaşmasına ve kamuoyunda bu yazının öneminin farkında olunmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmek amacıyla başlatılan ve www.brailletr.org internet sitesine sahip olan kampanyayı,
16) İl temsilcisi: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen İl Temsilcisini,
17) Podcast: Belirlenen zamanda kayıt altına alınan sesli yayınların istenildiği zaman, herhangi bir platformda yayınlanmasına imkan sağlayan içerik türünü,
18) Seri içerikler: belirlenen konunun farklı yönleriyle ve dizi halinde düzenlenip yayınlandığı podcast içeriğini,
19) Seri uzaktan etkinlikler: belirlenen konunun farklı yönleriyle ve periyotlar halinde gerçekleştirilen etkinliği,
20) Süreğen faaliyet yürütme ekibi: Dernek tarafından sürekli olarak gerçekleştirilecek bir faaliyete yönelik hizmetin yürütülebilmesi amacıyla dernek üyelerinden oluşan ekibi,
21) Takipçi: Derneğe üye olmamakla birlikte derneğin çalışmalarını çeşitli iletişim kanalları yoluyla takip eden ve gerçekleştirdiği etkinliklere katılan kişiyi,
22) Tüzük: Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin tüzüğünü,
23) Uzaktan Eğitim Akademisi: görmeyen bireylerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, böylelikle bu kişilerin eğitim ve iş yaşantılarında donanımlı bireyler olarak üretim toplumuna dâhil olmalarını sağlamak amacıyla dernek tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerini düzenleyerek yürütülmesini sağlayan komisyonu,
24) Uzaktan Eğitim Akademisi Koordinatörü: Akademi ile ilgili her tür idari, mali ve teknik iş ve işlemlerden sorumlu olan üyeyi,
25) Uzaktan Etkinlik: eğitim, genel kültür, bilişim, sanat, edebiyat, hukuk, spor ve kişisel gelişim vb. alanlarda, çevrimiçi olarak seminer, söyleşi, eğlence vebenzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesi için geliştirilen faaliyetleri,
26) Yönetim Kurulu: Genel Kurul ile iş başına gelen ve derneği temsil etmekle görevli 7 kişiden oluşan karar alma organını ifade eder.

Madde 3) Dayanak:

Bu Yönerge hükümleri, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Tüzüğü'nün 6. ve 22. maddeleri dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Madde 4) Süreğen faaliyet yürütme ekiplerinin kurulması ve görev dağılımı

1) Süreğen faaliyet yürütme ekipleri, dernek üyeleri veya çalışma Komisyonlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla sürekli olarak gerçekleştirilecek bir faaliyete yönelik hizmetin yürütülebilmesi amacıyla kurulurlar. Yalnız, yeni bir yönetim kurulunun oluşturulmasına ya da mevcut yönetim kurulunun tekrar göreve getirilmesine dair toplanacak genel kurul toplantısına otuz (30) gün veya daha kısa bir süre kalması durumunda kalan Yönetim Kurulu yeni bir süreğen faaliyet yürütme ekibi kurulmasına karar veremez.
2) Süreğen faaliyet yürütme ekipleri, bir ya da daha fazla çalışma komisyonu veya Yönetim Kurulu koordinasyonunda çalışmalarını yürütür. Ekibin koordinasyonunu bir ya da daha fazla Çalışma Komisyonu yürütüyorsa komisyon Genel Sorumlusu bu ekibin daimi üyesidir; ekibin koordinasyonunu Yönetim Kurulu yürütüyorsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini bu grubun daimi üyesi olarak görevlendirir. Ekipler arası koordinasyondan Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter veya onun görevlendireceği üye sorumludur.
3) Süreğen faaliyet yürütme ekipleri en az beş (5) dernek üyesinden oluşur. Ekiplerin daimi üyeleri de bu sayıya dahildir. Ekip 5 (beş) üyenin altına düşerse Yönetim Kurulu tarafından dernek üyelerine bir çağrı yapılarak söz konusu ekibe katılmak isteyen üye olup olmadığı sorulur. Bu hususta yapılan çağrıya otuz (30) gün içerisinde olumlu bir dönüş sağlanmazsa ekip mevcut çalışma dönemi sonuna değin kalan ekip üyeleriyle çalışmalarını yürütür. Ancak faaliyetin niteliği nedeniyle mevcut üyelerle çalışmaların yürütülemediği durumlarda Yönetim Kurulu tarafından yeni çalışma dönemine kadar faaliyet geçici olarak durdurulabilir. Yeni çalışma dönemi başlangıcında aynı çağrı tekrarlanır. Bu defa yapılan çağrıya da otuz (30) gün içerisinde olumlu bir dönüş sağlanmazsa Yönetim Kurulu faaliyetin geçici olarak durdurulması veya kalıcı olarak sonlandırılması yönünde karar alabilir. Ancak, görev süresinin bitmesine 1 (bir) ay kalan Yönetim Kurulu, geçici durdurma veya kalıcı sonlandırma kararı veremez.
4) Toplantılar tutanak altına alınır ve üç (3) yıl boyunca elektronik formatlarda muhafaza edilir. Toplantılar yüz yüze ya da online ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyuyla kararlar alınır.
5) Ekipler dernek üyelerinden oluşur. Ancak, gerekli durumlarda ekip toplantılarına ya da faaliyetlerine derneğe üye olmayan fakat alanında katkı sağlayacağı düşünülen kişiler ekip üyelerinin kararıyla katılabilir. Bu şekilde profesyonel veya gönüllü olarak katkısına başvurulan uzman, mentör veya raportörler yalnızca görüşlerini ifade etmek, gerekli yönlendirmeleri yapmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kişilerin alınacak kararlarda oy hakkı bulunmaz.
6) Süreğen faaliyet yürütme ekiplerine üye olmak isteyen dernek üyesinin üye olmak istediği ekibi elektronik başvuru formu aracılığıyla Yönetim Kuruluna bildirmesi gerekir. Yönetim Kurulunun bu bildirimi ekibin daimi üyelerinden birine iletmesiyle kişinin ekip üyeliği gerçekleşir. Çalışma ekipleri, ekibe katılım şartlarında özel kriterler belirleyebilir. Söz konusu kriterler bu Yönergede yer alır.
7) Ekip üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile ekibe yeni üye kabulü bir süreliğine askıya alınabilir. Bunun gerekçesi yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilir. Ancak bu süre bir (1) çalışma dönemini geçemez.
8) Yürütme ekipleri, üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kendi içinde gerçekçi ve uygulanabilir biçimde görev dağılımı oluşturabilir. Bu görev dağılımının ne kadar geçerli olacağı ekip kararına bağlıdır. Ancak bu süre bir (1) çalışma döneminden fazla olamaz. Bir (1) çalışma dönemi sonunda aynı görev dağılımı ekip kararıyla devam edebilir.

Madde 5) Süreğen faaliyet yürütme ekibi üyeliğinin sona ermesi:

1) Bir üye, istediği müddetçe ve yürütme ekibi görevde olduğu takdirde, üye olduğu yürütme ekibinde kalabilir. Ekipten ayrılmak isteyen üye, bu durumu ekibe iletir. Ekibin daimi üyelerinden biri bu durumu Yönetim Kuruluna bildirir. Ayrıldığı yürütme ekibine tekrar üye olmak isteyen kişinin ekibe dönmesi, komisyon üyelerinin 4/3'ünün vereceği karara ve Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Ancak kişinin ayrıldığı ekibe tekrar dönebilmesi için bir (1) çalışma döneminin geçmesi gerekir.
2) Ekip toplantılarına üst üste 3 (üç) defa mazeretsiz katılmayan, ekip tarafından verilen görevleri yapmayan, aldığı sorumluluğu yerine getirmeyen ya da ekibin işleyişini bozucu eylem ve söylemde bulunan üyelerin ekip üyeliği ekip üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile sona erer.
3) Ekip üyeliği bu sebeple sona eren üye, bu duruma yedi (7) gün içerisinde itiraz edebilir. İtiraz Yönetim Kurulu'na yapılır. Yönetim Kurulu bu itirazı otuz (30) gün içerisinde görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu üyenin itirazını reddetmesi halinde, üye bu durumun Genel Kurulda görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.
4) Daimi üyeliği sone eren üyenin ekip üyeliği kendiliğinden sona erer. Ancak ekipte yer almaya devam etmek isteyen eski daimi üyenin üyeliği devam eder.
5) Dernek üyeliği sonlanan üyenin ekip üyeliği kendiliğinden sona erer.

Madde 6) Süreğen faaliyetlerin sonlandırılması:

1) Kurulmuş bir çalışma ekibi;
A) Ekip üyelerinin 4/3'ünün kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı üzerine,
B) Ekiplerin bu yönergeye uygun çalışmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ile,
C) Üyeleri beşten (5) az olan ekiplerin bir sonraki çalışma dönemi başına kadar yeterli sayıya ulaşamadığı durumlarda, Yönetim Kurulu kararıyla kapatılır. Yürütme ekibi kapanan süreğen faaliyet, geçici olarak durdurulabilir veya tamamen sonlandırılabilir.

Madde 7) Süreğen faaliyet yürütme ekipleri:

A) Aylık değerlendirme yürütme ekibi:
1) Aylık değerlendirme yürütme ekibi, İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. Bu komisyonun Genel Sorumlusu yürütme ekibinin daimi üyesidir.
2) Aylık değerlendirme yürütme ekibine yalnızca İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu üyeleri katılabilir.
3) Aylık değerlendirme yürütme ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:
A) aylık değerlendirme toplantılarının gündemini belirlemek
B) Gerçekleştirilecek toplantının çerçevesini belirgin hale getirmek,
C) Gerçekleştirilecek toplantıyla ilgili duyuru yazma, tutanak alma, moderatörlük yapma, teknik sorumluluk, içerik kayıtlarının düzenlenmesi gibi ihtiyaç duyulan konularda görev dağılımında bulunmak,
D) İhtiyaç duyulan durumlarda toplantıda yer alacak konukları belirlemek ve onlarla iletişim kurmak,
E) Toplantıyı sesli veya görüntülü olarak kayıt altına almak veya aldırmak,
F) Oluşturulan kayıtları yayına hazır hale getirecek teknik düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak,
G) Kayıtların hangi platformlar üzerinden yayınlanacağını kararlaştırmak ve bu konuda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
H) Dernek üyeleri, çalışma komisyonları ve takipçiler tarafından ulaştırılan gündem öneri formlarını kontrol etmek, değerlendirmek ve form göndericilerine geri dönüş sağlamak.

B) EGED Cast:
1) EGED Cast yürütme ekibi, Bilişim Komisyonu ile İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. Bu komisyonların Genel Sorumluları yürütme ekibinin daimi üyesidir.
2) EGED Cast yürütme ekibine isteyen dernek üyesi katılabilir.
3) EGED Cast yürütme ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:
A) Hangi konularda seri veya bağımsız içerikler üretileceğini belirlemek,
B) Üretilecek içeriğin kapsamını belirlemek,
C) Üretilecek içerik için hangi üye/üyelerin görevli olacağını belirlemek,
D) İhtiyaç duyulan durumlarda içerikte yer alacak konukları belirlemek ve onlarla iletişim kurmak,
E) Podcast içeriğini dijital ortamda kayıt altına almak veya aldırmak,
F) Oluşturulan ses kaydını yayına hazır hale getirecek teknik düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak,
G) İçeriklerin hangi Podcast platformları üzerinden yayınlanacağını kararlaştırmak ve bu konuda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek.

C) Engelsiz Destek:
1) Engelsiz Destek yürütme ekibi, Bilişim Komisyonu ile İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. Bu komisyonların Genel Sorumluları yürütme ekibinin daimi üyesidir.
2) Engelsiz Destek yürütme ekibine isteyen dernek üyesi katılabilir.
3) Engelsiz Destek yürütme ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:
A) Yeni üyelik başvurularını kontrol etmek; onaylamak, reddetmek ve reddedilen başvuruların gerekçelerini başvuru sahiplerine bildirmek,
B) Yeni açılan ilan başvurularını kontrol etmek; onaylamak, reddetmek ve reddedilen ilanların gerekçelerini ilanı açan üyeye bildirmek,
C) Açılan ilanlardaki eşleşmeleri kontrol etmek,
D) Gerçekleşen faaliyetin ardından birbiriyle eşleşen üyelerin ulaştırdığı geribildirimleri kontrol etmek, ihtiyaç halinde üyelerin başvuru esnasında kabul ettikleri üyelik sözleşmesi gereğince gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
E) Üyelerin başvuru esnasında kabul etmek durumunda olduğu üyelik sözleşmesinde ihtiyaç halinde gerekli değişiklikleri yapmak,
F) Engelsiz Destek internet sitesi ve mobil uygulamalarının erişilebilirlik standartlarına uygun ve güvenlik önlemleri allınmış halde çalışmasını sağlamak,
G) Engelsiz Destek internet sitesi ve mobil uygulamalarında günün şartlarına uygun güncellemeler yapmak ve yeni özellikler dahil etmek,
H) İletişim kanalları aracılığıyla üyeler tarafından gönderilen mesajları kontrol etmek ve geri dönüş sağlamak.

D) Engelsiz Nota:
1) Engelsiz Nota yürütme ekibi, Sanat Komisyonu koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. Bu komisyonun Genel Sorumlusu yürütme ekibinin daimi üyesidir.
2) Engelsiz Nota yürütme ekibine isteyen dernek üyesi katılabilir.
3) Engelsiz Nota yürütme ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:
A) Kütüphaneye erişilebilir nota kazandırmak veya kazandırılmasını sağlamak,
B) Erişilebilir hale getirilen notaların kütüphaneye eklenmeden önce uygunluk denetiminden geçirilmesini sağlamak,
C) Üniversiteler, bilim ve sanat merkezleri ve yayınevleri gibi paydaşlarla kütüphaneye yeni erişilebilir eser kazandırılabilmesi için iş birliklerinde bulunmak,
D) Kütüphaneye ulaşan yeni üyelik başvurularını kontrol etmek, onaylamak, reddetmek ve reddedilen başvuruların gerekçelerini başvuru sahiplerine bildirmek,
E) Üyelerin başvuru esnasında kabul etmek durumunda olduğu üyelik sözleşmesinde ihtiyaç halinde gerekli değişiklikleri yapmak,
F) Engelsiz Nota internet sitesinin erişilebilirlik standartlarına uygun ve güvenlik önlemleri allınmış halde çalışmasını sağlamak,
G) Engelsiz Nota internet sitesinde günün şartlarına uygun güncellemeler yapmak ve yeni özellikler dahil etmek,
H) İletişim kanalları aracılığıyla üyeler tarafından gönderilen mesajları kontrol etmek ve geri dönüş sağlamak.

E) Görmeyenlerin Eğitim Öğretim Platformu:
1) Görmeyenlerin Eğitim Öğretim Platformu e-posta grubu yürütme ekibi, Yönetim Kurulu koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. Eğer ekipte Yönetim Kurulundan bir kişi bulunmuyorsa, Yönetim Kurulu bir kişiyi bu ekibin daimi üyesi olarak görevlendirir.
2) Yürütme ekibi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İhtiyaç halinde ekibe yeni üye dahil edilmesi Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.
3) Görmeyenlerin Eğitim Öğretim Platformu yürütme ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:
A) E-posta grubuna ulaşan iletilerin uygunluk denetimini yapmak, grup kurallarına uygun olanları gruba iletmek ve grup kurallarına aykırı olanları reddetmek,
B) Gruba iletişim formu aracılığıyla ulaşan yeni üyelik başvurularını kontrol etmek, onaylamak, reddetmek ve reddedilen başvuruların gerekçelerini başvuru sahiplerine bildirmek,
C) E-posta grup kurallarını düzenlemek, bu kuralları grup üyelerine bildirmek ve ihtiyaç duyulan hallerde gerekli değişiklikleri yapmak,
D) Grubun belirlenen kurallar dahilinde faaliyet yürütebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

F) Her Yerde Braille:
1) Her Yerde Braille yürütme ekibi, İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. Bu komisyonun Genel Sorumlusu yürütme ekibinin daimi üyesidir.
2) Her Yerde Braille yürütme ekibine isteyen dernek üyesi katılabilir.
3) Her Yerde Braille yürütme ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:
A) Braille alfabesinin yaygınlaştırılması amacıyla savunuculuk çalışmaları yürütmek,
B) Kamuoyunda Braille alfabesine yönelik farkındalık kazandırılabilmesi amacıyla Braille stantları açmak, bu amaçla il temsilcileriyle iş birliği halinde çalışmak,
C) Braille alfabesinin kullanım alanlarına yönelik konferans, çalıştay, seminer, vb. etkinlikler düzenlemek,
D) Uluslararası alanda Braille alfabesine dair gelişmeleri takip etmek ve bu çalışmaların ülkemize uyarlanması noktasında girişimlerde bulunmak,
E) Braille alfabesinin öğretilmesine yönelik eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetlerde bulunmak,
F) Braille alfabesinin kullanım alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve bunları yayımlamak,
G) eğitim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği olanaklarını araştırmak ve bu kurum / kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunmak,
H) Her Yerde Braille kampanyasına ait kurulan internet sitesinde yazı, video, görsel ve ses kaydı gibi özgün içerikler üretmek, site ekibinde görev almak, internet sitesi erişilebilirliği ve güvenlik altyapısı için Bilişim Komisyonu ile iş birliği halinde çalışmak.

G) Uzaktan Eğitim Akademisi:
1) Uzaktan Eğitim Akademisi yürütme ekibi, Eğitim Komisyonu koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. Bu komisyonun Genel Sorumlusu yürütme ekibinin daimi üyesidir.
2) Uzaktan Eğitim Akademisi kuruluş, teşkilat, çalışma ve faaliyetleri ile denetimine dair usul ve esaslar, Yönerge ile belirlenir.

H) Uzaktan Etkinlik:
1) Uzaktan Etkinlik yürütme ekibi, İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu bünyesinde faaliyet yürüten Uzaktan Eğitim Akademisi koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştirir. İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu Genel Sorumlusu ile Uzaktan Eğitim Akademisi Koordinatörü, bu ekibin daimi üyeleridir.
2) Uzaktan Etkinlik yürütme ekibine yalnızca İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu ile Uzaktan Eğitim Akademisi üyeleri katılabilir.
3) Uzaktan Etkinlik yürütme ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:
A) Hangi konularda seri veya bağımsız etkinlikler gerçekleştirileceğini belirlemek,
B) Gerçekleştirilecek etkinliğin kapsamını belirlemek,
C) Gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili duyuru yazma, tutanak alma, moderatörlük yapma, teknik sorumluluk, içerik kayıtlarının düzenlenmesi gibi ihtiyaç duyulan konularda görev dağılımında bulunmak,
D) İhtiyaç duyulan durumlarda etkinlikte yer alacak konukları belirlemek ve onlarla iletişim kurmak,
E) Etkinliği sesli veya görüntülü olarak kayıt altına almak veya aldırmak,
F) Oluşturulan kayıtları yayına hazır hale getirecek teknik düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak,
G) Kayıtların hangi platformlar üzerinden yayınlanacağını kararlaştırmak ve bu konuda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
H) Dernek üyeleri, çalışma komisyonları ve takipçiler tarafından ulaştırılan etkinlik düzenleme ve etkinlik talep formlarını kontrol etmek, değerlendirmek ve form göndericilerine geri dönüş sağlamak.

Madde 8) Yönerge maddelerinde değişiklik:

Bu yönerge hükümlerinde;
1) Bir süreğen faaliyet sonlandığında ya da yeni bir süreğen faaliyet başladığında,
2) Herhangi bir süreğen faaliyet yürütme ekibine ait görev tanımında değişiklik yapılmak istendiğinde,
3) Yürütme ekiplerinin kurulması, teşkili, kapatılması ve yürütme ekibi üyeliğinin sona ermesi gibi durumlara ilişkin değişiklikler başta olmak üzere yönergenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan durumlarda Yönetim Kurulu değişiklik yapabilir.

Madde 9) Hüküm Bulunmayan Haller:

Bu Yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Madde 10) Yürürlük:

Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11) Yürütme:

Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Geçici madde 1: Halen aktif bulunan süreğen faaliyet yürütme ekipleri, 2021 - 2022 çalışma dönemine kadar bu Yönerge hükümleri doğrultusunda yapılandırılır.

kategori: